Hopp til innhold

Skoleskyss

Gå til

Hvem kan få gratis skoleskyss?

Tjenesten gjelder for grunnskoleelever (også ved private grunnskoler) bosatt i Lier som oppfyller ett eller flere av følgende kriterier:

  • er elev på 1. årstrinn med mer enn 2 kilometer til skolen
  • er elev på 2.-10. årstrinn med mer enn 4 kilometer til skolen
  • elever med særlig farlig skolevei (se eget avsnitt nedenfor)

Retten til fri skoleskyss gjelder ikke til skolefritidsordning eller lekselesing eller når det er foreldrene selv som har utløst behovet ved å søke eleven til en skole utenfor kretsen hvor de er bosatt.

Tjenesten gjelder også for elever som trenger skyss på grunn av funksjonshemming eller midlertidig skade eller sykdom.   

Tjenesten gjelder i noen tilfeller ved delt bosted (se eget avsnitt nedenfor)

Fylkeskommunen har ansvar for å organisere og finansiere elevenes skoleskyss i grunnskolen.

Dersom du lurer på noe rundt skoleskyssordningen, ta kontakt med skolen.

Vedtak om skoleskyss er hjemlet i opplæringsloven § 7-1

Praktisk informasjon om ordningen

Tildeling av busskort skjer automatisk hvis du oppfyller kravene under de to første kulepunktene. Kortet deles ut på skolen første skoleuke. Skolen er behjelpelig med ytterligere informasjon om denne skoleskyssen.

Måling av avstand

For å måle avstand kan en bruke Google maps hvis det er åpenbart at avstanden er over 2 eller 4 km. Ved tvil om avstanden er lang nok blir det foretatt nøyaktig måling med hjul. Avstanden måles fra døren hjemme til døren på skolen.

Særlig farlig skolevei

Opplæringsloven § 7-1 gir elever med særlig farlig skolevei mulighet for gratis skyss til skole uavhengig av lengde på skolevei.

Vurdering av om en vei er særlig farlig skjer gjennom et tverrfaglig samarbeid i kommunen og i samarbeid med den aktuelle skolen. Trafikktetthet, fartsnivå, veimerking, fartsdumper, belysning, barnets alder og modenhet og alternative veier tas med i vurderingen av om en vei er særlig farlig.

Søknader

Elever med funksjonshemming eller midlertidig skade

Elever på barnetrinnet sender søknad med legeattest på eget skjema til skolen. Disse elevene kan få skyss til/fra SFO/lekselesing.

Elever på ungdomstrinnet sender søknad med legeattest til skolen for skyss til/fra skolen. Elever som trenger skyss ti/fra avlastning, tar kontakt med habiliteringstjenesten.

Søknad om spesialskyss, Brakar

Der det ikke går buss

Elever med skolevei over 2 km (1. trinn) eller 4 km der det ikke går buss kan søke om skyss med taxi eller kjøregodtgjørelse. Utfylt søknadskjema sendes til skolen.

Delt bosted

Ved delt bosted vurderes skyssbehovet fra hver bosted for seg. Det gis skyss til begge bosteder når det er et fast og forutsigbart opplegg, og daglig skyss vurderes som forsvarlig. Vilkårene i opplæringsloven må være oppfylt for at eleven har rett til skyss fra ett eller begge bosteder.   

Skyss for elever med delt bosted skal fortrinnsvis organiseres med kollektivtransport. Skyss i tilpasset transport med drosje vurderes kun i enkelttilfeller.  

Endring av skyssopplegget for en kortere periode kan ikke regnes med, og det er ikke skyssrett for rene enkeltbesøk.   

Delt bosted skal dokumenteres. Dokumentasjonen skal bestå av: 

  • Avtale som er undertegnet av begge foresatte
  • Fordeling av botid   

Botiden i bolig 1 og 2 gir ingen begrensning på skyssretten. Eleven kan ha et bostedsmønster der eleven er flere dager i bolig 2 enn ved den folkeregistrerte adressen.  

Brakar skal organisere skyss til en eller begge bosteder hvis vilkårene i opplæringsloven er oppfylt. Hvis reiseveien fra ett eller begge bosteder blir særlig lang, eller særlig krevende for barnet, kan fri skyss avslås av hensyn til barnet. Dette er særlig aktuelt i de tilfeller der en foresatt bosetter seg utenfor skolekretsen eller langt fra elevens nærskole. Brakar skal også vurdere de økonomiske kostnadene ved skyss til delt bosted, og kan gi avslag på skyss hvis kostnadene er uforsvarlig høye.

Private skoler

Elever ved friskoler har rett til skyss etter friskolelova, § 3-7. Retten til skyss er på samme vilkår som i opplæringsloven § 7-1, § 7-3 og § 7-4.   

Retten til skyss, reisefølge og tilsyn for elever i private grunnskoler gjelder bare innenfor kommunegrensen der eleven er bosatt. Dette gjelder også for varig eller midlertidig funksjonshemmede elever.  

Elever ved private skoler som ikke mottar statstilskudd har ikke rett til skoleskyss.   

Foresatte skal levere søknad om skoleskyss til skolen innen 15. mai før skoleårets start. Det er Brakar som behandler søknaden.

Sist oppdatert: 04. april 2024

Fant du det du lette etter?