Hopp til innhold

Planer og rapporter

Samfunnsutviklingen i Lier kommune styres gjennom flere strategiske styringsdokumenter.

Gå til

Planstrategi for Lier kommune

  1. Kommunens planstrategi er en "plan for planlegging" og skal gi en oversikt over kommunens planer og utredninger i inneværende periode.

Planstrategi for Lier 2020-2023

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune

Langsiktig arealstrategi for Lier kommune (2009-2040)

Kommuneplan for Lier kommune

Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

Handlingsprogram og årsrapport

Kommunestyret vedtar en gang i året en økonomiplan som skal omfatte minst de neste fire årene og et årsbudsjett. I Lier kommune heter dette dokumentet handlingsprogram. Planen gir oversikt over kommunens driftsinntekter og - utgifter, investeringene og finansieringen av dem. Prioriterte oppgaver skal komme til uttrykk og dokumentene skal omfatte hele kommunens virksomhet.

Årsrapporten redegjør for samfunn, tjenester, medarbeidere og økonomi. Årsrapporten gjelder bare de funksjonene rådmannen har ansvaret for. Årsrapporten er også kommunens årsberetning. Årsrapporten inneholder informasjon utover kravene til årsberetning etter kommuneloven og regnskapsforskriften.

Her finner du både handlingsprogram og årsrapporter.

Reguleringsplaner

Søk etter vedtatte reguleringsplaner her

Strategier

Strategi for grønn mobilitet

Folkehelsestrategi 2019-2028

Digital strategi for Lier kommune

Innkjøpsstrategi (2019-2025)

Lierbyen 2030 strategi

Lierbyen 2030 handlingsdel (2019-2022)

Strategisk plattform med masterplan for Fjordbyen

Energi og klima

Energi- og klimaplan for Lier kommune 2017-2020

Temaplan for elbilladepunkt

Kultur, idrett og friluftsliv

«For kropp og sjel» – en strategiplan for kultur, idrett og friluftsliv i Lier 2017-25

Anleggsplan for fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett 2022-2026

Lier kommunes Frivillighetspolitiske plattform

Temaplan for fysiske kulturminner og kulturmiljøer i Lier kommunen

Den kulturelle spaserstokken - handlingsplan 2019 - 2023

Skole og barnehage

Kvalitetsplan for Lierbarnehagen og Lierskolen 2023 - 2027

Plan for den kulturelle skolesekken (DKS) i Lier 2021-2025

Barnehageplan 2034

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2020 - 2024

Rammeplan for kulturskolen

Landbruk og miljø

Landbruksplan, Lier kommune 2012

Målsetninger for forvaltning av elg, hjort og rådyr i Lier kommune

Strategi for drift av Liers kommuneskog 2020

Handlingsplan Plastforurensning (1).PDF

Næring

Strategisk næringsplan for Lier kommune (2016) uten handlingsplan

Handlingsplan for næringsutvikling 2023-2026

Risiko, sårbarhet og beredskap

Overordnet beredskapsplan (sist oppdatert 31.01.2022)

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Lier kommune

Overvannshåndtering og flomberedskap - overordnet temaplan 2018-2028

Helse, omsorg og velferd

Temaplan for helse, omsorg og velferd

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2020-2024

Boligsosial handlingsplan 2016-2019

Handlingsplan mot barnefattigdom

Handlingsplan for oppfølging av lokale veteraner

Fysioterapiplan (vedtatt av helse-, omsorg- og velferdsutvalget 14. november 2018)

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2020-2024

Trafikksikkerhet

Mobilitet og trafikksikkerhet 2022-2025

Tiltaksplan 2022

Vei, vann og avløp

Hovedplan vei 2017 - 2026

Tiltaksplan vei for Lier kommune 2019-2028

Hovedplan vann og avløp 2017-2041

Temaplan overvann Lier kommune

Kommunens organisasjon

Arbeidsgiverstrategi 2020-2028 - sammen for Lier

Eierskapspolitikk

Handlingsplan for velferdsteknologi i Lier kommune 2020-2022

Rapporter og utredninger

 

Klima

Klimaregnskap Lier kommune 2021

Klimaregnskap Lier kommune 2020

Rapport for 2019 - Energi- og klimaplan for Lier kommune 2017-2020

Rapport for 2018- Energi- og klimaplan for Lier kommune 2017-2020

Rapport for 2017 - Energi- og klimaplan for Lier kommune 2017-2020

Klimagassregnskap for Lier kommunes drift 2019

Klimagassregnskap for Lier kommunes drift 2018

Klimagassregnskap for Lier kommunes drift 2017

 

Miljø

Ren Drammensfjord sedimentundersøkelse 2019

Sluttrapport Ren Drammensfjord 2008-2015

Presentasjon fra Fylkesmannen i Buskerud om Ren Drammensfjord 2008-2015

 

Skole

Skolebehovsanalyse for Lier 2018 - 2040

 

Næring

Kartlegging av matnæringen 2020.pdf

Utvikling av tilbud innen mat, kultur og reiseliv (2019).pdf

Mulighetsstudie i Buskerud - vekst og verdiskapning

VA 22 Drammen og Lier v2

Regional analyse for Lier 2014

 

Tjenester

Rapport - skolebehovsanalyse for Lier kommune

 

 

Sist oppdatert: 20. april 2023

Fant du det du lette etter?