Hopp til innhold

Ordensregler for lierskolen

Her er reglement for orden og oppførsel ved skolene i Lier kommune.

Hjemmel

Fastsatt av Kommunestyret i Lier kommune 20.09.2022 med hjemmel i lov 17.juni 1998 nr.61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) §9 A-10.


§1 Formål

Ordensreglementet skal bidra til at alle elever i lierskolen har et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Ordensreglementet skal bidra til at elevene behandler hverandre og skolens ansatte med respekt og toleranse, og at de tar medansvar for et godt og trygt læringsmiljø. Skolen skal samarbeide med elever og foresatte i arbeidet med å nå målene. Ordensreglementet skal ivareta den enkeltes elev rettigheter og plikter i tillegg til det som er fastsatt i lov eller på annen måte.

 

§2. Virkeområde

Ordensreglementet gjelder for grunnskolene i Lier kommune.

Ordensreglementet gjelder for elevene i skoletiden på skolens områder, på
alternative læringsarenaer (inkludert Inn på tunet), skoleturer og ekskursjoner i skolens regi samt på skoleveien. Ordensreglementet gjelder også hendelser på digitale medier og disse (kan) omfattes også utenom skoletid dersom de har tilknytning til skole- eller skolemiljøet.

Brudd på reglene håndteres, i samarbeid med de foresatte, når skolen blir gjort kjent med saken.

Ordensreglementet inneholder regler om orden og oppførsel, regler om tiltak som skal kunne brukes når elever bryter reglementet og regler om framgangsmåten når slike saker skal behandles.

Den enkelte skole kan utarbeide regler tilpasset lokale forhold som presiserer reglene i denne forskriften. Ved eventuell motstrid er forskrift om ordensreglementet overordnet den enkelte skoles lokale regler. Rektor fastsetter lokale regler etter medvirkning fra elever, ansatte og foresatte.

Skolen skal gjøre elever og foresatte kjent med forskrift om ordensreglement og skolens lokale regler

 

§3. Hensynet til barnets beste og elevens rett til å bli hørt

I alle saker som behandles etter dette reglementet, skal hensynet til elevens beste være et grunnleggende syn. Skolen skal ivareta elevens rett til å bli hørt i alle forhold som angår eleven.

 

§4. Elevens rettigheter

Alle elever har rett til et helsefremmende, trygt og godt skolemiljø. Elevene har rett til å bli behandlet med respekt og omtanke av medelever og voksne på skolen.

Alle som arbeider på skolen skal følge med på skolemiljøet og har en aktivitetsplikt for å sikre skolemiljøet til den enkelte elev

§5. Regler om orden

Elevene i lierskolen skal:
• Møte presis til undervisning og avtaler
• Ha med nødvendige læremidler og utstyr
• Gjøre skoleoppgaver så godt de kan og til rett tid
• Holde orden på egne saker
• Ta medansvar for å holde skolens inne- og uteområde rent og ryddig
• Vise respekt for skolens og andres eiendeler

 

§6. Regler om oppførsel

Elevene skal bidra til å skape et godt læringsmiljø gjennom god oppførsel.


Elevene i lierskolen skal:
• Vise hensyn og respekt for medelever og ansatte
• Bidra til et godt læringsmiljø for medelever
• Rette seg etter korrigering fra skolens ansatte
• Praktisere nettvett og digital dømmekraft
• Behandle undervisningsmateriell forsvarlig, vise respekt for skolens og andres
eiendom
• Delta i opplæringen og ikke forlate skolens område uten tillatelse

Oppførsel som ikke aksepteres:
• Å utsette andre for krenkende ord eller handlinger som mobbing,
diskriminering, rasisme, utestenging, vold eller trusler om vold
• Å jukse ved prøver eller i øvrig skolearbeid
• Å ta med eller bruke snus, tobakk, alkohol eller andre rusmidler
• Å ta med eller bruke gjenstander som kan skade personer, bygninger eller inventar
• Å bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet

 

§7. Vurdering av elevens orden og oppførsel

Grunnlaget for vurdering av orden er om eleven opptrer i samsvar med §5 i dette reglementet.Grunnlag for vurdering av oppførsel er om eleven opptrer i samsvar med §6 i dette reglementet.


Ved vurdering av elevens orden og oppførsel gjelder bestemmelsene om individuell vurdering i kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven.

