Kommunedelplan for E134 Dagslett - E18

Offentlig ettersyn

Formannskapet har i møte 27. januar 2022, vedtatt å legge forslag til kommunedelplan for E134 Dagslett – E18, ut til offentlig ettersyn og høring, i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14.

Dagens E134 mellom Dagslett og E18 ved Kjellstad tilfredsstiller ikke gjeldende krav til riksveg med dagens trafikkmengde. Hensikten med planarbeidet er derfor å båndlegge og fastsette én korridor/alternativ for videre optimalisering, ved utarbeidelse av detaljregulering av ny E134 på strekningen, i neste planfase.

 Planavgrensning for kommunedelplan for E134 Dagslett – E18

Korridorene som er utredet; Jensvoll (lilla), Vitbank (rosa),

Huseby (grønn), Viker (blå)

Det er Lier kommune og Asker kommune som er planmyndighet, og som skal behandle og vedta sine respektive deler av kommunedelplanen innenfor egen kommunegrense, etter høringsperioden.

Endelig planavgrensning for kommunedelplanen avklares i forbindelse med sluttbehandlingen, når kommunene fatter vedtak om hvilken korridor det skal jobbes videre med i neste planfase (detaljregulering).

 

Saksdokumentene kan ses her:

Saksframlegg med protokoll - Lier kommune, 27.01.2022

Notat til formannskapets behandling, fra Gullaugtoppen velforening

Notat til formannskapets sak 5/2022, med kommunedirektørens vurdering av notat fra Gullaugtoppen velforening

Protokoll – Asker kommune, 25.01.2022

Oppdatert planbeskrivelse - Forord

Reviderte bestemmelser i hht. Formannskapets vedtak

 

Vedlegg:

1. Forslag til plankart Viker i Lier, 01.12.2021

2. Forslag til plankart Vitbank-over i Lier, 01.12.2021

3. Forslag til bestemmelser for KDP E134 Dagslett – E18 i Lier, 01.12.2021

4. Planbeskrivelse med konsekvensutredning, 01.12.2021

5. Tillatelse til planlegging i Marka – Statsforvalteren, 14.06.2021

6. Fastsettelse av planprogram KS-sak 126/2020, 30.11.2020

7. Statlig fastsettelse av planprogram – KMD, 25.06.2021

8. Fastsatt planprogram, med rød skrift for korrigeringene, 14.12.2020

9. Pressemelding fra Samferdselsdepartementet, 29.06.2021

10. Notat til planbeskrivelse – Fravik, 28.05.2021

11. Merknadsbehandling, med SVV og kommunedirektørens kommentarer

12. Innkomne merknader i sin helhet

13. R-202 Fagrapport Transport og prissatte konsekvenser, 01.12.2021

14. R-210 Fagrapport Støy, 30.06.2021

15. R-210 Vedlegg 3 Støykart, 30.06.2021

16. R-209 ROS-analyse, 30.06.2021

17. Tegningshefte – sammenslått, 30.06.2021

18. Liste over resterende vedlegg

 

19. R-005 Fagrapport Klimagassbudsjett tidligfase

20. R-006 Fagrapport Fase 1 kartlegging av forurenset grunn

21. R-007 Fagrapport Flomvurdering Lierelva

22. R-101 Fagrapport Konstruksjon

23. R-102 Fagrapport Ingeniørgeologi og hydrogeologi

24. R-102 Vedlegg Fagrapport ingeniørgeologi og hydrogeologi

25. R-103 Geoteknisk datarapport med vedlegg

26. R-104 Fagrapport Geoteknikk

27. R-105 Fagrapport Tunnel og anleggsgjennomføring

28. R-203 Fagrapport Landskapsbilde

29. R-203 Vedlegg 1 Tabeller for fastsetting av landskapskarakter

30. R-204 Fagrapport Friluftsliv, by- og bygdeliv

31. R-205 Fagrapport Kulturarv

32. R-206 Fagrapport Naturmangfold

33. R-207 Fagrapport Naturressurs

34. R-208 Fagrapport Andre samfunnsmessige virkninger – lokal og regional utvikling

35. R-211 Fagrapport Luftkvalitet

36. R-211 Vedlegg 3 Luftsonekart

37. Forslag til plankart for Viker i Asker, 03.09.2021

38. Forslag til plankart for Vitbank-over i Asker, 03.09.2021

39. Forslag til bestemmelser for KDP E134 Dagslett-E18 i Asker, 03.09.2021

 

Planforslaget kan også ses på servicetorget i Lier kommune.

 

Innspill til planarbeidet må sendes innen 01.04.2022.

Har du merknader til planen kan du sende de til;

postmottak@lier.kommune.no, eller Lier kommune,

Postboks 205, 3401 Lier. Merk innspillet med «E134 Dagslett–E18».

 

Informasjon om planforslaget

Du finner mer informasjon om planforslaget på våre nettsider: Kommunedelplan E134 Dagslett - E18

I tillegg på Statens vegvesen sin nettside:

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e134dagslette18/

 

Åpent møte og åpne kontordager:

Statens vegvesen inviterer til åpent møte (digitalt) i høringsperioden:

07.03.22, kl. 18:00 – Lenke til møtet finnes på nettsiden til Statens vegvesen over.

 

Statens vegvesen inviterer også til åpne kontordager (Teams):

16.03.22 og 17.03.22, mellom kl. 14.00 og 18.00.

Tid avtales ved å sende epost til marianne.haga@vegvesen.no.

 

Kontaktpersoner i Statens vegvesen:

Prosjektleder Nils Brandt, telefon: 993 86 033,

e-post: nils.brandt@vegvesen.no

 

Planleggingsleder Marianne Haga, telefon: 930 06 479,

e-post: marianne.haga@vegvesen.no

 

Kontaktpersoner i Lier kommune:

Saksbehandler Eldbjørg Henriksen, telefon: 32 22 03 52,

mob. 958 55 184, e-post: eldbjorg.henriksen@lier.kommune.no

 

Sist oppdatert: 10. februar 2022