Hopp til innhold

Funn av kvikkleire ved Stoppen idrettspark

Det er påvist kvikkleire ved Stoppen idrettspark, og som følge av dette er det definert en kvikkleiresone i området Stoppen-Hasselbakken/Lian-Nøste-Høvik. Lier kommune vil invitere til informasjonsmøte om funnene i januar 2023.

Det er planer om å bygge idrettshall og tennishall ved Stoppen idrettspark, tidligere Lier stadion. Lier kommune har i den forbindelse engasjert Norconsult for å vurdere om tomten er egnet til utbygging, og samtidig undersøke om det er kvikkleire på tiltaksområdet.  

Grunnundersøkelsene har påvist kvikkleire i området ved idrettsparken. Basert på gjennomgang av Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) veileder mener Norconsult det likevel kan bygges en idrettshall dersom det graves maks 1 meter ned i bakken, og en tennishall dersom det graves maks 4 meter ned i bakken. Med en slik graving vil det fortsatt være tilstrekkelig sikkerhet for områdestabilitet, påpeker Norconsult i sin rapport.

Har definert en større kvikkleiresone

Ifølge NVEs veileder skal det alltid tegnes opp en kvikkleiresone når det blir påvist kvikkleire. Etter kriterier i NVEs veilederen har Norsconsult beregnet en definert kvikkleiresone i området Stoppen-Hasselbakken/Lian-Nøste-Høvik.

Her kan lese hele rapporten fra Norconsult om vurdering av områdestabilitet på Stoppen idrettspark 

Kvikkleiresonen er vist i tegning V101.

NB! Rapporten fra Norconsult skal til uavhengig kvalitetssikring. Vi forventer å få denne tilbake på nyåret 2023.  

Lier kommune har i denne saken vært i kontakt med NVE som påpeker at det ikke regnes som farlig å bo på kvikkleire. NVE skriver på deres nettsider:

«Det regnes ikke som farlig å bo på kvikkleire. Det må være helning i terrenget for at leira skal renne ut og bli et større skred. Det er først når kvikkleira overbelastes at den kan kollapse. Det er derfor veldig viktig å ikke overbelaste kvikkleire. Kvikkleireskred utløses ofte av anleggsvirksomhet som grave- og fyllingsarbeider. Det stilles strenge krav til de som bygger i kvikkleireområder. Kvikkleireskred kan også utløses av erosjon i elver og bekker».

Under Norconsults befaring ble det ikke avdekket pågående erosjon i det aktuelle området.

Inviterer til møte

8. desember 2022 sendte Lier kommune ut brev til innbygegre i det aktuelle området.

Lier kommune vil invitere til et informasjonsmøte i januar 2023, der vi går gjennom funnene i rapporten fra Norconsult.

Vi kommer tilbake med dato og sted for et slikt møte så snart dette er klart.

Spørsmål kan rettes på e-post til beredskapssjef Morten Egeberg.
E-post: morten.egeberg@lier.kommune.no