Hopp til innhold

Kommunedelplan for E134 Dagslett - E18

Vedtak av plan

Kommunestyret har i møte 8. november 2022, sak 119/2022, vedtatt kommunedelplan for E134 Dagslett – E18, med konsekvensutredning. Hensikten med planarbeidet er å båndlegge og fastsette én korridor/alternativ for videre optimalisering av vegtrasé, ved utarbeidelse av detaljregulering av ny E134 på strekningen, i neste planfase. Kommunedelplanen med beliggenhet i Lier ble stadfestet etter markalovens § 6, av Klima- og miljødepartementet i brev, datert 05.12.2022.

Kommunestyrets vedtak om kommunedelplan er endelig og kan ikke påklages, jfr. plan- og bygningslovens §§ 11-15 og 11-16.

Plankart og bestemmelser vil bli rettet opp i tråd med kommunestyrets vedtak og blir registrert inn i kommunens planbase/planregister. Planregisteret er tilgjengelig via kartportalen, på vår hjemmeside.

 

Klima- og miljødepartementets stadfesting av kommunedelplanen

Kommunestyrets vedtak

 

Vedlegg:

1. Forslag til plankart Viker i Lier, 01.12.2021

2. Forslag til nye bestemmelser for KDP E134 Dagslett - E18 i Lier, datert 25.05.2022

3. Forslag til bestemmelser for KDP E134 Dagslett – E18 i Lier, offentlig ettersyn og høring, datert 01.02.2022

4. Planbeskrivelse med konsekvensutredning til vedtak, datert 21.06.2022

5. Brev fra BaneNor – innsigelse trukket, datert 01.06.2022

6. Merknadsbehandling etter høring av plan, med Statens vegvesen og kommunedirektørens kommentarer, datert 21.06.2022

7. Innkomne merknader i sin helhet – Offentlige høringsparter

8. Innkomne merknader i sin helhet – Bedrifter, lag og foreninger

9. Innkomne merknader i sin helhet – Private

10. Saksutredning – Førstegangsbehandling – KDP for E134 Dagslett – E18. FS 5/2022, datert 27.01.2022

11. Oppdatert R-105 Fagrapport Tunnel og anleggsgjennomføring, datert 23.05.2022

12. Tillatelse til planlegging i Marka – Statsforvalteren, 14.06.2021

13. Fastsettelse av planprogram KS-sak 126/2020, 30.11.2020

14. Statlig fastsettelse av planprogram – KMD, 25.06.2021

15. Fastsatt planprogram, med rød skrift for korrigeringene, 14.12.2020

16. Pressemelding fra Samferdselsdepartementet, 29.06.2021

17. Notat til planbeskrivelse – Fravik, 28.05.2021

18. R-202 Fagrapport Transport og prissatte konsekvenser, 01.12.2021

19. R-210 Fagrapport Støy, 30.06.2021

20. R-210 Vedlegg 3 Støykart, 30.06.2021

21. R-209 ROS-analyse, 30.06.2021

22. Tegningshefte – sammenslått, 30.06.2021

23. R-005 Fagrapport Klimagassbudsjett tidligfase

24. R-006 Fagrapport Fase 1 kartlegging av forurenset grunn

25. R-007 Fagrapport Flomvurdering Lierelva

26. R-101 Fagrapport Konstruksjon

27. R-102 Fagrapport Ingeniørgeologi og hydrogeologi

28. R-102 Vedlegg Fagrapport ingeniørgeologi og hydrogeologi

29. R-103 Geoteknisk datarapport med vedlegg

30. R-104 Fagrapport Geoteknikk

31. R-203 Fagrapport Landskapsbilde

32. R-203 Vedlegg 1 Tabeller for fastsetting av landskapskarakter

33. R-204 Fagrapport Friluftsliv, by- og bygdeliv

34. R-205 Fagrapport Kulturarv

35. R-206 Fagrapport Naturmangfold

36. R-207 Fagrapport Naturressurs

37. R-208 Fagrapport Andre samfunnsmessige virkninger – lokal og regional utvikling

38. R-211 Fagrapport Luftkvalitet

39. R-211 Vedlegg 3 Luftsonekart

40. Forslag til plankart for Viker i Asker, 03.09.2021

41. Forslag til bestemmelser for KDP E134 Dagslett-E18 i Asker, datert 25.05.2022

 

Sist oppdatert: 14. desember 2022