Hopp til innhold

Vei og veivedlikehold

Gå til

Sommerdrift og -vedlikehold

Kommunen gjennomfører hvert år reasfaltering av en del veistrekninger, dette gjøres ut ifra trafikkbelastningen på veien / veiens beskaffenhet.

Huller i vei/gangvei-/sykkelvei – Gi kommunen beskjed.

Dersom du oppdager hull i en vei gi beskjed om dette til Lier drift ved veiavdelingen, avhengig av hvor stort/farlig dette er vil dette da bli tettet. Huller som representere en fare skal tettes umiddelbart alternativt skal hullet merkes med en bukk, andre hull skal tettes innen 1 uke (samleveier) eller 2 uker (adkomstveier).

Feiing av veier og gang-/sykkelvei

Alle kommunens veier inkl. gang/-sykkelveier, fortau etc. skal være feid innen 16. mai (vårrengjøring), de mest trafikkerte områdene blir feid flere ganger i løpet av sommerhalvåret.

Støvdemping på grusveier

Kommunen har ansvaret for støvdemping av grusveiene, og dette skjer i dag ved bruk at støvbindingsproduktet Dustex. Det brukes i dag ikke lenger salt til dette pga miljøet. Avhengig av været skjer dette ut ifra skjønn og tilbakemeldinger fra publikum

Kantklipping skjer minimum en gang pr. sesong

Vegetasjonen mellom fortau og vei skal ikke være over 40 cm, eller 80 cm. i inntil 1 meter utenfor veien.

Private hekker/trær

Private hekker trær som står tett inntil veibanen/gang/sykkelvei må den respektive eier sørge for å klippe. Har du trær ut mot vei og fortau må greinene ikke henge lavere enn 4,7 m over veibanen, og 3,0 m over fortau. Dette gjelder også om vinteren med snøtunge greiner. Det er en egen brosyre som viser hva kravene er.

Støvdemping på grusveier

Kommunen har ansvaret for støvdemping av grusveiene, og dette skjer i dag ved bruk at støvbindingsproduktet Dustex. Det brukes i dag ikke lenger salt til dette pga miljøet. Avhengig av været skjer dette ut ifra skjønn og tilbakemeldinger fra publikum

Vinterdrift

Utløsende faktor når det gjelder snøbrøyting er 8 – 10 cm, dersom det snør 4-10 og det stopper å snø skal det allikevel brøytes.

Utførelse på veier:

 • Det skal ikke deponeres snø i kryss
 • Veier skal gjennombrøytes normalt med plogutstyr som har oppkastende/spredende effekt
 • Opprydding/breddeutvidelse gjøres med skjær/fres
 • Bredde på fortau, gang- og sykkelveier opprettholdes ved bruk av fres
 • Holdeplasser/Leskur ryddes etter hver brøyting
 • Ved overgang til mildvær skal snø/issåle som går i oppløsning tas så snart som mulig
 • Det skal benyttes isriver/perforert skjær, ikke glatte skjær

Utførelse på uterom ved skoler, barnehager og kommunale institusjoner:

 • Brøyting skal foregå med påmontert snøfreser, samt bruk av skuffe ved behov
 • Den som brøyter er ansvarlig for å åpne/lukke porter
 • Snø skal ikke legges mot gjerder slik at barn lett kan klatre over disse
 • Skoler og barnehager brøytes vanligvis ikke om helgene

Hva forventer vi av deg som bruker:

 • At du som trafikant er forberedt på føreforholdene, enten du går, sykler eller kjører
 • At du parkerer slik at brøyteenheten kommer frem
 • At du selv rydder din innkjørsel
 • At du har forståelse for at værforholdene til tider kan gjøre det vanskelig å innfri forventningene til oss
 • At du aksepterer at vi freser/brøyter snø inn på din eiendom

Brøyte snø i private innkjørsel Vi må alltid prioritere fremkommelighet og sikkerhet. Derfor må det noen ganger brøytes snø inn på private eiendommer. Er det lov? Når det må brøytes snø inn på private eiendommer må dette som hovedregel ansees innenfor tålegrensen etter nabolovens bestemmelser.

I brev fra Statens vegvesen Vegdirektoratet til Statens vegvesen Oppland, 10. februar 1989, fremgår det at «ulemper som følge av normal snøbrøyting på offentlig vei, herunder snøopplag på private naboeiendommer, er gjennomgående forhold veiens oppsittere erstatningsfritt må finne seg i» (også når snøen er sand- eller saltblandet). Ikke flytt snøen ut på gaten igjen Vi forstår at det er irriterende å få snø brøytet inn på eiendommen. Av hensyn til fellesskapet ber vi imidlertid om at grunneiere bare flytter denne snøen til andre steder på egen eiendom, ikke ut på fortauet eller ut i kjørebanen, da den vil bli liggende på en vei som nettopp er brøytet og skaper vanskelige forhold for fotgjengere og bilister.

Skader Husk merking av utsatte gjerder etc. Sett merkingen om mulig 50cm ifra det du vil markere. Ved skader skal det så raskt som mulig varsles skriftlig til Lier kommune. Gjerder skal tåle at vi brøyter/freser langsetter vegen. Lier kommune vil i utgangspunktet ikke yte erstatning ved skader. Erstatning forutsetter at det kan påvises en mer direkte påkjørsel.

Skade på gjerder, belegningsstein osv som er plassert i veiareal/kommunal eiendom, vil ikke være erstatningspliktig.

Ved henvendelser som gjelder vintervedlikehold/veidrift:

Telefonnummer til servicetorget er: 32 22 01 00
Vaktelefon vei: 32 22 55 50 

Oversikt over veier med kommunal drift.

 

Sist oppdatert: 02. mars 2020

Fant du det du lette etter?