Hopp til innhold

PP-tjenesten

Gå til

Hvem kan få hjelp?

PP-tjenesten (pedagogisk psykologisk tjeneste) er kommunens hjelpetjeneste for barn, unge og voksne med spesielle opplæringsbehov. Tjenesten dekker aldersgruppen 0 til 15 år og voksne med behov for spesialundervisning etter Opplæringslova.

Hva slags hjelp gir PP-tjenesten?

PP-tjenestens sakkyndighetsteam gjør utredninger og gir sakkyndige vurderinger av retten til spesialpedagogisk hjelp i barnehagen og spesialundervisning i skolen. I den forbindelse gir tjenesten også rådgiving til foreldre, skoler og barnehager.

PP-tjenesten har utrednings- og rådgivingskompetanse blant annet innenfor områdene lese- og skrivevansker, lærevansker, språk og talevansker, sosio-emosjonelle vansker, atferdsvansker, ADHD.

PP-tjenestens pedagogiske veiledningsteam gir veiledning til skolene innenfor områdene klasseledelse og klassemiljø. PP-tjenestens «lavterskelpsykolog» gir korttids klinisk hjelp til barn/unge og deres foresatte.

Hvem gir hjelpen?

I PP-tjenesten jobber det psykologer, pedagoger og spesialpedagoger.

Hvordan få hjelp fra PP-tjenesten?

Foreldre kan enten selv henvende seg til PP-tjenesten eller de kan samarbeide med skolen, barnehagen, helsesykepleier eller andre hjelpetjenester om henvisningen.

Henvisningskjema for PP-tjenesten

Dokumentene kan du ellers få på skoler, barnehager og helsestasjoner, og de kan fås ved henvendelse til kommunens servicetorg på telefon 32 22 01 00.

Mobbeombudet

Bilde av tre personer ansatt i PP-tjenesten


Hva er mobbeombudet?

Mobbeombudet skal jobbe for at alle barn i Lier kommune opplever å ha et trygt, godt og inkluderende miljø i barnehage og skole. I Lier kommune er det ansatte i helsetjenesten barn og unge og PP-tjenesten som har funksjonen som mobbeombud.
 
Mobbeombudet kan kontaktes av barn, elever eller foresatte når en har spørsmål knyttet til barn og elevers læringsmiljø i barnehagen eller på skolen. Ansatte i barnehage og skole kan også kontakte oss ved behov for veiledning for et trygt og godt barnehage- og skolemiljø.
 
Mobbeombudets oppgaver er i hovedsak:
  • Gi råd når barn/ elever ikke har det trygt og godt, og om hvordan elever og foresatte går frem for å kontakte barnehagen eller skolen.
  • Veilede og bistå med å løse utfordringer i det psykososiale miljøet i barnehage og skole.
  • Bidra med kompetanseheving og oppdatere lierbarnehagens og lierskolens plan for inkluderende barnehage- og skolemiljø.

Taushets- og samhandlingsregler

Teamet arbeider til barnets og elevens beste, og skal sikre informasjon og medvirkning i et direkte eller indirekte samarbeid med barnet/eleven. Det er utarbeidet et system som utnytter mulighetene for samarbeid mellom ulike etater og respektive lovverk. Dette gir elever og foreldre mulighet til å gi et informert samtykke. Denne informasjon kan deles videre innad i teamet og til andre som er nødvendige for både å få et godt bilde av situasjonen, og for å foreslå og gjennomføre adekvate tiltak.

Hvordan kontakter du mobbeombudet?

Du kan kontakte mobbeombudet enten via e-post eller telefon. 

E-post: mobbeombudet@lier.kommune.no
Oppgi navn og telefonnummer, så vil en fra teamet ta kontakt med deg. Husk at sensitive personopplysninger ikke må sendes på mail.

Maren Fossen, pedagogisk psykologisk rådgiver, PPT.
Telefon: 90 81 39 56

Katrine Wesmann, pedagogisk psykologisk rådgiver, PPT.
Telefon: 40 80 44 16

Mona Kristiansen, psykologspesialist og familieterapeut, helsetjenesten barn og unge.
Telefon: 90 15 28 78

 

 

Sist oppdatert: 29. desember 2022

Fant du det du lette etter?