135,6 millioner i netto driftsresultat

Lier kommune fikk et netto driftsresultat på 124,8 millioner kroner for 2021. De kommunale foretakene hadde i tillegg et netto driftsresultat på 10,8 millioner kroner. Ekstraordinære høye skatteinntekter utgjør en stor del av det økonomiske resultatet.

Samlet sett er netto driftsresultat for Lier kommune og de to kommunale foretakene Lier vei, vann og avløp KF og Lier eiendom KF på 135,6 millioner kroner i 2021. Dette er 5,7 prosent av driftsinntektene, og er vesentlig høyere enn handlingsregelen på 1,75 prosent.

- Vi planlegger ikke for denne typen overskudd. Det er handlingsregelen som er førende for kommunedirektørens budsjettplanlegging. Det høye netto driftsresultatet skyldes i hovedsak ekstraordinære høye skatteinntekter i 2021. Dette gjelder for de fleste norske kommuner, forklarer Eivind Lien, kommunalsjef for økonomi og virksomhetsstyring i Lier kommune.

Krevende å gi treffsikre prognoser

Skatteinngangen for Lier kommune ble hele 71 millioner kroner bedre enn budsjett. Inntekten ble dermed 15 prosent høyere enn i 2020.

-  Majoriteten av kommunene i Norge fikk en tilsvarende utvikling. Det har vært krevende å gi treffsikre prognoser gjennom året. Dette skyldes blant annet at koronapandemien og endringer i innbetalingsfrister gjorde skatteinngangen i 2021 uforutsigbar. Dette kan illustreres ved at skatteinntekten i kommunesektoren ble 7,6 milliarder kroner bedre i fjor enn det anslaget regjeringen gjorde i forbindelse med nasjonalbudsjettet, sier Lien.

På grunn av koronapandemien har det ikke vært mulig å gjennomføre enkelte planlagte tiltak. Dette i kombinasjon med god økonomistyring i virksomhetene har også bidratt til regnskapsresultatet for 2021. Det er kommunestyret som skal avgjøre hvordan overskuddet skal brukes.

- Det er planlagt en del større investeringer i årene fremover - for eksempel oppgradering av skoler, gang- og sykkelstier, tilbud til eldre og innen idrett og friluftsliv. Overskuddet kan gi verdifull egenkapital til å finansiere investeringer som kommer innbyggerne til gode, sier Lien, som understreker at det er politikerne som avgjør hvordan midlene skal benyttes.

Kompensert for korona-utgifter

Lier kommune har registrert 62,8 millioner kroner i utgifter knyttet til håndtering av koronapandemien i fjor. Kommunen har hatt utgifter til blant annet testing, smittevernutstyr, smittesporing og massevaksinering mot Covid-19. 59,9 millioner kroner av disse utgiftene er dekket fra staten. Med andre ord er kommunens koronautgifter for 2021 så godt som fullkompensert.