Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier

Flere barn skal få mulighet til å delta på viktige sosiale arenaer. (Foto: Pexels.com)
Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta.

Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Målgruppe

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Hva kan vi søke om tilskudd til?

Dere kan søke om tilskudd til tiltak som:

  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
  • bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
  • bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for tilskuddsåret 2019 er 10. desember 2018. Søknadsskjemaet i portalen vil senest bli publisert 16. november 2018.

All informasjon om tilskuddsordningen finner dere her

Vi oppfordrer søkere å henvende seg til kontaktperson for ordningen, før man søker.

Kontaktperson Lier kommune:

Yngvild Mehren Nystrøm
Telefon: 45613716
e-post: ymn@lier.kommune.no