Nasjonal tilskuddsordning for å  inkludere barn og unge

Flere barn skal få mulighet til å delta på viktige sosiale arenaer. (Foto: Pexels.com)
I dag ble det åpnet for å søke på midler til aktiviteter og tiltak som skal motvirke og dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta.

Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Målgruppe

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Hva kan vi søke om tilskudd til?

Dere kan søke om tilskudd til tiltak som:

  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2020 er 13. desember 2019.

All informasjon om tilskuddsordningen finner dere her

Vi oppfordrer søkere å henvende seg til kontaktperson for ordningen, før man søker.

Kontaktperson Lier kommune:

Trine Olafsen
Telefon: 32 22 02 55
E-post: trine.olafsen@lier.kommune.no