To millioner i koronatilskudd til lokalt næringsliv

Lier kommune skal fordele til sammen 2 026 000 kroner til lokalt næringsliv som har vært særlig hardt rammet av koronatiltak. Søknadsfristen er 22. april 2022.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har fordelt nye midler til kommunene. Dette blir fjerde og femte gangen Lier kommune mottar midler fra KDD.  

Totalt tilskudd til Lier i disse to rundene er 2.026.000 kroner. Dette tilskuddet skal nå fordeles til virksomheter for å kompensere for tapt omsetning og ekstra kostnader som følge av koronatiltak i perioden desember 2021 og januar 2022.    

Maks 250.000 kroner per virksomhet 

Kommunestyret behandlet saken i møtet 22. mars 2022, og vedtok blant annet at det i utgangspunktet er en øvre grense for tilskudd på 250.000 kroner per virksomhet. Det settes ingen nedre grense.

Søk innen 22. april

Kriteriene for å kunne søke er oppstilt i kommunestyrets vedtak nedenfor. Husk å legge ved korrekt dokumentasjon som beskrevet nedenfor. Søknader sendes via Regionalforvaltning.no

Søknadsfrist: 22. april 2022.      

Kriterier for å kunne søke tilskudd

Kommunestyrets vedtak fra 22. mars 2022 innebærer følgende kriterier:

1. Kommunedirektøren gis fullmakt til å administrere ordningen og tildele tilskudd til virksomheter som oppfyller kriteriene vedtatt av kommunestyret.

2. Det settes i utgangspunktet en øvre grense for tilskudd på kr. 250.000 pr. virksomhet. Det settes ingen nedre grense. Taket på kr. 250.000 skal likevel ikke være til hinder for at alle midlene kommunen har mottatt over statsbudsjettet kan fordeles. Ved et lavt antall søknader, kan beløpsgrensen heves av kommunedirektøren slik at en større andel av tapet kan dekkes pr søknad. Ved et svært stort antall søkere, kan kommunedirektøren også vurderes å senke beløpsgrensen slik at flest mulig kan få en andel av tilskuddspotten.

3. Søkere må oppfylle følgende kriterier:

a) Virksomheten har forretningsadresse i Lier kommune og har et organisasjonsnummer.

b) Virksomheten driver privat kommersiell virksomhet. Det vil si har profitt som formål og/eller forutsetning.

c) Virksomheten er innenfor servering, uteliv, reisearrangører, overnatting, opplevelsesnæringer, og andre bransjer som er direkte eller indirekte økonomisk rammet av smitteverntiltak innført i desember 2021.

d) Virksomheten har hatt et omsetningstap på minst 30 % eller ekstraordinære kostnader på minst 30 %, i perioden fra smitteverntiltakene ble innført i desember 2021 til og med januar 2022, sammenlignet med samme periode 2019/2020.  

e) Virksomheten kan dokumentere omsetningssvikt i perioden desember 2021 – januar 2022, sammenlignet med desember 2019 – januar 2020. Hvis regnskap for søknadsperioden ikke fullt ut gir uttrykk for alle inntekter og kostnader tilhørende perioden, må det i tillegg til godkjent regnskap gis tilleggsopplysninger om hvordan inntekter og kostnader er periodisert. Saldobalanse for hele 2020 og 2021, samt januar 2022, vedlegges så langt det er mulig. For virksomheter som har startet opp senere enn desember 2019, skal tap beregnes med utgangspunkt i budsjettert og realistisk omsetning for desember 2021. Særskilt økte kostnader må i tillegg dokumenteres med kvitteringer, faktura og/eller timelister.  

f) Virksomheten bekrefter at det ikke er forventet konkurs og at det er grunnlag og planer om fortsatt drift i virksomheten i overskuelig fremtid.  

g) Virksomheten opplyser om den har mottatt støtte i løpet av de siste tre årene. Dersom virksomheten har mottatt støtte må beløpets/beløpenes størrelse oppgis, samt hvilken støtteordning tildelingen er kommet fra, hvilket regelverk støtten er tildelt på (bagatellmessig støtte, notifisering eller annet) og hvilke kostnader som er dekket og støttebeløp.  

h) Virksomheter som gis tilskudd etter denne ordningen skal ikke utbetale utbytte for 2021.  

i) Virksomheten må i sin søknad bekrefte at tilskudd etter denne ordningen ikke benyttes til:  

* Økning av lederlønninger (utover generell lønnsøkning for aktuell yrkesgruppe/bransje).

* Økt lønn til eiere som arbeider som konsulenter i virksomheten, utover generell lønnsøkning for aktuell yrkesgruppe/bransje.

* Økte husleier eller andre interntransaksjoner mot tilknyttede selskaper/konsern utover det som følger av generell prisstigning (kpi) i perioden.

j) Administrasjonen gis fullmakt til å kreve tilbake for mye utbetalt og feilutbetalinger av midler med mer.