Klima og miljø

Gå til

Energi og klima

Vår visjon er at Lier skal bli et lavenergi- og lavutslippssamfunn. Politikerne vedtok i mars 2017 en ny energi- og klimaplan som skal synliggjøre hvordan Lier kommune kan bruke sitt handlingsrom, for å legge til rette for denne utviklingen, både gjennom energieffektivisering og å redusere klimagassutslipp gjennom andre tiltak.

For Lier kommunes virksomhet skal vi innen 2020 skal redusere:

  • Lokale stasjonære klimagassutslipp med 90 %
  • Stasjonært energiforbruk med 20 %
  • Mobilt utslipp med 40 %

Mål for Liersamfunnet er at vi skal være klimanøytrale innen 2030.

Det er viktig at vi som kommune går foran og feier for vår egen dør, og bruker handlingsrommet vårt der vi har direkte innflytelse. Vi har hatt stort fokus på energieffektivisering av egne bygg og avfallshåndtering, men vi har fortsatt mer å hente. Innkjøp er et område med et stort potensial for klimatiltak. Innkjøp av elektrisitet og andre varer og tjenester, utgjør omtrent 80 % av klimafotavtrykket til kommunal tjenesteproduksjon.

For Liersamfunnet har vi som kommune størst påvirkning gjennom vår rolle som planmyndighet. Det viktigste tiltaket for å begrense utslipp, er å planlegge plassering av bolig- og næringsområder, slik at reiseavstand med bil reduseres, det finnes gode kollektivtilbud og et godt nett av gang- og sykkelveier.

En grønn hverdag er en hverdag basert på kunnskap om miljøet og de kretsløp som naturressursene inngår i. Derfor er utdanning og kunnskapsformidling om klimautfordringene, og hvordan vi kan møte dem viktig, for å sikre at innsatsen vi gjør fører oss videre. Skolene er spesielt viktige i dette arbeidet.

Så mye som 80 % av klimagassutslippet nordmenn bidrar til er knyttet til forbruk av varer og tjenester. En viktig oppgave er å bidra til at også innbyggere i kommunene har kunnskap om sammenhengen mellom klimagassutslipp og forbruk.

Næringslivet er en sentral del av løsningen. Vi har god mulighet for samarbeid med næringslivet, og har alt å tjene på et robust og fremtidsrettet næringsliv i Lier som tar energi og klima på alvor.

Klimaet endrer seg og vi må forberede oss på et våtere og varmere klima. Episoder med ekstrem-regn har vi allerede fått erfare i Lier. Klimaendringene vil også påvirke landbruk, biologisk mangfold, bygninger og infrastruktur. Vi må øke kompetanse om hva klimaendringene vil innebære i Lier og organisere av arbeidet med å tilpasse oss et klima i endring.

Her kan du lese hele planen

Barnas miljøpris

Registreringsfrist for Barnas miljøpris er 1. februar 2019 (NB - prisen skal nå deles ut annethvert år).
Frist for innlevering av prosjektrapport er 1. mai 2019.
Postadresse: postmottak@lier.kommune.no eller PB 205, 3401 Lier

Prisens formål:

Lier kommune har opprettet Barnas miljøpris for å stimulere til å utvikle gode holdninger og engasjement for miljø, energi og klimaspørsmål.

Barnas miljøpris skal gå til en skole, skoleklasse, barnehage eller andre organiserte barnegrupper som har utmerket seg med sitt arbeid for miljøvern.

Det legges vekt på praktiske tiltak i nærmiljøet, barnas deltagelse i alle faser av aktivitetene, og at aktivitetene har ført til opplevelse, kunnskap og holdninger om miljøvern.

Begrunnet forslag kan stilles av alle. Prisen er en pengesum på kr. 20.000,- samt et diplom.

Juryen består av:

4 medlemmer oppnevnt av Miljøutvalget, herav leder

1 medlem oppnevnt av Miljøvernorganisasjon

2 medlemmer oppnevnt fra De unges kommunestyre, 1 fra barnetrinnet og 1 fra ungdomstrinnet

1 medlem oppnevnt av Lier Næringsråd

 

Miljøprisen i Grønne Lier

Frist for miljørprisen er 1. mai 2019. (NB - prisen skal nå deles ut annethvert år).
Postadresse: postmottak@lier.kommune.no eller PB 205, 3401 Lier

Miljøprisen skal gå til noen som ved sin miljøinnsats i Grønne Lier kan fremstå som et godt eksempel for andre.

Med miljøinnsats menes tiltak som kan bedre det fysiske miljøet i Grønne Lier, for eksempel:

  • renere vann, luft og jord
  • reduksjon av klimagasser, forurensning og støy
  • bevaring av biologisk mangfold, verdifull natur og kulturlandskap
  • bevaring av naturressurser, dyrkbar jord og vann
  • miljøriktig forbruk, innkjøp og avfallshåndtering
  • miljøvennlig byggeri
  • fornybar energi

Begrunnet forslag kan stilles av alle. Prisen er et kunstverk og et diplom.

Prisens formål:

Formålet med prisen er å stimulere privatpersoner, organisasjoner og næringsliv til miljøinnsats. Prisen kan gis til enkeltpersoner, organisasjoner, private eller offentlige virksomheter.

Juryen består av:

4 medlemmer oppnevnt av Miljøutvalget, herav leder

1 medlem oppnevnt av Lier næringsråd

1 medlem oppnevnt av Miljøvernorganisasjon (Naturvernforbundet)

1 medlem oppnevnt av De unges kommunestyre

 

Gratis energirådgivning

Energitiltak i egen bolig kan både være bra for lommeboka, klima og miljø og bedre komforten.

Mer info om Lier kommunes ordning for gratis energirådgivning finnes her

 

Miljøfyrtårn

Lier kommune har vedtatt at alle kommunale virksomheter skal være Miljøfyrtårn.

Om du har en privat virksomhet kan du også Miljøfyrtårnsertifisere deg:

Hvordan kan min bedrift bli Miljøfyrtårn?    

For at bedriften din skal kunne kalles et Miljøfyrtårn må den gjennom en sertifiseringsprosess. Kommunen utsteder det endelige sertifikatet når virksomheten har oppfylt Miljøfyrtårn-kravene.

Til sertifiseringen må dere få hjelp av en godkjent konsulent. Konsulenten vil utarbeide en miljøanalyse som peker på områder hvor dere må innføre miljøtiltak, og sette opp en handlingsplan for hvordan dere skal nå målet om å bli et Miljøfyrtårn.

Miljøvennlig drift og et sunt og godt arbeidsmiljø er forutsetninger for sertifisering.

Bransjekrav    

Kravene for å bli sertifisert som miljøfyrtårn varierer for de ulike bransjene. Klikk her for en oversikt over de ulike bransjekravene.

Lokale Miljøfyrtårn-konsulenter    

Stiftelsen Miljøfyrtårn har oppdaterte lister over godkjente Miljøfyrtårn-konsulenter.

 

Kontakt oss

Rådgiver for miljø og samfunn Ingebjørg Tofte Tlf: 32 22 01 68 E-post: ingebjorg.tofte@lier.kommune.no

Sist oppdatert: 04. august 2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?