Lier-politikerne skal vedta ny kommuneplan

Gå tilSkal styre Lier

Kommuneplanen skal være kommunens overordnede styringsdokument. Den skal gi rammer for virksomhetenes planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealer i kommunen.

Gjeldende kommuneplan finner du her

Kommuneplanens arealdel har vært på høring

Kommuneplanens arealdel for perioden fram mot 2028 har vært på høring. Kommuneplanens arealdel angir hovedtrekkene i arealbruken. Den viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk.

Høringsfristen var 15. desember 2018

Planforslaget kan ses her:

 

Planlagt sluttbehandling

Målet er at kommunen skal sluttbehandles i kommuneplanutvalget 6. juni og kommunestyret i Lier 18. juni 2019.

 

Ordbok for kommuneplanens arealdel

Synes du det er vanskelig å forstå ord og uttrykk som blir brukt i forbindelse med kommuneplan-arbeidet? Vi skal forsøke å forklare noen av begrepene som blir brukt:

  • Melding = informasjon til politisk utvalg. Det skal ikke gjøres vedtak.
  • Sak = det skal tas en beslutning politisk, gjøres et vedtak.
  • Offentlig ettersyn = et forslag til plan offentliggjøres så alle som ønsker det kan sende inn sin mening om planen eller deler av den. Man kan også foreslå endringer. Det settes en frist.
  • Høring  = offentlig ettersyn.
  • Uttalelse =  mening om planen eller forslag til den. Sendes inn skriftlig innen fristen.            
  • Innsigelse = enkelte statlige og regionale myndigheter er innenfor sitt fagområde gitt anledning til å «legge ned veto» mot planen eller deler av planen. Kommunestyret kan ikke godkjenne planen i strid med innsigelsen.
  • Megling = Offisielt møte arrangert av Fylkesmannen der kommunen og den myndighet som har innsigelsen forhandler om en løsning.
  • Vedta planen = Kommunestyrets endelige beslutning.
  • Godkjenne planen = Dersom det ikke foreligger innsigelse er kommunestyrets vedtak endelig. Dersom det foreligger innsigelse som ikke har blitt løst ved megling må planen godkjennes av kommunal og moderniseringsdepartementet.

Har du spørsmål om kommuneplanprosessen så kan de rettes til:

 

Kommunens visjon

Kommuneplanens samfunnsdel er under revisjon. Et diskusjonsnotat er utarbeidet som grunnlag for er uformell forhåndshøring av visjonen - og forståelsen av visjonen. Innspillene gir grunnlag for endringer, som vil innarbeides før samfunnsdelen skal til formell høring før sommeren.

Her kan du lese diskusjonsnotatet 

Mål for utvikling og arealdisponering

Kommuneplanen skal inneholde mål for utvikling og arealdisponering i kommunen.

Samfunns- og tjenestedelen inneholder utviklingstrekk og utfordringer for samfunnsutviklingen generelt og for kommunens tjenesteyting.

Arealdelen angir hovedtrekkene i arealdisponeringen og består av et plankart med bestemmelser til.

Kommunestyret har bestemt at kommuneplanen skal rulleres i inneværende kommunestyreperiode.

Planprogrammet

Planprogrammet beskriver formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltagere, medvirkningsopplegget, alternativer som vil bli vurdert og behov for utredninger.

Planprogrammet ble vedtatt av kommunestyret 4.april 2017 og kan leses HER.

Planstrategien for Lier kommunen finner du ved å klikke på denne lenken

Kommuneplanens arealdel forhåndshøringsutkast

Som et ledd i rulleringen av kommuneplanens arealdel har det vært anledning til å komme med skriftlige innspill til arealbruksendringer. Det har kommet i alt 95 innspill.

Kommunestyret har avgjort hvilke det skal arbeides videre med og disse er samlet i et forhåndshøringsutkast.

Innspill til kommuneplanens arealdel –kommunestyrets avgjørelse

Forhåndshøringsutkastet ble sendt til regionale myndigheter for å få tilbakemelding fra regionale og statlige myndigheter på et tidlig stadium slik at tilbakemeldingene kan brukes i arbeidet med å utarbeide et planforslag som senere skal legges ut til offentlig ettersyn.

Plankart forhåndshøringsutkast alt.1

Utsnitt plankart alt2, Gjellebekk, Tranby, Lierskogen

Utsnitt plankart alt 3, Gjellebekk 

Planbestemmelser forhåndshøringsutkast

Planbeskrivelse forhåndshøringsutkast

Konsekvensutredning av forslag til nye boligområder

Konsekvensutredning av forslag til nye næringsområder

Konsekvensutredning av forslag til andre formål

Sist oppdatert: 03. april 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?