Detaljregulering for Frogner gravplass

Kommunestyret har i møte 19. mai 2015, sak 35/2015, vedtatt detaljregulering for Frogner gravplass. Planen gir mulighet for utvidelse av eksisterende kirkegård ved Frogner kirke.

Kommunestyrets vedtak:

Forslag til detaljregulering for Frogner gravplass, med plankart datert 10.04.2015 og tilhørende bestemmelser datert 21.04.2015, godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Kommunestyrets behandling:

Planutvalgets innstilling ble vedtatt enstemmig.

 

 

Vedtak kan i henhold til plan- og bygningslovens §12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Lier kommune innen 3 uker.

Krav om erstatning og innløsning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3, må evt. settes fram innen 3 år.

 

Saksutredning med vedlegg:

Saksfremlegg

Plankart

Bestemmelser

Planbeskrivelse

Illustrasjonsplan

ROS-analyse

Sist oppdatert: 01. juni 2015