Ny energi- og klimaplan for Lier kommune skal behandles politisk de neste ukene. Planen var tema på et åpent møte på Haugestad onsdag 15. februar.

I forbindelse med politisk behandling av forslag til ny energi- og klimaplan for Lier kommune i februar og mars, ble det gjennomført et åpent energi- og klimaseminar på Haugestad, 15. februar.

Av de fremmøte var det mange politikere, men også engasjerte innbyggere hadde tatt turen for å høre de faglige innleggene. Einar Jørstad, kommunalsjef for samfunn og næring i Lier kommune ønsket velkommen til møtet. Ingebjørg Tofte, som er rådgiver for miljø og samfunn, holdt en innledning der hun fortalte om bakgrunnen for planen.

Klimavennlig planlegging

Kommunenes sentralforbund (KS) er svært engasjert i klimaspørsmål. Kjetil Bjørklund (bildet), fagleder for klima i KS var invitert til å holde første eksterne innlegg.  Han pekte spesielt på betydningen av en klimavennlig areal- og transportplanlegging, med utbygging og fortetting på steder med god kollektivdekning, og tilrettelegging for sykkel og gange.

Bjørn Mosskull fra Norsk Enøk og Energi holdt et innlegg om energisystemer, hvilke muligheter vi har fremover og hvordan vi bør bruke energien mest mulig effektivt. Trenden i 2017 er at stadig mer av energiforbruket vårt skjer gjennom bruk av strøm.

Klimafotavtrykk

Mie Fuglseth fra Asplan Viak fikk æren av å avslutte foredragsrekken. Hun fortalte om hvordan vi bør ta hensyn til utslipp fra hele livsløpet til en vare eller produkt for å kunne si noe om det totale klimagassutslippet, det som omtales som klimafotavtrykket. Hun viste frem klimafotavtrykk for ulike energikilder, og da spesielt bioenergi.

I siste bolk av programmet holdt representanter fra de politiske partiene i Lier sine innlegg om tematikken i energi- og klimaplanen.

Energi- og klimaplanen er på sakslisten til miljøutvalget 22. februar og i kommunestyret 7. mars.

Presentasjonene fra administrasjonen og de faglige innleggene finner du her:

Om energi- og klimaplanen

Bjørn Mosskull fra Norsk Enøk og Energi: Presentasjon

Kjetil Bjørklund, KS: Presentasjon

Mie Fuglseth, Asplan Viak: Presentasjon