Ordensregler for lierskolen

Her er reglement for orden og oppførsel ved skolene i Lier kommune.

Hjemmel
Ordensreglement er gitt med hjemmel i opplæringsloven § 9 A-10. Reglementet gjelder for alle grunnskolene i Lier.

§ 1 Formål
Ordensreglementet skal bidra til å fremme trivsel, respekt, medansvar, toleranse, et trygt og godt skolemiljø, god undervisning og godt læringsutbytte. Lierskolen skal preges av et konstruktivt samarbeid mellom elever, elevrådet, foresatte, FAU, SU og ansatte for å nå målene.

Ordensreglementet skal ivareta den enkelte elevs rettigheter og plikter.

§1-a Rettigheter
Elever i Lierskolen har rett til å:

 • Ha et godt lærings- og skolemiljø uten krenkelser
 • Bli behandlet på en ordentlig måte og bli vist respekt
 • Få ha sine eiendeler i fred

§1-b Plikter
Elever i Lierskolen har plikt til å:

 • Bidra til å skape et godt lærings- og skolemiljø
 • Behandle andre på en ordentlig måte og vise respekt
 • Ikke plage eller krenke andre, verken fysisk, psykisk, verbalt eller på nettet
 • La andres eiendeler være i fred

§ 2 Virkeområde
Ordensreglementet omfatter den kommunale grunnskolen i Lier kommune. Skolene utformer utfyllende ordensreglement, tilpasset skolens behov.

Skolene plikter å gjøre elever og foresatte kjent med ordensreglementet.

Ordensreglementet inneholder regler om orden og oppførsel, regler om hvilke tiltak/sanksjoner som skal kunne brukes når elever bryter ordensreglementet og regler om framgangsmåten når slike saker skal behandles.

Ordensreglementet gjelder for elevene i skoletiden på skolens områder og ved alternative læringsarenaer som er under skolens ledelse og ansvar, for eksempel skoleturer, leirskole og «inn på tunet». Ordensreglementet gjelder også hendelser i digitale medier og på skoleveien, så langt skolen blir gjort kjent med brudd på reglene.

§ 3 Orden
Elevene skal ha god orden. Det er god orden å:

 • Møte presis til undervisning og avtaler
 • Ha skolesakene i orden
 • Ha med nødvendige læremidler og utstyr
 • Utføre arbeidsoppgaver så godt man kan, og til rett tid
 • Gjøre sitt for å holde skolens område rent og ryddig
 • Behandle skolens undervisningsmateriell, bøker, læringsbrett og inventar inne og ute forsvarlig
 • Følge skolens ordensregler
 • Følge skolens regler om bruk av læringsbrett

§ 4 Oppførsel
Elevene skal bidra til å skape et godt miljø gjennom å følge vanlige regler i samfunnet for alminnelig god oppførsel.

Elevene i Lierskolen skal:

 • Være hyggelige og høflige mot hverandre uten å krenke andre verken fysisk, verbalt eller digitalt
 • Vise respekt for undervisningen og gjøre sitt for å holde arbeidsro i timene
 • Rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • Følge skolens regler for nettvett, bruk av mobiltelefon, datautstyr, og lignende digitalt utstyr
 • Respektere andres eiendeler

Oppførsel som ikke aksepteres:

 • Utsette andre for krenkende ord eller handlinger, som mobbing, diskriminering, rasisme,
  utestenging, vold eller trusler om vold
 • Ta med, eller bruke gjenstander som kan skade personer, bygninger eller inventar
 • Jukse ved prøver eller i øvrig skolearbeid
 • Ta med eller bruke tobakk, snus, alkohol, narkotika eller andre rusmidler
 • Banne, sloss eller forstyrre andres lek

Grunnlaget for vurdering i orden er om eleven opptrer i samsvar med § 3 i dette reglementet. Grunnlaget for vurdering i oppførsel er om eleven opptrer i samsvar med § 4 i dette reglementet. Ved vurdering i orden og oppførsel gjelder §3-1, §3-2, §3-5, §3-6 og §3-7i forskrift til Opplæringsloven.

§ 5 Sanksjoner
All bruk av sanksjoner skal være slik at elevene forstår hvilke regler som er brutt og hvorfor skolen må reagere. Sanksjonene skal stå i rimelig forhold til bruddet på ordensreglene. Eleven skal hvis mulig gis anledning til å gjøre opp for seg.

Ved vurdering av hva slags sanksjon som er hensiktsmessig, skal det legges vekt på grad av uaktsomhet og elevens forutsetning for å forstå konsekvensene av regelbruddet. Elever plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan det ilegges nye sanksjoner.

