Psykisk helse og rus

Gå til

Om oss

Psykisk helse og rus for voksne tilbyr tjenester for alle over 18 år. Vi har kompetanse om mange ulike psykiske plager og rusmiddelbruk som kan skape vansker i hverdagen. Hos oss benytter vi oss av feedbackinformerte tjenester (FIT). Det betyr at vi regelmessig følger med på hvordan du har det, om du får det bedre og om vi kan justere hjelpen som gis etter dine ønsker og behov.

Alle kan ta kontakt i åpningstiden, og man trenger ikke henvisning. Det er også mulig for pårørende eller andre instanser å ta kontakt direkte. Tilbudene våre er gratis.

Vi kan nås på vår mottakstelefon: 45726794.

Vi har telefontid onsdager kl.10.00-.14.00.

Besøk oss gjerne på Facebook-siden vår.

Dine rettigheter

Pasient- og brukerrettigheter:

I følge Lov om pasient- og brukerrettigheter har innbyggerne rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste og rett til medvirkning og informasjon. Vi er en helsetjeneste som forplikter oss til å registrere relevante helseopplysninger i en journal.

Helsehjelp:

Helsehjelp er handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende/rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål, og som er utført av helsepersonell, jf. definisjon i pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3.

Vi har taushetsplikt:

Taushetsplikt er en plikt til å hindre andre å få adgang eller kjennskap til visse opplysninger. Unntak fra taushetsplikt gjelder hvis vi får samtykke fra deg, hvis vi trenger å dele opplysninger for å gi forsvarlig helsehjelp, eller for å sikre liv og helse for deg eller andre rundt deg.

For utfyllende informasjon om rettigheter les loven i sin helhet.

Klagerett:

Pasient eller bruker eller dennes representant som mener at bestemmelsene i kapitlene 2, 3 og 4, samt § 5-1, § 6-2 og § 6-3 er brutt, kan klage til Fylkesmannen. Klagen sendes til den som har truffet enkeltvedtaket eller avgjørelsen slik at saken blir vurdert påny. Dersom avgjørelsen ikke endres, blir klagen oversendt til Fylkesmannen.

Les mer om rett til å klage på helsenorge.no

Våre tilbud

Drop-in samtaletilbud

Vi tilbyr samtaler, rask hjelp og veiledning til personer over 18 år. Med oss kan du snakke om psykisk helse, rus, belastninger, ensomhet, sorg, det å mestre sykdom, livskriser og hvordan mestre livet.

Drop in er ikke et tilbud som gir videre oppfølging etter denne ene samtalen. Ønsker man flere samtaler eller oppfølging over tid, ta kontakt med vårt mottak.

Vi følger de til enhver tid gjeldende smittevernregler i kommunen og våre virksomheter. Vi er nå åpne både for fysisk oppmøte, og samtale på telefon i åpningstiden.

Det er ikke nødvendig med henvisning eller avtale på forhånd. Tilbudet er gratis. Ved stor pågang må det tas forbehold om at det kan bli noe ventetid.

Vår åpningstid er mandager klokken 10.00-14.00.
Våre lokaler ligger i tredje etasje, Bruveien 2 i Lierbyen.
Vårt telefonnummer er 45720815.

Kom i gang-kurs

Vi har «Kom i gang»-kurs som er tilgjengelige for alle. Dette er fire kurs som vil rullere hver onsdag kl.12.30-14.30, både vår og høst.

Kursene er rettet mot deg som har milde eller moderate plager, men også for fagpersoner, ansatte i kommunen, pårørende eller for deg som bare er nysgjerrig på temaene. Kursene handler om vanlige psykologiske temaer som de fleste kan kjenne seg igjen i. Kursene vil ha fokus på kunnskapsformidling og informasjon, og vil også kunne gi deg nyttige verktøy og tips å ha med seg videre. Vær oppmerksom på at dette ikke er behandling for psykiske lidelser, men kurs.

Man kan velge å delta på bare ett av kursene, eller følge alle fire om man ønsker det. Det vil oppfordres til å følge alle fire kurs for å få best utbytte, men dette er frivillig. Man trenger heller ikke å ta dem i rekkefølge.

Mer om kursene:

Tankevirus:

Tidligere trodde man at personer med psykiske plager skilte seg fra «normale folk», men nyere forskning har vist at de samme tankeprosessene går igjen i oss alle, bare i ulik grad. Dette kurset er derfor for alle – fra deg som sliter med angst eller depresjon til deg som ønsker å lære mer om hvordan psykologi påvirker oss i hverdagen.

Angst og bekymringer:

Det er ikke uvanlig å oppleve engstelse og bekymring i livet. Å klare oss helt uten dette er umulig. Noen ganger tar angst og bekymring overhånd og man kan frykte noe som egentlig ikke er farlig for oss. Kurset lærer deg teori om hva angst og bekymring er, og hvordan man kan benytte modeller og teknikker for å håndtere dette på konstruktive måter.

