Kommunedelplan for E134 Dagslett - E18

Vedlegg til førstegangsbehandling av kommunedelplan for E134 Dagslett – E18, 27.01.2022:

 

1. Forslag til plankart Viker i Lier, 01.12.2021

2. Forslag til plankart Vitbank-over i Lier, 01.12.2021

3. Forslag til bestemmelser for KDP E134 Dagslett – E18 i Lier, 01.12.2021

4. Planbeskrivelse med konsekvensutredning, 01.12.2021

5. Tillatelse til planlegging i Marka – Statsforvalteren, 14.06.2021

6. Fastsettelse av planprogram KS-sak 126/2020, 30.11.2020

7. Statlig fastsettelse av planprogram – KMD, 25.06.2021

8. Fastsatt planprogram, med rød skrift for korrigeringene, 14.12.2020

9. Pressemelding fra Samferdselsdepartementet, 29.06.2021

10. Notat til planbeskrivelse – Fravik, 28.05.2021

11. Merknadsbehandling, med SVV og kommunedirektørens kommentarer

12. Innkomne merknader i sin helhet

13. R-202 Fagrapport Transport og prissatte konsekvenser, 01.12.2021

14. R-210 Fagrapport Støy, 30.06.2021

15. R-210 Vedlegg 3 Støykart, 30.06.2021

16. R-209 ROS-analyse, 30.06.2021

17. Tegningshefte – sammenslått, 30.06.2021

18. Liste over resterende vedlegg

 

19. R-005 Fagrapport Klimagassbudsjett tidligfase

20. R-006 Fagrapport Fase 1 kartlegging av forurenset grunn

21. R-007 Fagrapport Flomvurdering Lierelva

22. R-101 Fagrapport Konstruksjon

23. R-102 Fagrapport Ingeniørgeologi og hydrogeologi

24. R-102 Vedlegg Fagrapport ingeniørgeologi og hydrogeologi

25. R-103 Geoteknisk datarapport med vedlegg

26. R-104 Fagrapport Geoteknikk

27. R-105 Fagrapport Tunnel og anleggsgjennomføring

28. R-203 Fagrapport Landskapsbilde

29. R-203 Vedlegg 1 Tabeller for fastsetting av landskapskarakter

30. R-204 Fagrapport Friluftsliv, by- og bygdeliv

31. R-205 Fagrapport Kulturarv

32. R-206 Fagrapport Naturmangfold

33. R-207 Fagrapport Naturressurs

34. R-208 Fagrapport Andre samfunnsmessige virkninger – lokal og regional utvikling

35. R-211 Fagrapport Luftkvalitet

36. R-211 Vedlegg 3 Luftsonekart

37. Forslag til plankart for Viker i Asker, 03.09.2021

38. Forslag til plankart for Vitbank-over i Asker, 03.09.2021

39. Forslag til bestemmelser for KDP E134 Dagslett-E18 i Asker, 03.09.2021

Sist oppdatert: 14. januar 2022