Hopp til innhold

Eierstyring, strategi og politikk

For å sikre god politisk styring og kontroll er det etablert rammer for Lier kommunes eierskap. Overordnet har vi eierskapspolitikken og eierskapsprinsippene. Disse gjelder for alle selskapene kommunen eier/er deltaker i. I tillegg er det utarbeidet eierstrategier for de fleste av våre selskaper. Dokumentene bidrar til målrettet, forutsigbart og langsiktig eierstyring.
Eierskapspolitikk

Det følger av Eierskapsprinsipp nr. 15 at eierskapspolitikken skal behandles av kommunestyret to ganger i kommunestyreperioden, første gang innen utgangen av første året i ny valgperiode.

Eierskapspolitikken bør ses i sammenheng med eiermeldingen, hvor resultatene av Lier kommunes eierskap presenteres. Eiermeldingen behandles av kommunestyret hvert år i fjerde kvartal. Innholdet i eiermeldingen er tilnærmet lik den presentasjonen hvert selskap får her på våre hjemmesider.

Lier kommune vedtok sin eierpolitikk den 10. desember 2019. Dokumentet kan leses og lastes ned i sin helhet ved å klikke på bildet under.

Politikkforside.PNG

Eierskapsprinsipper

Eierskapsprinsippene etablerer grunnlaget for Lier kommunes forvaltning av sine eierposisjoner og setter rammen for rådmannens oppfølging av selskapene.

Kommunestyret vedtok 12.02.2019 følgende 16 eierskapsprinsipper:

 1. Før en mulig selskapsdannelse og valg av selskapsform skal det foreligge en analyse av hva eier kan oppnå ved å opprette et selskap, fremfor å drive aktiviteten innenfor en kommunal virksomhet.

 2. Eierutvalget er Lier kommunes eierorgan.

 3. Eierutvalget er Lier kommunes valgkomité. Denne, eller de valgkomiteen oppnevner, er eierutvalgets representant(er) i selskapenes valgkomiteer der kommunen er invitert til slik deltakelse

 4. Vedtektene i selskapene skal være utformet slik at tilstrekkelig eierstyring sikres.

 5. Ved utpeking av kandidater til selskapenes styrende organer skal valgkomiteen vektlegge at selskapsstyrene skal ha bred kompetanse, herunder god økonomisk og juridisk forståelse, bransjekunnskap, relevant erfaring og fortrinnsvis styreerfaring samt politisk og samfunnsmessig kompetanse. Det skal tilstrebes balansert kjønnsrepresentasjon. I Lier kommunes kommunale foretak og hel- og deleide selskaper skal folkevalgte ikke velges til styreverv. Styremedlemmene skal velges for to år omgangen, med mulighet for gjenvalg.

 6. Alle styremedlemmer oppnevnt av Lier kommune skal motta kommunens veileder for styremedlemmer. Styremedlemmer i kommunalt eide foretak og selskaper skal tilbys opplæring i rollen som styremedlem.

 7. Alle selskaper skal drives ut fra god forretningsetikk og bærekraftig samfunnsutvikling. Alle kommunale foretak og heleide selskaper skal som minimum implementere Lier kommunes etiske retningslinjer.

 8. Det skal være en klar og presis eierstrategi for hvert enkelt selskap, godt forankret hos det enkelte styremedlem.

 9. Alle kommunale foretak og selskaper skal ha retningslinjer for informasjonsutveksling mellom eierutvalget og eierutvalgets representant.

 10. Kommunale foretak og kommunalt eide selskaper skal legge til rette for åpenhet om sitt selskap i alle forhold, som av konkurransemessige hensyn ikke er unntatt offentlighet.

 11. Informasjon fra selskap til eier skal skje gjennom selskapsledelsen.

 12. Eierskap skal være godt forankret i formannskapet og kommunestyret gjennom vedtak og meldinger. Det skal årlig avholdes eierseminar for eierutvalg og formannskap hvor også selskaper kan være representert på invitasjon.