Søvn:

En stor del av befolkningen har søvnvansker fra tid til annen, og over en tiendedel har slike plager daglig, eller nesten daglig. Forskning viser at søvnvansker kan påvirke vår generelle psykiske og fysiske helse. Dette kurset egner seg for mennesker som har lettere søvnproblemer, og for dem som ønsker kunnskap om søvn og årsaker til søvnvansker. Det blir også fokus på hva som er vanlige antakelser om søvn. Deltakerne vil få råd og veiledning på hvordan de kan forbedre søvnen.

Følelser:

Hva er følelser, og hvilken funksjon har følelser for oss? Kurset forklarer hvilke grunnleggende følelser vi har og hvilke behov disse kan uttrykke. Ofte ligger sammensatte og vanskelige følelser bak psykiske plager. Vi kan også bruke følelser for å komme oss gjennom vanskelige tider. Kurset lærer deg noe om hvordan man kan tolke og forstå egne følelser, og hvordan vi kan bruke følelser i vår kommunikasjon med andre. Følelser påvirker livene våre i stor grad, og kurset er egnet både for dem som strever med følelsesmessige temaer, men også for alle som vil lære mer om følelser.

Meld deg på her i Lier kommune sin kursportal

Kurs og grupper

Vi har tilbud om kurs og grupper for angst, depresjon og belastninger. Se kursportalen for påmelding eller kontakt oss hvis du vil vite mer om våre kurs. Vi kan kontaktes på telefon 45726794 hver onsdag kl.10.00-14.00.

Kursportalen

Individuell oppfølging og samtaler

Vi tilbyr samtaler og individuell hjelp ut fra dine ønsker og behov. Vi kan kontaktes på telefon 45726794 hver onsdag kl.10.00-14.00.

Ungdomshjelpa 18-26 år

Ungdomshjelpa er én dør inn til tilbud og tjenester for ungdom mellom 18 og 26 år.
Du kan snakke med oss om:

 • Familie og vennskap
 • Aktiviteter og fritid
 • Skole, utdanning og arbeid
 • Fysisk og psykisk helse
 • Økonomi og bolig

Vi tilbyr veiledning for å finne riktig hjelp, og tverrfaglige møter der du selv kan møte Ungdomshjelpa. Vi har møter for ungdom på onsdager. De som er til stede kan være ansatte i Mangfold og mestring (psykisk helse og rus for voksne), NAV, kultur og fritid, pedagogisk-psykologisk oppfølgingstjeneste (skole), barneverntjenesten og frisklivssentralen.

Vi kan kontaktes på telefon 90102836 mandag, onsdag eller torsdag mellom 09.00 og 15.00. Ring oss eller skriv SMS. Vi holder telefonen stengt i skolens ferier.

Vi bryr oss om hva som er viktig for deg.
Vi bryr oss om at du har noe å gjøre som du liker og får til
Vi sørger for at du får rask og riktig hjelp

Haskoll kafé og aktivitetssenter

Haskoll kafé og aktivitetssenter er et dagsenter for innbyggere i Lier som har psykiske helseutfordringer. Tilbudet er rusfritt. Vi tilbyr et hyggelig, sosialt fellesskap og har ulike gruppetilbud og aktiviteter. Tilbudet er gratis, men man må betale for mat og drikke. Man trenger ikke vedtak for å benytte tilbudet.

Åpningstider: hverdager fra 09.00 - 15.00, og annenhver lørdag fra 14.00 - 18.00.
Tlf: 46942207
Adresse: Haskollveien 101.

Hjemmeside for Haskoll kafé og aktivitetssenter.

12-trinns rusbehandling

Lier kommune tilbyr 12-trinns avhengighetsbehandling på dagtid for alkohol, medikamenter, stoff eller andre former for avhengighet. Man bor hjemme mens man deltar. Behandlingsprogrammet er basert på «Storboka» skrevet av Anonyme Alkoholikere i 1939 og de 12 trinnene for tilfriskning som er beskrevet der. Storboka har hjulpet millioner av mennesker verden over, og er en av verdens mest solgte bøker. Flere norske kommuner tilbyr nå 12-trinns behandling i egen regi, og kan vise til svært gode resultater.

