Kart

Gå til

Forenklet kart

 

Ny og raskere kartløsning som også fungerer på nettbrett og mobil. Kartløsningen har begrenset innhold og funksjonalitet.

Avansert kart

Denne kartløsningen inneholder flere temakart og flere funksjoner enn forenklet kartløsning. Kartet fungerer ikke på nettbrett og mobil.

Funksjonalitet i kartportalen

 • grunnkart (vei, vann, bygninger, høydekoter mm.)
 • eiendomskart (Matrikkelen)
 • markslagskart (AR5)
 • ledningskart (vann, avløp)
 • arealplaner (kommuneplan, reguleringsplan)
 • skråfoto (flybilder fra Mapaid)
 • flyfoto (fra Norge i bilder med mer)
 • forurensning (miljødirektoratet)
 • friluftsliv (fiskeplasser)
 • geologi (ngu/nve)
 • jord og skog (skog og landskap)
 • kulturminner (riksantikvaren med mer)
 • naturinformasjon (miljødirektoratet)
 • vassdrag (nve)

Slik bruker du kartet

Du kan hente ut kartutsnitt blant annet ved å søke på  adresse, eiendom (gårsnummer, bruksnummer, festenummer, seksjonsnummer), stedsnavn, plannavn, plannummer, interessepunkt (barnehager, omsorgstjenester, skoler, kultur og fritid, offentlige bygg) eller zoom til riktig område.


Når du har søkt fram et utsnitt, vil tekst for det du har søkt vises i kartbildet. Beveg musepekeren over teksten og se at den endrer farge. Klikk på teksten, og du vil få opp en informasjonsside for objektet.

For å se hvilken reguleringsplan som gjelder for et bestemt område eller eiendom, kan du gå inn på
kommunens kartløsning og hente den fram der: Velg "Arealplaner" under
"Verktøy" i venstremenyen.
Brukerveiledning kart

Ønsket reguleringsplan kan hentes fram på følgende måter:

 • Zoom inn ønsket område ved å klikke på forstørrelsesglasset i knapperaden over kartet.
 • Bruk søkefunksjonen i venstremenyen, der det kan søkes på plannavn, plannummer, gate/adresse, gnr/bnr, eller stedsnavn.
 • Klikke på planområdet direkte i kartet.

Områder som er regulert, vises med blått omriss. Ved å klikke inni omrisset, kommer det opp informasjon om den aktuelle planen i venstremenyen. Her kan du blant annet hente opp plankart med tegnforklaring, illustrasjonsplan og bestemmelser, i tillegg til dispensasjoner gitt etter ny plan- og bygningslov (ikrafttredelse 1. juli 2009).

For områder som ikke er regulert, er det kommuneplanens arealdel som gjelder. Denne kan vises ved å klikke på forstørrelsesglasset i venstremenyen og deretter huke av for gjeldende kommuneplan. Bruk forstørrelsesglasset i knapperaden over kartet for å zoome inn.

Du kan ikke ødelegge kartdataene ved bruk. Det er tillatt å skrive ut kartutsnitt til privat bruk fra kartløsningen. Kommersiell bruk er ikke tillatt - du må kjøpe rettigheter.

Forbehold om feil

Vi tar forbehold om at det kan forekomme feil og mangler i kartet, blant annet når det gjelder bygg, eiendomsgrenser, plandata, ledninger og kabler, kummer med mer. Ved prosjektering og anleggsarbeid må dette derfor undersøkes nærmere i kommunen.

Kjøp av kart

Lier kommunes tekniske kart og digitale kartdatabaser dekker hele kommunens areal på 307 km2.

Du kan bestille digitale kartdata direkte gjennom kartløsningen via Infolandknappen (i menyen øverst i kartportalen). 

Du kan få papirkart i ulike målestokker. Digitale kartdata kan leveres på SOSI, DWG eller DXF-format. Gi opplysninger om hvilket område med arealangivelse, hvilke baser eller temaer, og hvilket filformat du ønsker.

Ved kjøp av digitale kartdata må det erverves en bruksrett, men ikke en markedsrett.

For opplysninger om kostnader, ta kontakt med Betty Ellevog, tlf.32 22 04 38.

Plankart

 • Digitale planer
  De fleste og nyeste planene våre er vektoriserte og digitale plandata kan bestilles via Infoland.
 • Scannede planer
  De eldste planene er scannet/rasterdata med vektorisert omriss/plangrense. Disse planene har vi i jpg-format. Disse kan du bestille ved henvendelse til planseksjonen. Bestillingsskjema må inneholde plannavn og PlanID/plannummer.
  Kontaktperson: Ruta Dovidone 
 • Planer på papir
  Du kan få målestokkriktige planer på papir. Disse kan du bestille ved henvendelse til planseksjonen. Bestillingsskjema må inneholde gnr/bnr, adresse, plannavn eller PlanID/plannummer.
  Kontaktperson: Ruta Dovidone 

Situasjonskart

Situasjonskart skal legges ved

 • byggesøknader
 • søknader om fradeling av grunneiendom
 • arealoverføring
 • grensepåvisning
 • bortfeste av areal
 • grensejustering

Planlagte byggearbeider skal tegnes inn og målsettes på situasjonskartet.

Før på forslag til nye grenselinjer og grensearrondering når du søker om deling, arealoverøringer, grensejustering, grensepåvisninger og bortfeste av areal.

Kartutsnitt som viser eksisterende situasjon samt offentlige vann- og avløpsledninger, kan bestilles hos Geodata og oppmåling. Kartutsnittet er vanligvis i målestokk 1:1000.

For vedlikehold av kommunens kartbaser er det meget viktig at det situasjonskartet som blir innsendt, er så nøyaktig som mulig. 

Gebyrer

Kostnadene inngår i gebyret for bygge- og delingssøknad. Vi innkrever ikke gebyr utover dette.

Ravinedaler i Lier

Lier kommune har store arealer med ravinedaler på gammel havbunn i Lierdalen. 

Her finner du kvartærgeologiske og biologiske vurderinger av ravinelandskapet i Lier kommune og rapport om ravinedaler. 

Gårdskart

Gårdskart er et kart som viser arealressurser og arealtall for en enkelt landbrukseiendom. Kartgrunnlaget oppdateres kontinuerlig. Tjenesten er åpen for alle.

Gå til Gårdskart 

Støykart

Støykart for riks- og fylkesveier. Kartinnsynsløsningen tilhører Statens vegvesen.

Gå til støykart

Andre kartdata

Artsdatabanken

Kilden

Kvikkleire

Kulturminner

Naturbaser

Norge i bilder

Radon

Skred

Turkart

Sist oppdatert: 28. oktober 2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?