Hopp til innhold

Lierskolen – et fundament for livet og springbrett til verden

Selv om skolene i Lier er ulike med tanke på elevtall, beliggenhet og profil jobber vi sammen for å gi elevene en opplæring av beste kvalitet.

KULTUR FOR LÆRING

Alle ansatte i lierskolen jobber etter kvalitetsplan: Læring og livsmestring, som angir en felles retning for skoleutvikling.

Beste praksis utvikles gjennom gode profesjonsfellesskap innad på skolen og i samarbeid mellom skoler.

I lierskolen har vi derfor en felles visjon, et felles mål og vi jobber etter samme strategi.

Visjon: Lierskolen – fundament for livet, springbrett til verden

Mål: Lierskolen skal gi den enkelte elev de beste muligheter for faglig og sosial utvikling.

Strategi: Sammen bygger vi kapasitet for fremtiden

Lierskolens verdigrunnlag

I lierskolen skal alle møtes med respekt.

Vi jobber for en kultur preget av tillit, hvor det å undre seg, vise usikkerhet, prøve og feile og stille spørsmål, ikke bare er akseptert men ønskelig.

Vi tilstreber en kultur preget av raushet hvor vi tar alt i beste mening, vil hverandre vel, spiller på lag og heier hverandre fram i et inkluderende arbeidsfellesskap hvor forskjellighet og mangfold ses på som en ressurs og en normaltilstand, og hvor ulike syns punkter verdsettes.

Vi er lojale overfor hverandre og forplikter oss til å følge opp felles bestemmelser.

Vi jobber for en kultur hvor vi ser og bruker hverandres styrker og foredler det vi er gode på. Samtidig er vi løsningsorienterte og bruker tiden på det vi kan få gjort noe med. Sammen finner vi gode tiltak for forbedring. Entusiasme, kreativitet og skaperevne verdsettes på alle nivå i organisasjonen.

Læring og kompetanse

Lierskolens tilnærming til læring innebærer læring gjennom aktiv deltakelse og refleksjon sammen med andre.

Alle ansatte skal inneha en overbevisning om at alle elever kan lære. Elevene trenger kunnskaper for å kunne utvikle kompetanse.

Mens kunnskap handler om å vite hva, handler kompetanse om å vite hvordan. Først når elevene kan anvende kunnskapen, har de den nødvendige kompetansen.

 

Profesjonsfellesskap

I lierskolen har vi høye ambisjoner på egne og elevenes vegne.

Vi skal levere en opplæring av beste kvalitet gjennom sammen å bygge kapasitet og profesjonalitet.

Vi etterstreber et likeverdig opplæringstilbud for alle elevene i kommunen, og jobber for beste kvalitet i alle klasserom.

Profesjonelle fellesskap der vi samarbeider om undervisningen, reflekterer over praksis og knytter opplæringen til teori og forskning er nøkkelen til utvikling i skolen.

Dette forutsetter en læringskultur preget av psykologisk trygghet og tillitsrelasjoner.

Profesjonsfellesskap prioriteres både på den enkelte skole og fra faglig skoleeier i form av nettverk mellom skoler.

Nettverk og kurs for nytilsatte lærere

Ved oppstart av nytt skoleår får du som nyansatt lærer i lierskolen starte opp to dager før dine lærerkollegaer.

Den første dagen er du på skolen din, du får informasjon og blir kjent, både med skolen og ledelsen.

Dag to er nyansattdag for alle nye lærere i kommunen, arrangert av faglig skoleeier. Her presenteres lierskolens viktigste innhold, det legges opp til grupperefleksjoner og nettverksbygging.

I løpet av det første arbeidsåret arrangeres to kursdager for nyansatte som omhandler leseforståelsesstrategier og systematisk observasjon av lesing (SOL).

Lierskolen har en Aktivitetsplan for kompetanse og utvikling i barnehage og skole som gir en oversikt over alle krus, nettverk og fagdager som tilbys alle ansatte.