Behandlingsforløp:

 • Manualbasert behandling, sertifiserte terapeuter
 • Rusfrihet under behandling. Vi kan henvise til avrusing i forkant.
 • Forvernsamtale/informasjonsmøte
 • I forkant av behandling er det ukentlig «Motivasjonsgruppe» med 2 timer introduksjon til programmet og arbeid med forberedelser.
 • Dagbehandling tre ganger i uka, kl. 10.00 - 14.00. Behandlingen varer i omtrent tre måneder.
 • Leksjoner og grupper
 • Ukentlig ettervern

Sted: Nedre Frognerlia 1.
Ta kontakt for mer informasjon eller påmelding:

 • Ragnhild Moslet Egeberg 91871054
 • Espen H. Solnørdal 92085585
 • Trine L. Ekeland 90263744
Annekset dagtilbud og feltpleie.

Møtested og tilbud om helsetjenester for deg med rusproblemer. Åpent mandag og torsdag fra 11:30 til 15:00. Adresse Verkstedveien 2.

Pårørende

NKS veiledningssenter er et gratis lavterskeltilbud til pårørende innenfor rus og psykiatri. Familiemedlemmer og pårørende kan kontakte NKS på tlf. 400 31 093 første onsdag i mnd. Se informasjon

Vedtakskontoret

Vedtak på tjenester er for deg som har sammensatte og alvorlige utfordringer og som trenger oppfølging og tjenester over lengre tid. Eksempler på dette kan være hjelp til samordning av tjenester, ansvarsgruppe og utarbeidelse av individuell plan, behov for hjelp og tilrettelegging i hjemmet og tilrettelagt bolig.
Kontakt Vedtakskontoret for mer informasjon og søknad.

Barn og unge under 18 år

Helsetjenesten for barn og unge tilbyr helsefremmende og forebyggende helsetjenester til barn, unge og familier.
Mer informasjon her.

Bekymret for noen du kjenner?

Ta kontakt med kommunenes servicetorg dersom du har spørsmål eller er bekymret for egen eller andres psykiske helse eller rusmiddelavhengighet. Telefon: 32 22 01 00.
Ved fare for selvmord og ved alvorlige selvmordstanker, ring fastlegen på dagtid eller benytt legevakta på kveld/natt.
Telefon Drammen legevakt: 32 26 90 00
Rosenkrantzgata 17 , 3018 Drammen

Dette kan du gjøre selv

Det finnes en mengde ressurser der du kan få tips, råd og verktøy til å hjelpe deg selv. Her er pålitelige og kvalitetssikrede kilder samlet.

Koronavirus

Nøktern og korrekt informasjon er viktig for å håndtere bekymringer og engstelse som måtte komme av den pågående epidemien. Det finnes en rekke pålitelige nettsider som har god og oppdatert informasjon.


Folkehelseinstituttet – for oppdatert informasjon om spredning, tall og råd

Helsenorge – for Helsedirektoratets tips om hvordan forholde seg til epidemien

Lier kommune sin infoside om koronavirus

Assistert selvhjelp i forbindelse med koronapandemien

Co-mestring, et digitalt selvhjelpsprogram for deg som opplever økt stress og uro i forbindelse med koronapandemien.

Nettsider

 • Helsedirektoratet har samlet en rekke gode hverdagsråd, apper og verktøy som gjør det lettere å få til de endringene du er ute etter.

Bare du – Helsedirektoratet

 • Kognitiv terapi er en populær og etterspurt tilnærming til behandling og selvhjelp. Metoden benyttes både ved psykiske og fysiske lidelser, og for mennesker i alle aldre.

Kognitiv.no

 • Følelseskompasset er en veiviser for å lære om, forstå og jobbe med egne følelser.

Følelseskompasset

 • Skandinavias største helsenettsted. Oppdatert av leger.

Norsk helseinformatikk

Videokurs

Selvhjelp for depresjon

Selvhjelp for langvarige søvnvansker

Selvhjelp for kortvarige søvnvansker

Selvhjelp for sosial angst

Selvhjelp for panikkangst

Selvhjelp for panikkangst - flyskrekk

Selvhjelp for panikkangst - helseangst

Selvhjelp for panikkangst – spesifikke fobier

Videoer

Tips for hverdagsglede

Informasjonsvideoer fra Norsk Psykologforening

Bøker

·       “Sjef i eget liv” Ingvard Wilhelmsen

·       “Ikke vær så slem med deg selv” Per Einar Binder

·       “Lykketyvene” Torkil Berge og Arne Repål

·       “Trange rom og åpne plasser” Torkil Berge og Arne Repål

·       “Energityvene” Torkil Berge, Elin Fjerstad 

·       Lykkefellen, Russ Harris og Bev Aisbett

Apper

Smart-appen (Android)

Smart-appen (iOs)

Mindfulness-appen (Android)

Mindfulness-appen (iOs)

iMindfulness (Android)

iMindfulness (iOs)

Mestre-appen (Android)

Mestre-appen (iOs)

Depresjons-appen (Android)

Depresjons-appen (iOs)

Vi-appen

 

Sist oppdatert: 16. september 2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?