Hopp til innhold

Klima og miljø

Gå til

Energi og klima

Vår visjon er at Lier skal bli et lavenergi- og lavutslippssamfunn. Lier kommunes energi- og klimaplan synliggjør hvordan Lier kommune kan bruke sitt handlingsrom, for å legge til rette for denne utviklingen, både gjennom energieffektivisering og å redusere klimagassutslipp gjennom andre tiltak.  

Mål for liersamfunnet er at vi skal være klimanøytrale innen 2030. Kommunens egen virksomhet skal være klimanøytral innen 2025. Klimanøytralitet vil si at man har netto null utslipp. Målet omfatter direkte utslipp (utslipp innen kommunens egne grenser) og indirekte utslipp fra elektrisitet og fjernvarme.  

Det er viktig at vi som kommune går foran og feier for vår egen dør, og bruker handlingsrommet vårt der vi har direkte innflytelse. Vi har hatt stort fokus på energieffektivisering av egne bygg og avfallshåndtering, men vi har fortsatt mer å hente. Innkjøp er et område med et stort potensial for klimatiltak. Innkjøp av elektrisitet og andre varer og tjenester, utgjør omtrent 80 % av klimafotavtrykket til kommunal tjenesteproduksjon.  

For liersamfunnet har vi som kommune størst påvirkning gjennom vår rolle som planmyndighet. Det viktigste tiltaket for å begrense utslipp, er å planlegge plassering av bolig- og næringsområder, slik at reiseavstand med bil reduseres, det finnes gode kollektivtilbud og et godt nett av gang- og sykkelveier.  

En grønn hverdag er en hverdag basert på kunnskap om miljøet og de kretsløp som naturressursene inngår i. Derfor er utdanning og kunnskapsformidling om klimautfordringene, og hvordan vi kan møte dem viktig, for å sikre at innsatsen vi gjør fører oss videre. Skolene er spesielt viktige i dette arbeidet.  

Så mye som 80 % av klimagassutslippet nordmenn bidrar til er knyttet til forbruk av varer og tjenester. En viktig oppgave er å bidra til at også innbyggere i kommunene har kunnskap om sammenhengen mellom klimagassutslipp og forbruk.  

Næringslivet er en sentral del av løsningen. Vi har god mulighet for samarbeid med næringslivet, og har alt å tjene på et robust og fremtidsrettet næringsliv i Lier som tar energi og klima på alvor.

Klimaet endrer seg og vi må forberede oss på et våtere og varmere klima. Episoder med ekstrem-regn har vi allerede fått erfare i Lier. Klimaendringene vil også påvirke landbruk, biologisk mangfold, bygninger og infrastruktur. Vi må øke kompetanse om hva klimaendringene vil innebære i Lier og organisere av arbeidet med å tilpasse oss et klima i endring.  

Energi- og klimaplan for Lier kommune

Grønne Liers miljøpris for barn og unge

Registreringsfrist for Grønne Liers miljøpris for barn og unge var 15. februar 2023.
Frist for innlevering av prosjektrapport er 1. mai 2023.
Postadresse: postmottak@lier.kommune.no eller PB 205, 3401 Lier.

Prisens formål:

Lier kommune har opprettet Grønne Liers miljøpris for barn og unge for å stimulere til å utvikle gode holdninger og engasjement for miljø, energi og klimaspørsmål.

Miljøprisen skal gå til en skole, skoleklasse, barnehage eller andre organiserte barnegrupper som har utmerket seg med sitt arbeid for miljøvern.

Det legges vekt på praktiske tiltak i nærmiljøet, barnas deltagelse i alle faser av aktivitetene, og at aktivitetene har ført til opplevelse, kunnskap og holdninger om miljøvern.

Prisen er en pengesum på kr. 20.000,- samt et diplom.

Juryen består av:

3 medlemmer oppnevnt av utvalg for miljø og plan, herav leder

1 medlem oppnevnt av miljøvernorganisasjone

1 medlem oppnevnt av ungdomsrådet

2 medlemmer oppnevnt fra De unges kommunestyre, 1 fra barnetrinnet og 1 fra ungdomstrinnet

1 medlem oppnevnt av Drammen næringsforening

 

Grønne Liers miljøpris

Frist for nominasjon til miljøprisen er 1. mai 2023.

