Lier styrker seg på flere tjenester, noe som har bidratt til at kommunen nå rangeres på 22.plass i kommunebarometeret.

Kommunebarometeret 2017 er basert på resultater fra 2016, og i hovedsak tall fra KOSTRA. Alle landets kommuner blir sammenliknet på kvalitet og omfang i tjenesteproduksjonen, samt på kommuneøkonomien. Samtidig er det viktig å huske at Kommunebarometeret er ett av flere verktøy for å sammenlikne kommuner, og gir naturlig nok ikke et fullstendig bilde.

Fremgang inen flere områder

Barometertoppen, referert i Kommunalrapport, lister de 25 beste kommunene i landet. Lier er nå inne på denne listen for første gang i barometerets historie. Ettersom tjenestene vektes ulikt inn i barometeret får fremgangen på pleie og omsorg stor betydning. Lier får god uttelling for nye Fosshagen der alle beboerne nå blant annet har fått egne bad.

Lier er helt i toppsjiktet innen grunnskole, og kommunen er også inne på Topp 100-lista hva gjelder vann, avløp og renovasjon, miljø og ressurser og enhetskostnader.

- 22.plass av 428 kommuner er vi veldig godt fornøyde med. Det viser at Lier kommune blir godt styrt og at vi har dyktige medarbeidere i organisasjonen. Det er jeg stolt av, sier ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H).

Målrettet arbeid

Rådmannen og folkevalgte i kommunen tar kommunebarometeret på alvor. For to år siden ble det innført måleindikatorer i handlingsprogrammet, disse ble i flere tilfeller hentet fra kommunebarometeret. På flere områder har kommunen nå tallfestet en målsetting om å forbedre seg, mens på andre områder anser vi indikatorer for mindre presise mht. hva som bør prioriteres hos oss.

- Det er hyggelig med gode resultater, men det er en kontinuerlig jobb å levere gode tjenester. Kostnadene i tjenesteproduksjonen har gått noe opp og det ser ut til å fortsette i 2017. Fortsetter kostnadsveksten, må det tas betydelige grep for å holde på en bærekraftig kommuneøkonomi, sier rådmann Hans-Petter Christensen.