Kreativ workshop med tema «Livsmestring for alle»

23 personer deltok på workshop for innovasjonsprosjektet «Samskaping helse, omsorg, velferd – livsmestring for alle».
Et stort engasjement blant deltakerne i workshopen.
23 personer deltok på workshop for innovasjonsprosjektet «Samskaping helse, omsorg, velferd – livsmestring for alle».

13. juni 2019 var 23 personer samlet til andre workshop i forbindelse med innovasjonsprosjektet "Samskaping helse, omsorg, velferd - livsmestring for alle".

Felles kinokveld

Her ble innspill etter første workshop 22. mai kategorisert og grupper arbeidet videre med konkretisering av ulike tiltak.

- Det ble arbeidet frem tre ulike aktuelle tiltak. Det ene forslaget var felles kinokveld, der noen kan ha mer konkrete arbeidsoppgaver knyttet til gjennomføring mens andre kan delta på kino. Det viser at det finnes muligheter i å kombinere aktiviteter og mer arbeidsrelaterte oppgaver, sier Hilde Stenerud, som legger til at hensikten med prosjektet nettopp er å finne nye løsninger som bidrar til å skape livsglede og mestring for de som deltar.

Et annet spennende forslag var ønske om etablering av en IT-løsning som samler kommunens tjenester.

- Dette innspillet ligger utenfor HOV-prosjektets mandat, men viser hvilke kreative løsninger som springer frem når ulike aktører føres sammen i et kreativt rom, sier Kristin Lahnstein Jørstad, som bekrefter at innspillet er formidlet videre.

Dette forslaget harmonerer fint med kommunens digitaliseringsstrategi. En digital plattform er et av virkemidlene man ser som viktig for å nå målet om en mer digital innbyggerdialog.

Strikkeklubb på Liertun

- Et tredje forslag var at en frivillig forening kunne ha strikkeklubb på Liertun, et flott innspill som kan være relevant for flere aktører», sier Kristin Lahnstein Jørstad.

Innspill fra første samling har allerede gitt resultater.

-  Liunggjengen har bekreftet at de ønsker å bidra med musikalsk innslag i forbindelse med Liertuns 40 års-markering til høsten. Dette er noe vi gleder oss veldig til, sier Kristin Lahnstein Jørstad.  

- Arbeidet så langt synliggjør at prosjektet har et godt potensial, og det blir spennende å følge opp etter sommeren. Prosjektet har fått tilskudd fra fylkesmannen, legger Hilde Stenerud til.

 

  • "Samskaping HOV - livsmestring for alle" er et innovasjonsprosjekt som springer ut av lokalt engasjement i virksomheten Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse og Liertun. Utover noe bruk av egen arbeidstid får prosjektet støtte og veiledning fra Tinkr, et innovasjonsselskap som bidrar med økonomisk støtte fra Innovasjon Norge. Det ligger til grunn for prosjektet en antakelse om at det i møte mellom to virksomheter kan springe ut ny verdiskapning i form av aktiviteter av ulike slag som igjen kan skape livsglede og livsmestring for de som ønsker å delta.