- I 2019 skal vi gi tjenester til flere, uten at vi kan øke rammene tilsvarende

Torsdag ettermiddag legger rådmann Bente Gravdal  frem forslag til budsjett for politikerne i Lier - se hvordan hun foreslår å bruke pengene de neste årene.

Torsdag 1. november legger Lier-rådmann Bente Gravdal frem sitt forslag til budsjett/handlingsprogram for perioden 2019 - 2022.

Klikk deg inn her for å se og lese hele HP-dokumentet

Virksomhetskatalogen 2019-2022 (rådmannens beslutningsgrunnlag)

Se den digitale versjonen av handlingsprogrammet

"Grønne Lier - for alle innbyggere"

Høstens politiske behandlinger har gitt klare indikasjoner på at kommunens visjon står sterkt i Lier.

Det ser altså ut som visjonen til Lierbygda videreføres når ny kommuneplan vedtas.

Visjonen i kommuneplanen skal følges opp av seks strategiske målområder med tilhørende innsatsområder. Dette utgjør kommuneplanens handlingsdel og vil være en del av handlingsprogrammet i Lier fra 2020, skriver rådmannen sitt forord i forslaget til handlingsprogram.

Tidligere har Handlingsprogrammet hatt tre prioriterte områder. Disse erstattes fremover av kommuneplanenes strategiske målområder. 

Rådmannen og kommunalsjefene forteller om budsjettet i HP-filmen.

Flere trenger tjenester fra kommunen

«Vi er inne i et tidsskille hvor veksten i behovene går opp og veksten i inntektene går ned.»

Sitatet fra Kommunenes organisasjon er treffende også for Lier.

Kommuneøkonomien er fortsatt under sterkt press. I 2019 skal vi gi tjenester til flere, uten at vi kan øke rammene tilsvarende. Mange vil nok derfor oppleve at budsjettet vi legger fram i år, er et nøkternt budsjett, forteller rådmann Bente Gravdal.

Presset på kommuneøkonomien skyldes i hovedsak to forhold.

Behovsvekst i form av nye liunger som trenger tjenester, og andre som har behov for å øke tjenestene de får.

I tillegg er det innført statlige normer som ikke er fullfinansiert fra statens side.

Klimanøytral kommune fra 2025

- I vårt forslag til handlingsprogram har vi lagt opp til at det først og fremst er barna våre som får økte rammer. Vi bevilger mer til private barnehager og til barnevern.
Samtidig er det flere små og store satsinger vi foreslår for den kommende perioden.
Vi foreslår at Lier kommune skal være en klimanøytral kommune allerede i 2025. Vi vil gå foran som et godt eksempel og kutte kraftig i klimagassutslippene våre de kommende årene, sier rådmannen, og fortsetter:

- Innen velferdsområdet etablerer vi boliger med bemanning til mennesker med utfordringer innen psykisk helse og rus. Slik kan vi gi enda tettere oppfølging til en sårbar gruppe.
Vi øker også tilbudet med dagsenter til eldre med diagnosen demens. Dette er et tilbud som vi vet gir livsglede og mestring, og muligheten for at flere til å bo hjemme lenger dersom de ønsker det.
Overføringene til de private barnehagene gir barnehagene mulighet for å øke bemanningen. De kommunale barnehagene driftes i dag i henhold til de nye bemanningskravene. Midlene går derfor i sin helhet til de ikke-kommunale barnehagene i Lier.

Digitalisering er viktig

Også digitalisering er et viktig satsingsområde for oss de kommende årene. Nye løsninger gir muligheter for bedre arbeidsprosesser. Med riktig fokus kan vi også sikre mest mulig gode og smidige tjenester til innbyggerne våre, sier rådmann Bente Gravdal.

Rådmannens forslag til handlingsprogram for 2019-2022 ble presentert for politikerne torsdag ettermiddag.