Hopp til innhold

Vedtok å sende fjordbyplaner på høring

Illustrasjon: Link arkitektur
Formannskapet i Lier har vedtatt at både områdereguleringsplan for Fjordbyen og kommunedelplan for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt i Fjordbyen sendes på høring.

Dette er to viktige planer for utvikling av industri- og næringsområdet på Lierstranda og Brakerøya til et urbant og bærekraftig byområde. Det er planer om å tilrettelegge området for ca. 8.000 boenheter og ca. 16.000 arbeidsplasser, inkludert det nye sykehuset og helseparken.

Hva omfattes av planene?

Kommunedelplanen for samferdselsinfrastruktur skal kort fortalt legge premissene for samferdsel i området - altså hvordan man kan få til fjordbyutvikling uten at det overbelaster eksisterende veinett. Områdereguleringsplanen skal legge føringer for hvordan arealene i fjordbyen kan utnyttes - for eksempel hvor høye bygningene kan være og hvor store grøntarealene skal være.

Behandles i Drammen også

Kommunedelplanen for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt skal behandles i formannskapet i Drammen 21. mars 2023.

Forutsatt at det også her blir vedtak om å legge kommunedelplanen ut på høring, blir begge de nevnte planene lagt ut på høring fra og med 23. mars. Vi kommer da tilbake med mer informasjon om hvordan liungene og andre kan komme med innspill til planene.

Her finner du saksdokumentene og vedlegg til begge fjordbysakene (sak 24 og 25) som ble behandlet i formannskapet i Lier 16. mars 2023