 

UTVIKLINGSOMRÅDER  

I lierskolen er vi opptatt av kontinuitet og fornyelse, og fokus i alt utviklingsarbeid er elevenes læring.

Vi er opptatt av å utvikle oss med bakgrunn i skoleforskning, praksiserfaringer og styringsdokumenter.

Det er viktig å samle lierskolen, spisse fokus og tenke langsiktig.

Sammen jobber skoleeier, skoleledelse, lærere og andre ansatte i skolen sammen for å nå målene definert i kvalitetsplanen Læring og livsmestring.

Lierskolen har to utviklingsområder. Det er dybdelæring og folkehelse og livsmestring.

Dybdelæring

Dybdelæring er det motsatte av overflatelæring.

Det går ut på å ta seg tid til å gå i dybden og dermed tilegne seg en bedre forståelse av fagstoffet.

I lierskolen skal vi ha fokus på fag, fordypning og forståelse jf. meld.st. 28 (2015-2016).

Vi prioriterer ved å si at noe er viktigere enn noe annet, og vi må ha fokus på de overordnede målene som vi finner i læreplanens overordnede del og formålet med faget.

Det er vesentlig å skape helhet og sammenheng i opplæringen gjennom å se kompetansemålene for fag i sammenheng, både innenfor og på tvers av fagene.

Vi skal utdanne dagens unge til fremtidens borgere og da må elevene tilegne seg den kompetansen de vil ha behov for i fremtiden.

De må kommunisere godt og kunne samarbeide med andre, lære å vurdere alternativer kritisk og trene på problemløsning.

Hva som er nyttig og viktig kunnskap endres over tid, så det å kunne tilegne seg ny kunnskap og omsette dette til kompetanse blir viktig i en verden i rask endring.

Elevene må derfor lære å lære og velge gode læringsstrategier.

Ipad til alle elevene

Alle elevene i lierskolen har sin egen ipad.

Elevene trenger god digital kompetanse og utfordres på kreativitet som kan stimulere morgendagens innovative løsninger.

De skal kunne jobbe med verktøy som fremmer fremtidens kompetanser, og som bidrar til at de kan delta i arbeidsliv og samfunn for øvrig.

Folkehelse og livsmestring

Folkehelse og livsmestring danner grunnlaget eller fundamentet for læring.

Lierskolens metode for folkehelse og livsmestring heter «Sunne og aktive liunger».

Målet er at elevene i lierskolen blir robuste barn og ungdommer som takler hverdagen og er rustet for fremtidige utfordringer.

Sunne og aktive liunger er en metode, som med lokal tilpasning skal styrke fokus på skolens formålsparagraf og dannelsesoppgave jf. opplæringsloven §1-1.

Skolen skal jobbe systematisk og målrettet med folkehelse og livsmestring ved å sette fokus på et trygt og godt skolemiljø og bevegelsesglede og sunne matvaner.

Det jobbes ut i fra at aktive barn med gode matvaner blir opplagte og friske barn med bedre forutsetninger for å lære.

I samarbeid med foreldrene skal skolen gjøre elevene i stand til å mestre sine egne liv. Elevene trenger kunnskap og erfaringer for å kunne ta gode valg i livet.

SE VIDEOEN OM SUNNE OG AKTIVE LIUNGER

Modell for utvikling av lierskolen

Hovedmålsettingen for lierskolen symboliseres ved taket som en overbygning.

Folkehelse og livsmestring danner grunnmuren.

Gjennom tiltakene i «sunne og aktive liunger» skal elevene få kunnskaper og erfaringer som gjør dem rustet til å mestre livene sine på en god måte.

Dette er en forutsetning for læring og faglig utvikling.

Læringsledelse er veggene eller reisverket i huset og skal sørge for et læringsmiljø av beste kvalitet. Det er opplæringen som skal ha hovedfokus i skolen.

Dermed er dybdelæringen sentralt plassert i husets hovedetasje.

Gjennom dybdelæring skal elevene lære fag, fordype seg i emner og utvikle varig forståelse.

Elevene skal nå sitt faglige potensiale og utvikle kompetanse de har behov for i fremtiden.