Ved regelbrudd kan skolen bruke følgende sanksjoner:

 • Muntlig irettesettelse
 • Muntlig melding til foresatte/foreldre
 • Skriftlig irettesettelse/advarsel
 • Skriftlig melding til foresatte/foreldre
 • Anmerkning
 • Pålegg om å utføre oppgaver, før eller etter skoletid for å rette opp skade de har påførT skolens eiendom eller eiendeler
 • Ved skade på skolens bygninger og/eller eiendeler, kan eleven og elevens foresatte gjøres erstatningsansvarlig etter skadeserstatningslovens §1-1 og §1-2
 • Endre friminutt med hensyn til tidspunkt og lengde
 • Pålegg om tilstedeværlse før/etter skoletid
 • Midlertidig frata elev gjenstander som forstyrrer arbeidsro og opplæring
 • Inndra tobakk og rusmidler som nevnt i §4 og gjenstander som nevnt i §4
 • Overføring til annen gruppe eller klasse
 • Bortvisning (opplæringsloven §9 A-11)
 • Bortvisning fra klassen/gruppen for resten av timen/økten. Rektor kan delegere myndighet til lærer
 • Bortvisning for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse
 • Bortvisning fra skolen inntil 1 dag for barnetrinnet og inntil 3 dager for 8.-10 trinn etter rektors avgjørelse. Ved bortvisning skal foreldre til elever på årstrinnene 1-10 varsles før bortvisning finner sted
 • Skolebytte, benyttes kun i svært spesielle tilfeller (opplæringsloven § 8-1)
 • Politianmeldelse av ulovlige forhold

Fysisk refsing og annen krenkende behandling kan ikke benyttes. Med fysisk refsing siktes det ikke til fysisk arbeid i forbindelse med reparasjoner, rydding eller vask etter seg selv eller andre. Kollektiv avstraffelse kan ikke benyttes for handlinger utøvd av enkelte medlemmer av gruppen.

Sanksjoner for disiplin i skolen kan ikke stride mot barnets menneskeverd, jf. Barnekonvensjonen artikkel 28 nr. 2

§ 6 Saksbehandling
Saksbehandlingsreglene ved brudd på ordensreglementet følger reglene i opplæringslovens §9A-10 og §9A-11, samt saksbehandlingsreglene i forvaltningslovens §2.

De mest alvorlige sanksjonene vil innebære at det blir fattet enkeltvedtak etter forvaltningslovens §2. Avgjørelse om bortvisning er enkeltvedtak etter forvaltningslovens §2, og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kap III – VI gjelder.

Ved sanksjoner som ikke er enkeltvedtak, skal følgende saksbehandlingsregler uansett gjelde:
Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og avgjørelsen skal treffes på et grunnlag som er forsvarlig etter sakens art og karakter.

Eleven skal så vidt mulig varsles og forelegges relevante opplysninger i saken med mulighet til å uttale seg til den som skal treffe avgjørelsen. I alvorlige saker skal mindreåriges foresatte så vidt mulig kontaktes. Varselet kan gis muntlig, men ved avgjørelser av særlig betydning bør det gis skriftlig.

Avgjørelsen skal begrunnes med henvisning til hvilken regel som er brutt, faktum som er lagt til grunn og de vurderinger som er gjort.

§6-a Konkret om overtredelser og sanksjoner

Ugyldig fravær
Dersom eleven kommer for sent eller er ulovlig borte fra skolen, skal hjemmet kontaktes for å få klarlagt årsaken til fraværet. De tiltakene som iverksettes, må ses i sammenheng med årsaken og eventuelt hyppigheten av fraværet. Foresatte må informeres om det ansvaret de har for elevens fremmøte til undervisning etter opplæringslovens §2-1.

Når det gjelder permisjon og annet lovlig fravær, vises til Lier kommunes rutiner for søknad om fri fra skolen utenom skolens ferier og fridager.

Mobbing og voldelig atferd
Mobbing skal ikke forekomme, hverken fysisk, psykisk, verbalt eller digitalt. Vold eller trusler om vold aksepteres ikke. Mobbing er fysiske og/eller psykiske krenkelser som over tid er rettet mot en eller flere elever og/eller ansatte. Elever som truer med vold eller utøver vold kan vises bort fra undervisningen/skolen.
Kommunen og den enkelte skole har handlingsplan mot vold og trusler og mobbing.

Mobiltelefon og internett
Den enkelte skole lager regler for bruk av mobiltelefon i skoletiden. Reglene tas opp i SU, FAU, elevråd og blant personalet på skolen.
Reglene skal inneholde en brukeravtale mellom skolen og elevene for bruk av skolens datautstyr utenom den organiserte undervisningen. Dersom elevene bryter reglementet, kan dette føre til sanksjoner for brudd på ordensreglene. Ulovlige forhold kan bli politianmeldt.

Farlige gjenstander
På skolens område er det ikke tillatt å ta med gjenstander som kan benyttes til å utøve skade på andre. Farlige gjenstander beslaglegges av skolen. Ulovlige gjenstander overleveres politiet. Andre beslaglagte gjenstander kan overleveres til elevens foresatte etter skoletid.

Rusmidler
Det er forbudt å være ruset, bruke, oppbevare, omsette eller være i besittelse av tobakk, snus, alkohol, narkotika eller andre rusmidler på skolens område.
Skolen kan ta kontakt med politiet. Skolen kan beslaglegge rusmidler. Tobakk og alkohol skal overlates til elevenes foresatte. Andre rusmidler, herunder også legemidler i ulovlig besittelse, skal hentes av politiet.

Hærverk
Forsettlig eller uaktsom skade eller hærverk på skolens eiendom og utstyr kan medføre et erstatningskrav overfor foresatte. Det samme gjelder ved tap eller ødeleggelse av bøker og annet utstyr, jf. skadeserstatningsloven § 1-1 og 1-2. Elever som utøver hærverk, kan pålegges å rydde opp etter seg/utbedre skader som er forvoldt.

Revidert 08.05.2019