Hopp til innhold

Særskilt tilrettelagte avdelinger

Gå til

Om Miljøverkstedet

Miljøverkstedet er Lier kommunes særskilte tilrettelagte avdelinger for elever fra 1.-10. trinn.

Hennummarka barneskole er for elever i barneskolealder, Tranby skole har elever på ungdomstrinnet.

Undervisningstilbudet legger til rette for organisering og metodevalg tilpasset den enkelte elev. Skolenes tilrettelagte avdelinger har lokaler med tilpassete arbeidsrom, klasserom, mat- og helserom, sanserom og uteområder som gir god mulighet for fysisk aktivitet, lek og læring.

Elever som går på Miljøverkstedet trenger et helhetlig spesialpedagogisk tilbud gjennom hele skoledagen, også friminuttene. I henhold til opplæringsloven har alle på Miljøverkstedet en IOP laget i henhold til enkeltvedtaket og sakkyndig vurdering, med en inkluderende praksis.

Det blir fattet enkeltvedtak om elevenes spesialundervisning på bakgrunn av sakkyndig vurdering fra PPT. Enkeltvedtaket viser elevens opplæringstilbud med innhold, omfang, organisering og kompetanse hos personalet.

ASK-teamet

Barn og elever som ikke kan kommunisere ved hjelp av tale, har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). Noen personer kan, på grunn av medfødte tilstander, skader eller sykdom, ikke kommunisere ved hjelp av talespråk. Da brukes ASK.

Her kan du lese mer om ASK hos Utdanningsdirektoratet

I Lier kommune har vi et eget ASK-team bestående av fem personer. ASK-teamets mandat, som er under utvikling, er å se på de overordnede føringene for hvordan barn og elever i Lier kommune skal få sin ASK-opplæring og hvordan alle instanser kan samarbeide for en god språkopplæring og utvikling på alle arenaer. 

ASK-teamet har representanter ved Miljøverkstedet på Tranby, Eikenga barne- og avlastningsbolig, barnehagene PPT og Miljøverkstedet på Hennummarka. 

Her kan du lese mer om ASK hos Statlig pedagogisk tjeneste

Kontakt oss

Kvalitetsrådgiver spesialundervisning: Heidi Lahnstein 

E-post: heidi.lahnstein@lier.kommune.no

Sist oppdatert: 18. november 2022

Fant du det du lette etter?