Hopp til innhold

Velkommen til folkemøte om Tranby sentrum

Denne illustrasjonen viser hvordan områdene rundt og nord for Tranby torg kan utvikles og fortettes med boliger samtidig som man beholder det grønne preget. (Illustrasjon: Norconsult)
Er du opptatt av hvordan Tranby sentrum kan utvikles i årene fremover? Da er du velkommen til folkemøte på Tranby klubbhus 25. januar klokken 18.00. Her presenteres hovedtrekkene i forslag til områdeplan, og det blir mulighet for å stille spørsmål. Det er ikke behov for påmelding i forkant.

Ny idrettshall, oppgraderte skoler og opp mot 450 nye leiligheter

Dette er noe av det forslaget til områdereguleringen for Tranby sentrum legger opp til. Hvis planen realiseres kan Tranby sentrum få et mer urbant liv, samtidig som det grønne preget i området beholdes.

I planforslaget styrkes Tranby torg som hjertet på Tranby, og her blir det mulighet for servering, kultur- og fritidsaktiviteter og etablering av diverse sentrumsfunksjoner. Det legges opp til at alle, både barn, ungdom, unge voksne og eldre, skal trives. Det settes av rikelig med arealer for lek, aktivitet og opphold på torg og i tilknytning til skolene. Områdene rundt skal bli tryggere ved at man oppretter bilfrie soner.

Ny bebyggelse planlegges med varierende høyder omgitt av grøntarealer, turstier, friområder, park, gatetun og torg. Til den nye bebyggelsen planlegges parkeringen lagt under bakken. Overflateparkering vil i hovedsak konsentreres syd for idrettsplassen og ved Tranby klubbhus, disse plassene utvides og rustes opp.  

I planen er det lagt stor vekt på å skape et sammenhengende turveinett som kobles til gang- og sykkelveinettet gjennom hele området og til nærliggende skogsområder. Målet er å redusere transportbehov gjennom god kobling til kollektivtilbud og høy kvalitet på gang- og sykkelnett.

Planen gir rom både for rehabilitering/nybygg av Tranby ungdomsskole og Hallingstad barneskole, og for etablering av ny idrettshall syd i området. IdrettshallenTranby arena vil få adkomst fra parkeringen i syd og orientering ut mot spilleflatene. Det stilles ikke ytterligere plankrav til søndre del av planområdet (skoler og idrettshall).

Ny og mer trafikksikker droppsone for levering og henting av barn etableres ved Tranby klubbhus. Her planlegges også ny adkomst til skolene, men kun for HC-transport, varelevering og beredskap.  

Kort om bakgrunn og prosess videre

Kommunestyret vedtok 10.05.2022 igangsetting av områderegulering for Tranby. Dette arbeidet skulle bygge videre på en mulighetsstudie utarbeidet av DARK arkitekter  i februar 2022. Planforslag til førstegangsbehandling ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av formannskapet 30.11.2023.

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn i perioden torsdag 21. desember 2023 – til torsdag 15. februar 2024. Dette ble kunngjort på kommunens nettsider, Lierposten og Drammens tidene 21.12.2023.    

Du kan lese mer om områdereguleringer for Tranby sentrum på våre nettsider eller på servicetorget på rådhuset.

Merknader til planen kan sendes til Lier kommune, planseksjonen, postboks 205, 3401 Lier, eller e-post: postmottak@lier.kommune.no innen 15. februar 2024