 13. Der kommunen eier samtlige aksjer utgjør formannskapet generalforsamling. Der hvor aksjeselskapet ikke er heleid av Lier kommune har ordfører fullmakt til å møte på generalforsamling. Rådmann kan møte med fullmakt.

 14. Resultatene av Lier kommunes eierskap skal behandles av kommunestyret hvert år, i løpet av 4. kvartal gjennom sak om eierskapsmelding.

 15. Eierskapspolitikken behandles av kommunestyret to ganger i kommunestyreperioden, første gang innen utgangen av første året i ny valgperiode.

 16. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres.

 17. Lier kommune er åpen for å etablere interkommunale samarbeid og selskaper med andre kommuner og organisasjoner når dette gagner liungene.
Eierstrategier

Det er viktig å skille mellom eierstrategi for det enkelte selskap og eierskapspolitikken som gjelder sentralt for alle de selskaper Lier kommune eier helt eller delvis. Mens prinsippene i eierskapspolitikken gjelder for alle selskaper Lier kommunen eier, er eierstrategien selskapsspesifikk.

En klar eierskapspolitikk vil skape forutsigbarhet for selskapene og vil bidra til utvikling av eierskapet i tråd med kommunens interesser. En grunnleggende forutsetning for en aktiv eierstyring er imidlertid at en klar og presis eierstrategi formuleres for hvert enkelt selskap. De selskapsvise eierstrategiene skal bygge på Lier kommunes prinsipper for eierpolitikk.

Kommunestyret har ved behandlingen av kommunenes eierskaps-/eierstyringspolitikk, vedtatt at det for det enkelte selskap, der Lier kommune har en eierpost, skal foreligge en eierstrategi, hvor følgende hovedpunkter skal vurderes:

 1. Måloppnåelse, krav til kvalitet og kostnadseffektivitet.

 2. Mål for egenkapital.

 3. Oppfølgings- og investeringsbehov, herunder økonomisk risiko.

 4. Virksomhetsområdets betydning for eierskapet.

 5. Lønnsomhetskrav.

 6. Samfunnsansvar (miljø, etikk, antikorrupsjon etc.).

 7. Rutiner for informasjon mellom selskap og eierorgan.

 8. Rutiner ved valg av selskapsrevisor.

Eierstrategier bør tilstrebes å ha gyldighet over tid, men det må samtidig legges opp til jevnlig revidering slik at selskapet utvikles i tråd med endrede rammevilkår, nye vedtatte føringer mv.

Der hvor Lier kommune har delt eierskap med andre kommuner er samordning av de ulike eierinteresser viktig. Gjennom felles eierstrategier fra de deltagende eierkommunene skal ulike synspunkter håndteres slik at selskapene har tydelige holdninger til retning og utvikling av selskapet fra sine eiere.

Lier kommunes eierskap skal være godt forankret i kommunestyret gjennom vedtak og meldinger.

Tilsyn og kontroll

Kommunedirektøren presenterer Lier kommunes eiermelding i fjerde kvartal hvert år. Eiermeldingen er en gjennomgang av resultatene av Lier kommunes eierskap foregående år og gir en oversikt over kommunens eierposisjoner, rammene for eierskapet og resultatene. Eiermeldingen behandles politisk, og de ulike årsversjonene finner du i neste kapittel.

I henhold til eierskapsprinsippene og eierskapspolitikken skal det etableres gode kontroll- og evalueringssystemer for selskapene og selskapenes styrer. Kontrollen skal være godt forankret politisk.

I tillegg følger det av § 23-1 og § 23-1 at kommunestyret skal velge et kontrollutvalg bestående av minst fem medlemmer. Kontrollutvalget skal blant annet sørge for at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper. Dette innebærer at den som utøver kommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres.

Planen vedtas av kommunestyret selv.

Eiermeldinger

Eiermelding 2019

< Tilbake til eierportalen.