Hopp til innhold

1. Om planen

Gå til

Om planen

Kvalitetsplanen skal fungere som et arbeidsredskap for skoleledelsen og danne grunnlaget for resultatavtalen som utarbeides for hver enkelt skole.

Resultatavtalen er en avtale mellom skolen og skoleeier. Den beskriver skolens utviklingsområder og målsettinger. Skolenes mandat reguleres gjennom Opplæringsloven og Læreplanverket for kunnskapsløftet. I tillegg vektlegges føringer og signaler fra meld.st. 22 Motivasjon – Mestring – Muligheter, NOU 2015:8 Fremtidens skole og meld.st. 28 Fag – Fordypning – Forståelse. Disse viser vei inn i fremtidens skole og gir tydelige signaler fram mot fornyelsen av Kunnskapsløftet.

- Kvalitetsplanen omhandler prioriterte kommunale utviklingsområder og skal gi retning fram til 2020. I kvalitetsplanen stilles det forventninger til skoleledelsen, og fokuset ligger på skoleutvikling og kvalitetsvurdering. Skolenes ledelse har som hovedoppgave å legge forholdene best mulig til rette, slik at hver enkelt elev gis de beste muligheter for faglig og sosial utvikling.

Tellinger og fortellinger

Vi er opptatt av fortellinger, ikke bare tellinger. Det vil si fortellinger om tall og data for å kunne undersøke og forstå hva som ligger bak tallene.

Vi er opptatt av trender over tid og ikke et resultattall til bruk i rangering. Data for lierskolen behandles og gjøres lettere tilgjengelig gjennom fargekoder hvor grønn viser et meget godt resultat, gult et greit nok resultat og rødt et for dårlig resultat. Mange av resultatmålene i planen er basert på disse fargekodene.

Kvalitet og kvalitetskjennetegn

Det er uttalt at Norges største utfordring innenfor skoleutvikling er at vi syns godt er godt nok. Norge strever ikke etter «excellence» (Beverley Freedman).

I Lier snakker vi om «beste kvalitet», for kun det beste er godt nok for våre elever. Skoleeier gjennomfører tre resultatsamtaler med den enkelte skole hvert år med utgangspunkt i skolens satsninger og resultater. Det arrangeres dialogmøter i de fire skolekretsene hvor elever, foreldre, politikere og ansatte i skolen samtaler om viktige
tema med utgangspunkt i lierskolens tilstandsrapport. Fylkesmannen gjennomfører tilsyn med utvalgte skoler.

Lærerne i lierskolen har utviklet kvalitetskjennetegn for dybdelæring i norsk, matematikk og engelsk, samt for folkehelse og livsmestring. I en kvalitetstrapp beskrives praksis på fire nivå, der nivå fire beskriver beste kvalitet. Vi har behov for en felles forståelse av beste praksis og kvalitet i opplæringen.

Kvalitetstrappene benyttes som verktøy for egenvurdering i kvalitetsarbeidet på den enkelte skole. Dette følges opp årlig i resultatsamtalen. 

Helhetlig læringsløp og tidlig innsats 

Skoleeier jobber for tettere koblinger mellom skole og barnehage for å kunne arbeide mer helhetlig og systemisk med oppvekstområdet. Det er et mål at vi for skoleåret 2017-2018 skal ha en felles aktivitetsplan for kompetanse og utvikling for skole og barnehage. Neste kvalitetsplan er tenkt skal gjelde både skole, barnehage og SFO. Tidlig innsats er et viktig prinsipp i lierskolen og innebærer at vi jobber forebyggende. Da må også tiltak og ressurser settes inn tidlig, og vi skal unngå en «vente-og-se-holdning».

Sist oppdatert: 14. november 2017

Fant du det du lette etter?