Koronarammet næringsliv kan søke om støtte

Ordfører i Drammen Monica Myrvold Berg (t.v.) og Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal.
Koronautbruddet har gitt utfordringer for næringslivet. Ordførerne i Lier og Drammen oppfordrer derfor næringslivet til å søke midler fra et felles kommunalt næringsfond. Søknadsfristen er 25. oktober 2020.

Regjeringen har i krisepakke 3 for 2020 satt av 600 millioner kroner til kommunale næringsfond. Drammen og Lier kommuner samarbeider for å legge til rette for tiltak som har effekt for vekst, utvikling, lønnsomhet og arbeidsplasser på tvers av kommunegrensene.  

Kommunene er tildelt fire millioner kroner til kommunalt næringsfond: 2,6 millioner kroner til Drammen og 1,4 millioner kroner til Lier.  

- Det er bra at staten har satt av penger til kommunale næringsfond som gjør at vi kan støtte det lokale næringslivet i en vanskelig situasjon. Jeg oppfordrer derfor næringslivet til å søke om støtte, sier Liers ordfører Gunn Cecilie Ringdal.  

Hvem kan søke støtte?  

Målgruppene for det kommunale næringsfondet er bedrifter, etablerere og næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling. Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

Formannskapene i Drammen og Lier skal behandle en sak om fordeling av midlene henholdsvis 20. og 22. oktober. Her kan du lese saksfremlegget om kommunalt næringsfond til formannskapet i Lier

Men det er fremdeles flere midler igjen.

-  Jeg vet at næringslivet i Drammensregionen har et stort potensiale for videre utvikling og vekst. Gjennom å søke midler fra det kommunale næringsfondet kan de få kjærkommen starthjelp eller drahjelp, som er nødvendig for å realisere noen av sine planer og drømmer. Dette kan kanskje bidra til å sikre eller skape nye arbeidsplasser, sier Monica Myrvold Berg, ordfører i Drammen.  

Frist 25. oktober

Søknadsfristen er 25. oktober. Søknadene sendes elektronisk, og søknadsskjema ligger på regionalforvaltning.no

Kontaktperson i Lier: Kjartan Askim, samfunnsplanlegger i Lier kommune.
E-post: kjartan.askim@lier.kommune.no 

Kontaktperson i Drammen: Berit Bakkane, næringsrådgiver i Drammen kommune.
E-post: berit.bakkane@drammen.kommune.no 

Hva blir vektlagt?

I vurderingen av søknadene vil det bli lagt særlig vekt på:

  • I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og varig verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

  • I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av koronautbruddet. 

  • Hvor raskt tiltaket kan settes i gang. I hvilken grad tiltaket bidrar til flere arbeidsplasser. 

  • I hvor stor grad prosjekter kan bidra til samarbeid mellom partnere, og dermed stimulere til strategiske samarbeid/allianser.

  • I hvor stor grad innsatsen bidrar til å styrke digitalisering, sirkulærøkonomi og det grønne skiftet i næringslivet.

  • I hvor stor grad tiltaket skaper effekter for næringslivet og arbeidsplasser i hele regionen.  

For ytterligere informasjon om ordningen, se også Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet