Hopp til innhold

Forventer framdrift for viktige veiprosjekter

Møte: Ordfører Hans Kristian Raanaas, Frogn (t.v), ordfører Gunn Cecilie Ringdal, Lier og ordfører Lene Conradi i Asker møtte statsråd Jon-Ivar Nygård i Samferdselsdepartementet.
Tirsdag 14. mars hadde ordførerne i Lier, Asker og Frogn møte med samferdselsministeren. Tema for møtet var gjennomføringen av E134 Oslofjordforbindelsen, planleggingsprosess E134 Dagslett-E18 og arbeidet med nye E18 Askerparsellen.

Samferdselsministeren bekreftet at regjeringen har satt alle samferdselsprosjekter i Nasjonal Transportplan (NTP) på over 1 milliard kroner på pause i 2023.

Regjeringen vil vurdere videre fremdrift og finansiering av disse prosjektene i statsbudsjettet i oktober 2023, ifølge statsråden.  

-  Men vi fikk dessverre ingen lovnader eller reelle avklaringer i dette møtet. Vi er likevel glade for at vi har en felles forståelse for samfunnsnytten av Oslofjordforbindelsen, og at vegvesenet fortsatt har denne øverst på prioriteringslisten over veiprosjekter. Men vi må jobbe videre med dette for å unngå ytterligere forsinkelser, sier Lene Conradi, ordfører i Asker.

Felles innspill til statsråden

De tre ordførerne fikk lagt fram sine felles synspunkter på de europaveiprosjektene som de tre kommuner er helt avhengige av for videre utvikling av regionen og lokalsamfunnet, og som er viktige for næringsliv og transport også nasjonalt.

- Vi ba om at arbeidet med gjennomføring av Oslofjordtunnelen trinn 2 igangsettes, og presiserte i møtet at det for Oslofjordtunnelen er vesentlig at bompengeproposisjonen må komme til Stortinget før statsbudsjettet høsten 2023, slik at anleggsstart kan skje i 2024. Hvis ikke, vil det bli ytterligere og uheldige fremdriftsforsinkelser. Vi fikk nok ikke noe klart svar her, og opplevde at dette er noe de vil komme tilbake til, til høsten, sier ordfører Hans Kristian Raanaas i Frogn.  

Planleggingsmilder til E134 Dagslett-E18

Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal forteller at de også ba om at planleggingsmidler for regulering av strekningen Dagslett – E18 sikres, slik at man får et reguleringsvedtak i løpet av 2024.

- Dette muliggjør at Stortingsproposisjonen for bompengefinansiering av anlegget kan fremmes i 2025, og anleggsstart kan skje i 2026, sier Gunn Cecilie Ringdal.  

- I tillegg understreket vi betydningen av at nasjonale myndigheter nå sikrer framdrift for planlegging og gjennomføring av nye E18 Vestregionen gjennom Asker. Ytterligere forsinkelser får direkte følgekonsekvenser for en rekke planprosesser særlig i Asker, sier Lene Conradi.

Her kan du se Statens vegvesens prioriteringsliste