Mange tiltak i Buskerudbypakke 2 vil ha direkte eller indirekte nytte for Lier.


Bussruter som planlegges med flere avganger i Buskerudbypakke 2.

Hyppigere avganger

En rekke busslinjer i Lier vil få hyppigere avganger. Forslaget innebærer nesten 50 prosent økning i busstilbudet i Lier.

Blant annet er det planlagt at linje 71 Asker-Tranby-Lierbyen-Drammen vil gå fra 15 minutters rute i dag til 10 minutters rute etter innføring av Buskerudbypakke 2, mens linje 73 Lierskogen-Reistad-Drammen er planlagt å gå hver halvtime mot én gang i timen i dag. Andre bussruter blir også vurdert. Fylkeskommunen er ansvarlig for kollektivtrafikken i Lier, men kommunen jobber kontinuerlig med fylkeskommunen for et best mulig tilbud.

Det er også satt av penger til lavere priser/nye billettkonsepter for kollektivtrafikken som Lier vil nyte godt av.

Kollektivknutepunkt og innfartsparkering

Det er satt av en pott på nesten 910 mill. kr til kollektivknutepunkt og innfartsparkering i Buskerudbypakke 2. Det er flere aktuelle tiltak i Lier som kan få finansiering innenfor denne potten.

Det er for eksempel foreslått satt av 260 mill. kr til utvikling av kollektivknutepunkt på Lierstranda.

Klikk på bildet under for å se digital historie om ny bypakke:

Kraftig sykkelsatsing

Buskerudbypakke 2 har også en sterk satsing på å få etablert et sammenhengende sykkelvegnett for byområdet. Målet er at sykkeltilbudet skal bli langt bedre i Lier og knyttes bedre sammen med Drammen og resten av byområdet.

For Lier alene er det satt av 150 mill. kr til sykkeltiltak i Buskerudbypakke 2.

I tillegg er det satt av midler for å oppgradere eksisterende sykkelinfrastruktur og til å legge bedre til rette for gåing som ikke er fordelt mellom kommunene ennå.  

Bedre fremkommelighet

Innføringen av tidsdifferensierte bompenger vil i seg selv gi redusert biltrafikk og bedre framkommelighet både i Lier og Drammen.

 Klikk her for å se eksempler i Buskerudbypakke 2 med direkte eller indirekte nytte for Lier