Hopp til innhold

Kommunedelplan for E134 Dagslett - E18

Statens vegvesen skal bygge ny firefelts vei på strekningen E134 Dagslett i Asker -  E18 i Lier. Strekningen er en forlengelse av Oslofjordforbindelsen som knytter E6 og E18 sammen. 

Dagens vei er i dårlig stand, og oppfyller ikke gjeldende krav til veibredde, avkjørsler, kryssløsninger eller fartsgrense. I tillegg skaper lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk store miljø- og trafikksikkerhetsproblemer for de som bor i området.  

Finansiering og fremdrift 

I forslaget til Nasjonal transportplan 2022 - 2033 er ny E134 Dagslett-E18 prioritert med 570 millioner i første periode. Statens vegvesen antar at byggestart for E134 Dagslett– E18 blir i 2026 med antatt ferdigstillelse i 2030.  

Båndlegge korridor for ny E134

Statens vegvesen har, i samarbeid med Lier og Asker kommuner, utarbeidet kommunedelplan med konsekvensutredning for E134 på strekningen Dagslett i Asker kommune og E18 i Lier kommune. Lier kommune behandler den delen av planforslaget som er i Lier kommune, og Asker kommune behandler den delen av planforslaget som er i Asker kommune.

Planbeskrivelsen er felles for de to kommunene, mens plankart og bestemmelser er laget for hver av de to kommunene.   Hensikten med planarbeidet er å båndlegge en korridor for videre optimalisering og detaljplanlegging av ny E134 på strekningen Dagslett–E18.  

Statens vegvesen har konsekvensutredet fire korridorer for ny E134:  

  • Huseby

  • Jensvoll

  • Viker

  • Vitbank


Tre av traseene (Huseby, Vitbank og Jensvoll) er utredet med kryssløsninger på og under bakken. I alt er det utredet sju alternative løsninger.

  

Oversiktskart over korridorer i planområdet. Jensvoll-korridoren (lilla), Vitbank-korridoren (rosa), Huseby-korridoren (grønn) og Viker-korridoren (blå). 

 

To alternativer på høring

På bakgrunn av konsekvensutredningen har Statens vegvesen konkludert med at de foretrekker Vitbank-over-alternativet (den nye veien mest mulig i dagen). Veivesenet kan akseptere Viker-alternativet, og fraråder Huseby-over-alternativet. Veivesenet vil ha innsigelse til de andre alternativene.

Det er tverrpolitisk enighet i Lier om at Viker-alternativet er det beste.  

Planforslaget skal nå legges ut på høring og offentlig ettersyn. Formannskapet i Lier ønsker at innbyggere, berørte parter, interesseorganisasjoner, statlige- og regionale myndigheter skal gis mulighet for uttalelser til de to alternativene som henholdsvis Statens vegvesen og Lier kommune foretrekker, før kommunen som øverste planmyndighet vedtar endelig alternativ.

Derfor vedtok formannskapet i Lier den 27. januar 2022 at forslag til kommunedelplan for E134 Dagslett – E18 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med to alternativer:

  • Alternativ 1: Viker

  • Alternativ 2: Vitbank-over  

 

Dette er Viker-alternativet

Viker NY.JPG

Vikeralternativet vises i blå linje. Stiplet linje viser tunnel. Innfelt er mer detaljert bilde av kryss med E18.

E134 tilknyttes E18 på Viker med planskilt kryss og direkteførte ramper, hvor E134 er foreslått ført over E18 på en lang bru. Fra E18 etableres E134 delvis på fylling og delvis i skjæring inn mot tunnelportalen, som etableres like vest for fv. 282 (Lierbakkene). E134 fortsetter i tunnel med to løp gjennom Sørumsåsen til Dagslett.

Tunneltraséen vil krysse 18 meter over Lieråstunnelen (jernbanen). Tunnellengden er ca. 4,3 km. Portalen på østsiden av tunnelen ligger noe høyere i forhold til alternativet Vitbank-over. E134 ligger i skjæring fra tunnelportalen fram til bru over Daueruddalen. Krysset med eksisterende E134 Spikkestadveien er et kløverkryss hvor ny E134 krysser Spikkestadveien på bru. Fra krysset og videre til Hekleberg bru utvides eksisterende veg med to felt på nordsiden av vegen.

 

Dette er Vitbank-over-alternativet

Vitbank - over vises på strekningen over Lierdalen i rosa linje. Stiplet linje viser tunnel.

Ny E134 etableres som vei i dagen mellom E18 og Linnes. E134 tilkobles E18 sør for Moserud via ramper i kulvert under E18. Avkjøringsrampa fra E18 mot Kjellstad stenges pga. for kort avstand mellom kryssene. Påkjøringsrampe fra Kjellstad til E18 flyttes av samme grunn mot nord. E134 krysser over Ringeriksveien (eksisterende E134) i bru og ligger på fylling over dyrkamarka på Bærø, fram til nytt kløverkryss med fv. 282 (Husebysletta), sør for Huseby gård. Noen næringseiendommer må innløses: Start, Biltema, Comfort og Kvik kjøkken Drammen.

Videre føres E134 på en lang bru over fv. 282 (Husebysletta) og jernbanen, og videre på lav fylling fram til kryssing av Lierelva rett nord for dagens E134. For å unngå store skjæringer ved Linnes, føres E134 i en svak bue sørover, før den går i tunnel sør for Linnes gård. Tunnellengde ca. 1,6 km. Eksisterende E134 må derfor flyttes noe sørover. Tuverudveien med g/s-veg krysser E134 på bru. Veien ligger videre i skjæring fra tunnelmunningen på østsiden, fram til bru over Daueruddalen. Krysset med eksisterende E134 Spikkestadveien er et kløverkryss hvor ny E134 krysser Spikkestadveien på bru. Fra krysset til parsellslutt utvides eksisterende vei med to felt på nordsiden av veien, og følger i stor grad dagens trasé.  

Si din mening innen 1. april 2022

Nå kan du si din mening om hvor traseen for ny E134 gjennom Lier og frem til E18 bør gå, og som skal detaljreguleres i neste planfase.

Send dine innspill på e-post til postmottak@lier.kommune.no eller via brev til Lier kommune, Postboks 205, 3401 Lier.

Merk innspillet med «E134 Dagslett–E18».

Frist: 1. april 2022

Her kan du lese hele kunngjøringen og se dokumenter i saken

Du kan også lese om prosjektet på Statens vegvesens nettside

Inviterer til åpne møter

Statens vegvesen inviterer til åpent møte (digitalt) 7. mars 2022 klokken 18.00.  
Mer informasjon og lenke til Teams-møtet på Statens vegvesens nettside

Statens vegvesen inviterer også til åpne kontordager (på Teams) 16. mars 2022 og 17. mars 2022 mellom klokken 14.00 og 18.00. Tid for å delta avtales ved å sende e-post til marianne.haga@vegvesen.no  

Kontaktpersoner

Kontaktperson i Statens vegvesen:
Prosjektleder Nils Brandt. Telefon: 993 86 033. E-post: nils.brandt@vegvesen.no
Planleggingsleder Marianne Haga. Telefon: 930 06 479. E-post: marianne.haga@vegvesen.no

Kontaktpersoner i Lier kommune:
Saksbehandler Eldbjørg Henriksen. Telefon: 32 22 03 52. Mobil 958 55 184. E-post: eldbjorg.henriksen@lier.kommune.no  

Sist oppdatert: 10. februar 2022