Planer og rapporter

Samfunnsutviklingen i Lier kommune styres gjennom flere strategiske styringsdokumenter.

Gå til

 Planstrategi for Lier kommune

Kommunens planstrategi er en "plan for planlegging" og skal gi en oversikt over kommunens planer og utredninger i inneværende periode.

Planstrategi for Lier 2015-2019

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune (2009-2040)

Kommuneplan for Lier kommune

Her finnes dokumenter for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

 

Handlingsprogram og årsrapport

Kommunestyret vedtar en gang i året en økonomiplan som skal omfatte minst de neste fire årene og et årsbudsjett. I Lier kommune heter dette dokumentet handlingsprogram. Planen gir oversikt over kommunens driftsinntekter og - utgifter, investeringene og finansieringen av dem. Prioriterte oppgaver skal komme til uttrykk og dokumentene skal omfatte hele kommunens virksomhet.

 Årsrapporten redegjør for samfunn, tjenester, medarbeidere og økonomi. Årsrapporten gjelder bare de funksjonene rådmannen har ansvaret for. Årsrapporten er også kommunens årsberetning. Årsrapporten inneholder informasjon utover kravene til årsberetning etter kommuneloven og regnskapsforskriften.

Her finner du både handlingsprogram og årsrapporter.

 

Kommunedelplaner

 

 

Reguleringsplaner

Søk etter vedtatte reguleringsplaner her

 

Temaplaner

 

Digitalisering

Digital strategi for Lier kommune 

 

Energi- og klimaplan

Energi- og klimaplan for Lier kommune 2017-2020

 

Folkehelse

Folkehelsemeldingen 2013

Folkehelse - oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Lier kommune (2016)

Kommunens organisasjon

Arbeidsgiverpolitisk plattform

Innkjøpsstrategi (2019-2025)

 

Kultur, Idrett og friluftsliv

«For kropp og sjel» – en strategiplan for kultur, idrett og friluftsliv i Lier 2017-25

Anleggsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018-22

Lier kommunes Frivillighetspolitiske plattform

Temaplan for fysiske kulturminner og kulturmiljøer i Lier kommunen

 

Kvalitetsplaner for Lier-skolen

Kvalitetsplan for Lier-skolen 2016-2020

Kompetanseutviklingsplan for digital læring i Lierskolen

 

Landbruksplan for Lier kommune

Landbruksplan, Lier kommune 2012

 

Lierbyen 2030

Lierbyen 2030 strategi

Lierbyen 2030 handlingsdel (2019-2022)

 

Næring

Strategisk næringsplan vedtatt 12.desember 2016

 

Overvannshåndtering og flomberedskap

Overvannshåndtering og flomberedskap - overordnet temaplan 2018-2028

 

 Risiko, sårbarhet og beredskap

Overordnet beredskapsplan

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Lier kommune

 

 Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 - 2020

 

Skolebehovsanalyse for Lier 

Skolebehovsanalyse for Lier 2018 - 2040

 

Sosiale handlingsplaner

Boligsosial handlingsplan 2016-2019

Handlingsplan mot barnefattigdom

 

Sykkelplan for Lier

Sykkelplan for Lier (2014)

 

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsplan 2017 – 2020 - Strategidel

Prioritering av fysiske tiltak vedtatt av Miljøutvalget 22.3.2017

 

 Vei, vann og avløp

Hovedplan vei 2017 - 2026

Tiltaksplan vei for Lier kommune 2019-2028

Hovedplan vann og avløp 2017-2041

Temaplan overvann Lier kommune

 

Planer under arbeid

Kommunedelplaner

Kommunedelplan for Gullaug- vedtatt planprogram 19.05.2015

Planprogram for samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt –  vedtatt 12.02.2019

 

Reguleringsplaner

 

Temaplaner

Folkehelsestrategi - høringsutkast sept. 2018

 

 

Rapporter og utredninger

Næring

Mulighetsstudie i Buskerud - vekst og verdiskapning

VA 22 Drammen og Lier v2

Regional analyse for Lier 2014

Tjenester

Rapport - skolebehovsanalyse for Lier kommune

Miljø

Sluttrapport Ren Drammensfjord 2008-2015

Presentasjon fra Fylkesmannen i Buskerud om Ren Drammensfjord 2008-2015

Sist oppdatert: 21. oktober 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?