Hopp til innhold

Vedtekter for SFO

Vedtekter for skolefritidsordninger

Vedtekter for skolefritidsordningen fastsettes av kommunen for offentlige skolefritidsordninger. Vedtektene skal gi foresatte informasjon som gir mulighet til å vurdere innhold og kvalitet i forhold til pris. De skal også sikre at forholdene ikke forandrer seg underveis i et skoleår.

Vedtekter for Lier kommune sin kommunale SFO

Vedtektene er sist revidert av kommunestyret i Lier kommune, 20.09.2022

§1. Retningslinjer Skolefritidsordningen, heretter kalt SFO i Lier kommune, drives av kommune i samsvar med Lov og forskrifter om skolefritidsordninger av 1. januar 1999, opplæringsloven §13-7, kommunale vedtak og rammeplanen for SFO

§2. Eierforhold                                                                         

Lier kommune eier og har ansvaret for forvaltningen av skolefritidsordningene. Statsforvalteren fører tilsyn med skolefritidsordningene i henhold til lov og forskrifter.

§3. Opptakskriterier

Rektor er opptaksmyndighet for alle barn som søker plass i SFO. Opplæringsloven gir ikke elevene automatisk rett til plass i SFO, men kommunen strekker seg langt for å tilby plass til de som søker

§4. Opptaksperiode og oppsigelse av skolefritidsplassen                                                                                 

a) Innmeldinger, søknad om redusert betaling, alle endringer av plass og oppsigelser skal som hovedregel skje elektronisk via Visma Flyt skole gjennom hele SFO-tiden. Foresatte som av ulike grunner har vansker med elektronisk kommunikasjon skal få bistand fra sin skole.  

b) Det foretas et årlig hovedopptak med søknadsfrist 15. mars. Tildelt SFO-plass beholdes til og med 4.trinn eller til avtalen sies opp av foresatte.

c) Tildelt SFO-plass for barn med særskilte behov fra 5.-7. trinn beholdes til og med 7. trinn eller til avtalen sies opp av foresatte.

d) Plassen kan sies opp med to måneders varsel pr.30. i hver måned. Oppsigelsen skal som hovedregel skje elektronisk. Foresatte som av ulike grunner har vansker med elektronisk kommunikasjon skal få bistand fra sin skole. 

I en oppsigelsestid kan ikke foresatte gjøre endringer i plass-størrelse.

e) Ved endring av plass regnes det en måneds oppsigelsestid fra den 1. i måneden etter at beskjed om endringen er levert (For eksempel endring som søkes 28. mars vil være gjeldene fra 1. mai). SFO-plass som sies opp etter 1.april må betales i sin helhet ut skoleåret.

f) Ved mislighold av visse vilkår kan Lier kommune si opp plassen skriftlig med 14 dagers varsel. Dette vil gjelde mislighold som

  • plassen er tildelt ut fra uriktige opplysninger gitt av foresatte i søknaden
  • ved helt eller delvis manglende oppholdsbetaling.

§5. Foreldrebetaling

Kommunestyret fastsetter betalingssatser, moderasjonsordninger og plasstyper for SFO. Ved oppstart av nytt skoleår, tildeles og betales det for plassen fra 1.august. Ved oppstart i løpet av året, betales det fra den 1. i måneden. Det betales for 11 måneder per år. Juli er betalingsfri måned.

Manglende betaling utover 2 måneder etter overgått betalingsfrist vil føre til oppsigelse av plassen. Utestående beløp i foreldrebetalingen må betales (ev. skriftlig betalingsordning må inngås) før familien får tildelt ny plass.

§6. Leke- og oppholdsareal

Leke- og oppholdsareal for SFO skal være tilpasset barnets alder, forutsetninger og aktiviteten som drives og løses innen skolens totale arealer.  

§7. Daglig oppholdstid og årlig åpningstid

SFO er åpen mandag til fredag 11 måneder i året.

Åpningstiden er 07:30 – 16:30. Den enkelte skole kan utvide denne tiden med 30 min. pr. dag og avgjør i samarbeid med FAU/SU hvordan utvidelsen skal praktiseres. Det holdes stengt fem planleggingsdager i året, tre virkedager i påsken, fra og med 24. desember til og med 1. januar og juli måned.

Kommunen har nedfelt rutiner ved for sent henting av barn.

SFO- tilbudet består av følgende alternativer: 

1 dag Inkluderer før og etter skoletid

2 dager

Inkluderer før og etter skoletid

3 dager

Inkluderer før og etter skoletid

4 dager Inkluderer før og etter skoletid

5 dager

Inkluderer før og etter skoletid

Før skoletid

Før skoletid fem dager i uken

Etter skoletid

Etter skoletid fem dager i uken

Dagplass

Kjøp av enkeltdager - avtales på forhånd med leder for SFO

 

§8. Bemanning og ledelse

Rektor har det overordnede administrative, faglige og økonomiske ansvaret for ordningen ved den enkelte skole etter opplæringsloven §13-7. Bemanningen ved hver SFO-enhet skal tilpasses etter antall barn, barnas alder og oppholdstid.

§9. Taushetsplikt

Ansatte i skolefritidsordningen følger bestemmelsen om taushetsplikt iht. Lov av 11. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker.

§10. Ikrafttredelse Vedtektene for skolefritidsordningen trer i kraft fra det tidspunkt tjenesteutvalget/kommunestyret har fattet vedtak om disse. 

Sist oppdatert: 06. oktober 2023