Rådmannen forslår at utkast til planprogram for kommunedelplan Rv 23 Linnes – E18 – Lianåsen legges ut til offentlig ettersyn.

Saken om ny Rv 23 fram til E18 har pågått i lang tid. Kommuneplanutvalget i Lier møtes 10. november, I det møtet legger rådmannen frem en sak med forslag om at utkast til planprogram for kommunedelplanen Rv 23 Linnes - E18 - Lianåsen legges ut til offentlig høring.

Du kan lese saksutredning, planprogram og silingsrapport her:

http://einnsyn.lier.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1780&documentTypeId=MIDet anbefales at tre korridorer utredes videre.