Innovasjonsprosjekt med mål om mer hverdagsglede og livsmestring

Workshop for ansatte og pårørende helse, omsorg og velferd i Lier kommune
God stemning og mange gode innspill under workshop 22. mai.
40 pårørende og ansatte deltok i workshop 22. mai.

Et innovasjonsprosjekt som har fått navnet «Samskaping HOV – livsmestring for alle» er et prosjekt som har til hensikt å få til verdiskapning mellom Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelser og Liertun.

HOV er en forkortelse for helse, omsorg og velferd. Prosjektet ser et potensiale i å tenke utradisjonelt og nytt om hvordan beboere, ansatte og pårørende fra ulike virksomheter kan skape hverdagsglede og livsmestring for hverandre.

En mulighet som ligger i prosjektet er å skape dagaktiviteter for beboere i Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse på Liertun. I tillegg skal man se på muligheten for å samarbeide om aktiviteter på fritid.

Workshop med 40 deltagere 

Innovasjonsprosjektet er i startgropen. 22. mai var til sammen 40 pårørende og ansatte fra Liertun og tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse samlet for en workshop ledet av Tinkr, som bidrar med tilskudd fra Innovasjon Norge.

Det meldes om et godt engasjement og det ble formidlet mye kunnskap fra ulike perspektiver.

Å bruke tid til å innhente innsikt og sørge for bred involvering er viktige steg når man jobber med innovasjonsprosjekter, da det gir grunnlag for arbeidet videre. Ved å jobbe på denne måten ønsker vi i fellesskap å identifisere konkrete muligheter og komme fram til nye løsninger i prosjektet, sier Kristin Lahnstein Jørstad, virksomhetsleder Liertun sykehjem og Bratromveien.

Håper på økt livsglede og livsmestring!

Nå jobbes det med å gjennomgå og kategorisere innspillene fra 22. mai. Dette vil bli brukt som grunnlag og utgangspunkt i neste samling med ansatte og pårørende 13. juni.

- Vi gleder oss til prosessen videre og håper prosjektet skaper nye samhandlingsarenaer som gir økt hverdagsglede og livsmestring for alle som blir involvert, sier Hilde Stenerud, virksomhetsleder tjenester for voksne med funksjonsnedsettelse.