Inviterer til folkemøte om Vestsideveien 100

9. mars arrangerer kommunen folkemøte om bruksendring av Vestsideveien 100.

I april 2018 ga Lier kommune rammetillatelse og dispensasjon til bruksendring fra bolig til institusjon for Vestsideveien 100. Da var brukergruppen personer med nedsatt funksjonsevne. Senere besluttet kommunen å endre brukergruppen til personer med utfordringer innen psykisk helse og rus.

Ny søknadsprosess

29. januar 2020 behandlet utvalget for miljø og plan en klagesak på endring av brukergruppen. Klagen gikk på kommunes vurdering av at endring av brukergruppen innenfor samme institusjon ikke er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Utvalget fattet dette enstemmige vedtaket: «Vedtak om dispensasjon fra 19. april 2018 gjelder bruksendring fra bolig til institusjon og brukergruppe personer med funksjonsnedsettelse. Endring av brukergruppe til mennesker som har utfordringer med rus krever derfor nytt dispensasjonsvedtak, med forutgående nabovarsling og søknadsprosess.»

Høring 

På bakgrunn av vedtaket i utvalget for miljø og plan har kommunen sendt ut høring og nabovarsel. Høringsfristen er 14. mars 2020.
Her kan du gi innspill til høringen om Vestsideveien 100

Folkemøte

Lier kommune inviterer også til folkemøte på Haugestad 9. mars klokken 18.00.
Representanter for planavdelingen, kommunens eiendomsselskap og tjenester til personer med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse er til stede.

Det blir gitt informasjon om høringsprosessen og den planlagte tjenestetilbudet. Det blir mulighet til å stille spørsmål til de ulike faginstansene. Kommunen har som målsetning at saken om Vestsideveien 100 kommer opp til ny politisk behandling i slutten av april.

Nabomøte i uke 16

Det vil bli avholdt et nabomøte i bygget Vestsideveien 100 i uke 16. Til dette møtet vil nærmeste naboer få tilsendt invitasjon. Andre som ønsker å delta kan sende en e-post til: raadmannen@lier.kommune.no

Møtet vil være i regi av ansvarlige for den planlagte driften av botilbudet i Vestsideveien 100.