Vedtok ny forskrift for å begrense smitten

Kommunestyret har vedtatt en lokal forskrift med strengere tiltak for å begrense spredningen av koronasmitte i Lier. Her kan du se hvilke regler som nå gjelder.

Den nye forskriften ble vedtatt i et ekstraordinært kommunestyremøte 5. november 2020. De nye reglene gjelder med umiddelbar virkning og frem til og med 1. desember 2020. Reglene i forskriften gjelder for alle som oppholder seg i Lier, uavhengig av hvor de bor.  

Ordfører Gunn Cecilie Ringdal påpeker at koronasmitten har økt betydelig i Lier de siste dagene, og at forskriften følger opp oppfordringen fra regjeringen om at kommuner i områder med mye smitte bør skjerpe tiltakene for å forebygge koronasmitte.  

- Vi har nå vedtatt en forskrift for å ta kontroll over situasjonen i en kortere periode, sånn at vi unngår strengere restriksjoner i en lengre periode senere, sier ordføreren.  

Nå blir det blant annet ikke tillatt å ha mer enn fem gjester ved private sammenkomster, i tillegg til husstandens medlemmer. Det er heller ikke tillatt med breddeidrett, hverken for barn og unge eller voksne, frem til og med 1. desember. Kommunedirektøren kan likevel vurdere å åpne for breddeidrett for barn og unge fra 20. november dersom smittesituasjonen tilsier det.  

- Det er vondt å tenke på at vi nå stenger ned aktiviteter for blant annet barn og unge. Men vi gjør dette for å gjenvinne kontrollen, sier Gunn Cecilie Ringdal.

Dette er de nye reglene i Lier:  

Forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19) i Lier kommune. Fastsatt av Lier kommunestyre 05.11.2020 med hjemmel i smittevernloven § 4-1.  

§ 1 Kollektivreiser

Det oppfordres til å unngå bruk av kollektivtransport. Dersom kollektivtransport likevel benyttes, skal det utvises særskilt oppmerksomhet på å følge gjeldende nasjonale regler og retningslinjer om smittevern og ta særlig hensyn til medreisende.  

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand til medreisende skal reisende i kollektivtransporten bruke munnbind. Dette gjelder også på innendørs stasjonsområder.   Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.  

§ 2 Serverings- og skjenkesteder

Serverings- og skjenkesteder i Lier kommune kan holde åpent dersom de oppfyller kravene til forsvarlig drift ved serveringssteder som følger av covid-19-forskriften.   Utøvelse av skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 skal opphøre kl. 22.00. Konsum av utskjenket alkoholholdig drikk må opphøre senest 30 minutter etter dette.  

For serveringssteder med skjenkebevilling er det ikke tillatt å slippe inn gjester etter klokken 22.00.   Ved serveringssteder som har skjenkebevilling, har ansatte en plikt til å bruke munnbind når de oppholder seg i områder hvor gjestene har tilgang.  

Besøkende skal benytte munnbind når de ikke kan opprettholde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer, med unntak av kortvarige passeringer til andre.   Kommunen kan stenge de serverings- og skjenkestedene som ikke overholder kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift og kravene i denne bestemmelsen, jf. smittevernloven § 4-1, tredje avsnitt.  

§ 3 Plikt til bruk av munnbind

Når det ikke er mulig å holde en meters avstand i butikker, i fellesarealer på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter, skal det brukes munnbind. Plikten til bruk av munnbind gjelder ikke de som utøver fysisk aktivitet.  

For serveringssteder med skjenkebevilling og kollektivreisende gjelder plikten til bruk av munnbind i forskriften § 1 og § 2.  

Plikten til å bruke munnbind i første avsnitt gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.  

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Folkehelseinstituttets anbefalinger om bruk av munnbind gjelder tilsvarende.  

§ 4 Karantene

Innbyggere og besøkende i Lier kommune skal etterleve de til enhver tid gjeldende karantenereglene.   Innbyggere i Lier kommune skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig.  

Overnattingssteder skal tilrettelegge for å kunne ivareta gjester i karantene.  

§ 5 Hjemmekontor og møtevirksomhet

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.  

Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at de ansatte har fått beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.  

For øvrig gjelder nasjonale regler og retningslinjer om smittevern på arbeidsplasser, i møter, og på kurs, seminarer og lignende.  

§ 6 Private sammenkomster

Det er ikke tillatt å ha mer enn 5 gjester ved private sammenkomster, i tillegg til husstandens medlemmer.  

Selv om antall gjester er 5 eller færre, er det kun tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i lokaler som er dimensjonert slik at alle deltakerne, som ikke er i samme husstand, kan holde minst 2 meters avstand.  

§ 7 Gjennomføring av arrangementer og breddeidrett

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på arrangementer, hverken innendørs eller utendørs, frem til og med 01.12.2020.  

Unntak fra dette gjelder religiøse og juridiske seremonier (eks. vigsel og gravferd). Slike arrangementer er begrenset opp til 20 deltakere. Arrangøren skal i slike tilfeller sørge for at alle som er til stede skal kunne holde minst to meters avstand til andre som ikke er i samme husstand.  For øvrig gjelder covid-19-forskriften §§ 13 b og 13 d.  

Det er heller ikke tillatt med breddeidrett, hverken for barn og unge eller voksne, frem til og med 01.12.2020. Kommunedirektøren kan likevel vurdere å åpne for breddeidrett for barn og unge fra 20.11.2020 dersom smittesituasjonen tilsier det.    

§ 8 Ansvar

Lier kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.  

§ 9 Forholdet til nasjonale regler

Nasjonale regler om smitteverntiltak og endringer i covid-19-forskriften, som strammer inn på bestemmelser gitt i denne forskriften, gjelder foran denne forskriften.  

§ 10 Ikrafttredelse og varighet

Denne forskriften trer i kraft fra vedtakstidspunktet i kommunestyret, og gjelder til og med 01.12.2020.    

Må tilby egnet karantenelokaler

Til § 4 om karantene: Kommunen skal ifølge et rundskriv fra Helsedirektoratet sørge for egnede karantenefasiliteter til personer som ikke kan oppholde seg i karantene i eget hjem, eller på egnet sted.