Advarer mot å spise abbor fra Tyrifjorden

Tyrifjorden. (Google Maps)
Høye nivåer av miljøgifter funnet i Tyrifjorden.

Nye undersøkelser av sjøbunnen i Tyrifjorden viser foruroligende høye nivåer av perfluorerte stoffer flere steder, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

Høye nivåer ble også funnet i abbor i hele området og i gjedde fra Viul. Mattilsynet advarer derfor mot å spise disse. 

-  Det er bekymringsfullt at denne gruppen miljøgifter er funnet på så mange steder i Tyrifjorden og med uakseptable høye nivåer i enkelte fiskearter. Disse miljøgiftene brytes ikke ned i miljøet, og hoper seg opp i levende organismer og i næringskjeden, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Undersøkte fjorden

Miljødirektoratet ga i 2018 Norges Geotekniske Institutt (NGI) og Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) oppdraget med å undersøke forurensningsnivåene for miljøgiften PFAS (perfluorerte stoffer) flere steder i Tyrifjorden og i elvene som renner ut i innsjøen da tidligere undersøkelser hadde vist høye nivåer av miljøgifter i fjorden. 

- En viktig oppfølging har vært å få vurdert om det er trygt å spise fisk fra fjorden.  Vi ba derfor Mattilsynet om å vurdere dette, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

De nye prøvene fra 2018 bekrefter tidligere funn, men viser et større omfang av forurensningen. Det er funnet PFAS i sedimenter både i Nordfjorden, Storfjorden og Holsfjorden, men gjennomgående lavere nivåer i Steinsfjorden.

Ikke i drikkevann

Miljøgiften er ikke påvist i forhøyede konsentrasjoner i drikkevann, så det er fortsatt trygt å drikke vann fra vannverkene som har Holsfjorden som sin råvannskilde.

Fra Lier kommune er både kommunelegen, VIVA IKS og miljørådgiver informert om saken.

- Det er ikke farlig å verken bade i eller drikke vannet. Her er det kun snakk om noen få fiskearter som kan ta til seg dette. Derfor bør vi ikke spise disse, anbefaler kommuneoverlegen i Lier, Ingrid Bjerring.