Hopp til innhold

Si din mening om oppvekstplanen for Lier

Oppvekstplanen «Sammen om god oppvekst 2024 - 2023» er nå lagt ut til høring. Vi ønsker dine innspill til planen. Send oss innspillene innen 2. februar 2024.

Kommunen skal ha en oppvekstplan, ifølge lov om barneverntjenester. Planen skal sikre at alt forebyggende arbeid skal være med på å gi alle barn og unge gode oppvekstsvilkår i Lier. I tillegg skal planen sikre god og riktig samhandling mellom de kommunale tjenestene og den enkelte familien.

Kommunens visjon «Laget rundt barnet» er med på å understreke dette. Planen forplikter alle til samarbeid.

Oppvekstplanen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av alle tjenester som jobber med barn og unge. I tillegg har skolenes elevråd og ungdomsrådet gitt innspill til planen.

Utvalget for oppvekst, idrett og kultur (OKI) vedtok 31.10.2023 å sende oppvekstplanen for Lier på høring. Etter at høringsinnspillene er vurdert innarbeidet i planen vil oppvekstplanen sendes til endelig politisk behandling.

Her kan du lese oppvekstplanen for Lier kommune

Åtte kriterier for god oppvekst

Det er identifisert åtte kriterier som anses som avgjørende for å skape en god oppvekst for barn og unge. Kriteriene utgjør hjørnesteinene i tilnærmingen for å sikre at alle barn og unge i Lier får en trygg, inkluderende, trivelig og lekende oppvekst med fokus på livsmestring, lærelyst, delaktighet og god helse.

Det er utarbeidet en modell med åtte kriterier og kjennetegn for god oppvekst:
trygghet, inkludering, trivsel, medvirkning, lekeglede, lærelyst, livsmestring og god helse.

Tre strategier i oppvekstplanen

Oppvekstarbeidet i Lier vektlegger et omfattende helsefremmende og forebyggende tilbud til barn og unge for å styrke beskyttelsesfaktorene og redusere risikofaktorene i barn og unges oppvekstmiljø.

Det er konkretisert tre retningsgivende strategier som har følgende trinnvise inndeling:

  • GRØNN - bra for alle
  • GUL - nyttig for noen
  • RØD - nødvendig for enkelte  

Syv prioriterte områder  

De prioritere områdene i oppvekstplanen henger tett sammen og både påvirker hverandre og kriteriene for god oppvekst.

Områdene er:

1.   Samarbeid og samhandling

2.   Barn og unges stemme

3.   Trygge hjemmeforhold

4.   Kompetanse for fremtiden

5.   Mangfoldig og inkluderende fritidstilbud

6.   Riktig hjelp og støtte til rett tid

7.  Alle skal med  

Spørsmål til høringen

1.   Er de åtte kriteriene for en god oppvekst relevante? Er det kriterier som bør byttes ut?

2.   Er det riktig valg av strategier?

3.   Er planens syv prioriterte områder de viktigste for en god oppvekst?

4.   Har dere andre innspill?  

Høringsfrist

Frist for å sende høringsinnspill er 2.februar 2024.

Høringssvarene sendes på e-post til dokumentsenteret@lier.kommune.no