Postadresse: postmottak@lier.kommune.no eller PB 205, 3401 Lier.

Miljøprisen skal gå til noen som ved sin miljøinnsats i Grønne Lier kan fremstå som et godt eksempel for andre.

Med miljøinnsats menes tiltak som kan bedre det fysiske miljøet i Grønne Lier, for eksempel:

 • renere luft og vann
 • reduksjon av klimagasser
 • bruk av fornybar energi
 • bekjempelse av forurensning og støy
 • bevaring av biologisk mangfold, verdifull natur og kulturlandskap
 • bevaring av naturressurser og dyrkbar jord
 • miljøriktig forbruk og innkjøp
 • sirkulærøkonomi og avfallshåndtering
 • klima- og miljøvennlig byggeri og transport

Begrunnet forslag kan stilles av alle. Prisen er et kunstverk og et diplom.

Prisens formål:

Formålet med prisen er å stimulere til innsats for klima, miljø og/eller natur i Grønne Lier.

Prisen kan gis til enkeltpersoner, organisasjoner, privat næringsliv eller offentlige virksomheter med tilknytning til Liersamfunnet.

Juryen består av:

3 medlemmer oppnevnt av utvalg for miljø og plan, herav leder

1 medlem oppnevnt av Næringsforeningen i Drammensregionen, ressursgruppe Lier

1 medlem oppnevnt av miljøvernorganisasjone

1 medlem oppnevnt av De unges kommunestyre

1 medlem oppnevnt av Ungdomsrådet

Gratis energirådgivning

Energitiltak i egen bolig kan både være bra for lommeboka, klima og miljø og bedre komforten.

Mer info om Lier kommunes ordning for gratis energirådgivning

Klimaomstilling i matnæringen

Prosjektet "Klimaomstilling i matnæringen" er et Klimasats-prosjekt, der målet er at Lier blir en foregangskommune for klimasmart matnæring.

Hovedaktiviteter er:

 • Etablere nettverk og klimaforum for aktører i hele Liers matnæringskretsløp.
 • Bidra til økt klimakunnskap, klimakompetanse og klimaengasjement gjennom å arrangere møteplasser, kurs, seminarer, workshops og studieturer.
 • Iverksette kampanjen LierLøftet.
 • Være pådriver for klimatiltak, nye samarbeid og forskning, utvikling og innovasjon (FoUI).

Les mer om Klimaomstilling i matnæringen

Miljøfyrtårn

Lier kommune har vedtatt at alle kommunale virksomheter skal være Miljøfyrtårn.

Om du har en privat virksomhet kan du også Miljøfyrtårnsertifisere deg:

Hvordan kan min bedrift bli Miljøfyrtårn?    

For at bedriften din skal kunne kalles et Miljøfyrtårn må den gjennom en sertifiseringsprosess. Kommunen utsteder det endelige sertifikatet når virksomheten har oppfylt Miljøfyrtårn-kravene.

Til sertifiseringen må dere få hjelp av en godkjent konsulent. Konsulenten vil utarbeide en miljøanalyse som peker på områder hvor dere må innføre miljøtiltak, og sette opp en handlingsplan for hvordan dere skal nå målet om å bli et Miljøfyrtårn.

Miljøvennlig drift og et sunt og godt arbeidsmiljø er forutsetninger for sertifisering.

Bransjekrav    

Kravene for å bli sertifisert som miljøfyrtårn varierer for de ulike bransjene. Klikk her for en oversikt over de ulike bransjekravene.

Lokale Miljøfyrtårn-konsulenter    

Stiftelsen Miljøfyrtårn har oppdaterte lister over godkjente Miljøfyrtårn-konsulenter.

Kontakt oss

Lier kommunes klimarådgiver
Sigrid Swensen
Telefon 911 81 674
E-post sigrid.swensen@lier.kommune.no

Sist oppdatert: 16. april 2024

Fant du det du lette etter?