Lag og foreninger kan søke om strømstøtte

Frivillige lag og organisasjoner i Lier som har hatt høye strømutgifter kan nå søke på en nasjonal strømstøtteordning. For Lier er det satt av en pott på 891 613 kroner. Søknadsfristen er 15. mars.

Stortinget har bevilget 250 millioner kroner til frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser. Midlene skal fordels i kommuner som hadde en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kWt.

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke at de høye strømprisene fører til redusert aktivitet og høyere deltakeravgifter i frivillige organisasjoner.  

Retningslinjer for tilskuddsordningen  

Strømstøtteordningen består av en engangsutbetaling som skal kompensere for deler av merkostnadene ved høye strømpriser i perioden desember-mars, altså samme periode som ordningene for husholdninger og landbruket.  

Det er viktig at lag og foreninger som vil søke om strømstøtte setter seg inn i retningslinjene for støtteordningen og krav til dokumentasjon.  

Kultur- og likestillingsdepartementet har fastsatt nasjonale retningslinjer for strømstøtteordningen for frivillige organisasjoner

Søk om støtte innen 15. mars

For å lette kommunens saksbehandling har Lotteri- og stiftelsestilsynet opprettet et nasjonalt søknadsskjema som organisasjonene kan bruke.

Søk om strømstøtte via nasjonalt søknadsskjema

Fristen for å søke gjennom det nasjonale søknadsskjemaet er 15. mars 2022 klokken 13.00.

Søknadene blir videresendt for behandling i den kommunen organisasjonen er registrert.