Hopp til innhold

Miljørettet helsevern

Gå til

Miljørettet helsevern

En rekke miljøforhold har effekt på helsen, eksempler er luftkvalitet, grad av støy, inneklima osv

Kunnskapen om miljøets innvirkning på helsen er under utvikling, og det avdekkes stadig nye sammenhenger mellom miljøfaktorer av kjemisk, biologisk, og fysisk opprinnelse, og folks helse. Noen ganger avdekkes nye risikomomenter, mens andre ganger finner man ut at forhold som vi tidligere engstet oss for, ikke har så store negative konsekvenser likevel.

Under følger informasjon om miljørettet helsevern i Lier kommune.

Kontaktperson

Rådgiver Jonny Løe, e-post : jonny.loe@lier.kommune.no

Badevann

Lier kommune har tilrettelagte bade- og rekreasjonsområder både ved Drammens­fjorden, Holsfjorden og flere tjern.

Vannkvaliteten blir på de mest besøkte stedene regelmessig undersøkt i sommerhalvåret ved målinger av bakterieinnholdet i badevannet. Resultatene fra tidligere målinger har vist oss at det under normale forhold er god vannkvalitet på alle steder.

Målinger av Badevannkvalitet

Luftkvalitet

Luftkvaliteten kan ha innvirkning på helsen, og dette gjelder både innendørs og utendørs luftkvalitet. Lier kommune arbeider for å forhindre helseproblemer som kan oppstå som følge av dårlig luftkvalitet. Dette gjøres blant annet ved å implementere kunnskap om luftkvaliteten i den kommunale planleggingen.

Kommunen er også gitt forurensningsmyndighet for lokal luftforurensning, og Lier kommune har vedtatt en lokal forskrift som forbyr åpen brenning av avfall. Kommunen v/ miljørettet helsevern fører tilsyn med luftkvaliteten i skoler og barnehager.

Miljørettet helsevern i barnehager og skoler 

Barnehager, skoler og skolefritidsordninger skal søke om godkjenning etter forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2023.

Godkjente virksomheter har overfor kommuneoverlegen dokumentert at de har en tilfredsstillende situasjon når det gjelder viktige helse- og sikkerhetsspørsmål. Dette gjelder for eksempel:

 • Internkontroll
 • Inneklima/luftkvalitet
 • Rengjøring og vedlikehold
 • Belysning Lydforhold
 • Sanitære forhold
 • Sikkerhet og helsemessig beredskap

I henhold til forskriftens § 17 skal det gis relevant informasjon til foresatte og/eller elever om forhold ved virksomheten som kan ha negativ innvirkning på helsen. I tråd med veileder til forskriften har Lier kommune valgt å publisere godkjenningsstatusen til skoler og barnehager i Lier kommune. Godkjenningsstatusen oppdateres 1 gang pr. år

Godkjenningsstatus skoler og barnehager (.pdf)

Skadedyr

Skadedyr kan spre smitte, forurense matvarer og overflater, og de kan ødelegge materialer. Forebygging og bekjempelse av skadedyr er derfor en viktig samfunnsoppgave.

For spørsmål om skadedyrbekjempelse kan du kontakte kommunen, eller folkehelseinstituttets skadedyrtelefon på tlf. 21 07 77 00, mandag til fredag kl. 1300-1400.

Stråling

UV-stråling

Den viktigste kilden til Ultrafiolett stråling (UV-stråling), er sola. Sol i solstudioer er også en viktig kilde. Da det kan være helseskadelig å utsettes for overdreven mengde UV-stråling, vil helsetjenesten gi noen generelle råd som gjelder soling:

 • Spedbarn bør ikke utsettes for direkte solstråling. Barn bør ikke sole seg for å bli brune. 
 • Beskytt deg mot sola. Befinner du deg i høyfjellet eller ved sjøen, er dette spesielt viktig. 
 • Ikke ligg ute i sola for lenge. Har du ikke solt deg på lang tid, så er kanskje 15 minutter i sola nok i begynnelsen. Hudtypen vil være med og avgjøre hvor lenge du kan sole deg uten å bli brent. Statens strålevern anbefaler uansett at solingen avsluttes innen det er gått to timer. 
 • Hvis du tar sol i solarium, følg anvisningene på solstudioet. Bruk av solarium for personer under 18 år er ikke tillatt.

Ved forsiktig bruk kan du nyte godt av fordelene av solingen. Fordelene er at huden produserer D-vitamin og huden din blir brun. Samtidig holdes sannsynligheten for helseskader som følge av solingen på et minimum.

Radon

Radon gir økt risiko for utvikling av lungekreft, og er nest etter aktiv røyking, den største årsak til utvikling av lungekreft. Det er estimert at radon forårsaker omlag 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge. Det er til tross for omfattende undersøkelser, ikke funnet at radon er årsak til andre sykdomstilstander.

Hvis måling viser at årsmiddelverdien i boligen er over tiltaksgrensenen på 100 Bq/m3, bør tiltak utføres.

Det kan være mye å spare på å først prøve noen enkle og rimelige tiltak. Dette kan være:

 • Tette igjen ved rørgjennomganger fra grunn til kjellerrom
 • Tette synlige sprekker i grunnmuren 
 • Bedre ventilasjonen 
 • Støping av betonggulv på jord- og fjellgulv

Når tiltak er utført bør ny måling utføres.

Støy

Støy er tilstedeværelsen av uønsket lyd. Støy kan medføre hørselskade, eller bidra til helseproblemer som søvnforstyrrelser, stress og mistrivsel. Helsetjenesten v/ miljørettet helsevern arbeider for at støy og vibrasjoner ikke skal medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå.

Noen støykrav

Ved planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven legges retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) til grunn. Retningslinjene stiller også krav til støynivå ved bygge- og anleggsarbeider. Støykravene i disse retningslinjene vil vanligvis også benyttes av helsetjenesten i sin vurdering av hva som er helsemessig forsvarlig støynivå fra bygge- og anleggsvirksomhet

Støy fra vei, jernbane, industribedrifter, terminaler, motorsportbaner og havner utgjør utslipp omhandlet i forurensningsregelverket. Det er fylkesmannen som er forurensningsmyndighet i forhold til disse støykildene.

Nattarbeid (arbeid mellom klokka 23.00 – 07.00) som medfører vesentlig støy skal unngås. Arbeid som er nødvendig for å unngå andre vesentlige ulemper for samfunnet kan kun skje etter at melding om arbeidet er sendt og vurdert av kommunen.

Sist oppdatert: 11. april 2024

Fant du det du lette etter?