Kommunen har tatt over ansvaret for Kjellstadveien

Den tidligere fylkesveien er nå omklassifisert til kommunal vei. Det betyr at kommunen overtar drift og vedlikehold av veien.

Fylkestinget i Viken fylkeskommune vedtok 17. februar 2021 at Kjellstadveien skulle nedklassifiseres fra fylkesvei til kommunal vei i den stand den ligger.

Lier kommune og fylkeskommune har hatt ulikt syn på betingelser for overtakelsen, men i et møte i vinter ble det enighet om at veien omklassifiseres til kommunal vei fra og med 1. april 2022. Viken fylkeskommune vil fullføre vinterdriften ut sesongen 2022, samt skifte ut falmede skilt og utbedre landkar på bru.

Smal og tett på boliger

Kjellstadveien er stedvis svært smal med boliger tett innpå veien og er lite egnet som gjennomfartsvei. Det er i dag forbudt for gjennomkjøring av tunge kjøretøy. Lier vei, vann og avløp KF har i møte med beboerforening og næringsvirksomheten om nedklassifiseringen lagt fram mulige trafikksikkerhetstiltak som kan gjennomføres på kort og lengre sikt.

- Vi har også hatt en befaring av strekningen sammen med politiet for vurdering av tiltak, sier veiforvalter Tore Johansen i Lier vei, vann og avløp.

Gjennomkjøring forbudt

Lier vei, vann og avløp vil i første omgang foreta trafikkregistrering i Kjellstadveien og Jensvollveien for å ha oppdaterte trafikkdata før tiltak gjennomføres. Ny registrering vil gjennomføres når tiltak er iverksatt for å kunne evaluere effekten av disse og eventuelt justere og/eller endre tiltakene.

- I første omgang planlegger vi å innføre gjennomkjøringsforbud for alle motoriserte kjøretøy, sier Tore Johansen.

Lier vei, vann og avløp vil også gjennomføre ytterligere tiltak som:

  • Sikring av kryss ved gang- og sykkelvei

  • Anlegge flere fartsdumper

  • Utbedre siktforhold langs veien  

Omklassifiseringen medfører også at det er kommunen som nå er veimyndighet for Kjellstadveien. Gravemeldinger, byggesaker, avkjørselssøknader m.m. skal nå behandles av kommunen.