Flytter formannskapsmøtet fra Lier bygdetun til Gamle Hegsbro av plasshensyn.