 

§8. Sanksjoner/reaksjoner ved brudd på regler for orden og oppførsel

Ved brudd på reglene for orden og oppførsel, kan følgende reaksjoner benyttes:

 1. Samtale med en ansatt/trygg voksen
 2. Muntlig eller skriftlig melding til foresatte
 3. Midlertidig:
  • Ha arbeidsplass andre steder enn sammen med klassen/gruppen
  • Få begrenset uteområde i friminutt
  • Få endret start- eller sluttid for skoledagen
 4. Pålegg om å gjenopprette eller utbedre skadeverk som elevene er ansvarlige for
 5. Inndragning av gjenstander som ikke er aksepterte etter dette ordensreglementet ut timen eller skoledagen. Dersom snus, røyk eller alkohol inndras fra elevene skal dette leveres til foresatte. Dersom skolen inndrar farlige gjenstander som kan brukes til å skade andre, skal foresatte kontaktes. Slike gjenstander skal som hovedregel utleveres til foresatte
 6. Ulovlige gjenstander som våpen og rusmidler skal overdras til politiet
 7. Bortvisning (opplæringsloven §9 A-11)
  • Bortvisning fra klassen/gruppen for resten av timen/økten. Rektor kan delegere myndighet til lærer
  • Bortvisning for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse
  • Bortvisning fra skolen inntil 1 dag for barnetrinnet og inntil 3 dager for 8.-10 trinn etter rektors avgjørelse. Ved bortvisning skal foreldre til elever på årstrinnene 1-10 varsles før bortvisning finner sted
  • Skolebytte, benyttes kun i svært spesielle tilfeller (opplæringsloven § 8-1)
  • Politianmeldelse av ulovlige forhold
 8. Dersom oppførselen til en elev i alvorlig grad går ut over tryggheten og læringen til en eller flere medelever, kan eleven midlertidig eller permanent flyttes til en annen skole enn den skolen eleven eller har rett til å gå på (jf opplæringsloven 9A-12). Det skal være forholdsmessighet mellom regelbrudd og reaksjon. Ved valg av reaksjon skal det legges særlig vekt på elevens alder og modenhet.
  Det er forbud om fysisk refsing og krenkende ordbruk. Kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.

§9. Sakbehandlingsregler ved bruk av reaksjoner

Før det blir tatt avgjørelse om reaksjon, har eleven rett til informasjon om hvordan skolen ser på overtredelsen og hvordan skolen har tenkt å håndtere den.

Eleven har rett til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen. Eleven har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter i tråd med alder og modenhet. Skolen skal sørge for at situasjonen oppleves som trygg for eleven

Elevens foresatte skal så langt det er hensiktsmessig og til barnets beste varsles før skolen tar beslutning om en inngripende reaksjon. Foresatte skal varsles før en elev på 1.- 7.trinn blir bortvist for resten av dagen (jf §9-A-11, siste ledd)

Rektor kan delegere til læreren å beslutte bortvisning fra sin egen undervisning for en opplæringsøkt, men ikke mer enn to klokketimer (jf § 9A- 11 tredje ledd). Før det fattes vedtak om bortvisning, skal andre reaksjoner ha blitt vurdert (jf 9A – 11 siste ledd er oppfylt)

Kommunen fatter vedtak om skolebytte (jf § 9 A – 12 fjerde ledd). Skolebytte kan bare vedtas når vilkårene i opplæringsloven § 9A – 12 er oppfylt.

Ved bruk av reaksjon nevnt § 7 punkt 10 (bortvisning ut dagen), punkt 11 (bortvisning inntil 3 dager) og punkt 12 (skolebytte) skal saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven følges.

 

§10. Erstatningsansvar

Ved skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/eller elevens foresatte bli holdt erstatningsansvarlig ved uaktsomhet eller forsett. Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell. Normal slitasje skal ikke utløste erstatningsansvar.

Eleven kan gis anledning til å utbedre skaden selv dersom det anses hensiktsmessig.

 

§11. Anmeldelse av straffbare forhold

Straffbare forhold skal som hovedregel meldes til politiet.

 

§12. Ikraftredelse

Denne forskriften trer i kraft fra 1.1.2023. Samtidig oppheves følgende forskrift: Reglement for orden og oppførsel ved skolene i Lier kommune av 2019.