Planer og rapporter

Samfunnsutviklingen i Lier kommune styres gjennom flere strategiske styringsdokumenter.

Gå til

Kommuneplan

Kommuneplanens samfunnsdel

 

 

Planstrategi for Lier kommune

Kommunens planstrategi er en "plan for planlegging" og skal gi en oversikt over kommunens planer og utredninger i inneværende periode.

Planstrategi for Lier 2015-2019

 

Kommuneplan for Lier kommune

Kommuneplanen er den overordnede, langsiktige planen for utviklingen i Lier kommune. Kommuneplan for Lier kommune 2009-2020 ble endelig godkjent av miljøverndepartementet september 2013.

Brev med miljøverndepartementets avgjørelse

Plankart etter godkjenningen

Planbestemmelsene etter godkjenning fra miljøverndepartementet

Kommuneplanens samfunnsdel og tjenestedel vedtatt 01.02.2011

Planprogram for rullering av Kommuneplan for Lier har vært på offentlig ettersyn, og vil bli behandlet politisk våren 2017.

 

Handlingsprogram og årsrapport

Kommunestyret vedtar en gang i året en økonomiplan som skal omfatte minst de neste fire årene og et årsbudsjett. I Lier kommune heter dette dokumentet handlingsprogram. Planen gir oversikt over kommunens driftsinntekter og - utgifter, investeringene og finansieringen av dem. Prioriterte oppgaver skal komme til uttrykk og dokumentene skal omfatte hele kommunens virksomhet.

 Årsrapporten redegjør for samfunn, tjenester, medarbeidere og økonomi. Årsrapporten gjelder bare de funksjonene rådmannen har ansvaret for. Årsrapporten er også kommunens årsberetning. Årsrapporten inneholder informasjon utover kravene til årsberetning etter kommuneloven og regnskapsforskriften.

Her finner du både handlingsprogram og årsrapporter.

 

Kommunedelplaner

 

 

Reguleringsplaner

Søk etter vedtatte reguleringsplaner her

 

Temaplaner

 

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2016-2019

 

Digitalisering

Digital strategi for Lier kommune 

 

Energi- og klimaplan

Energi og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 2010-2013

Energi- og klimaplan for Lier kommune 2017-2020

 

Folkehelsemeldingen

Folkehelsemeldingen 2013

Folkehelse - oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Lier kommune (2016)

 

Kultur, Idrett og friluftsliv

«For kropp og sjel» – en strategiplan for kultur, idrett og friluftsliv i Lier 2017-25

Anleggsplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2018-22

Lier kommunes Frivillighetspolitiske plattform

Temaplan for fysiske kulturminner og kulturmiljøer i Lier kommunen

 

Kvalitetsplan for Lier-skolen

Kvalitetsplan for Lier-skolen 2016-2020

Kompetanseutviklingsplan for digital læring i Lierskolen

 

Landbruksplan for Lier kommune

Landbruksplan, Lier kommune 2012

 

Næring

Strategisk næringsplan vedtatt 12.desember 2016

 

Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 - 2020

 

Skolebehovsanalyse for Lier 

Skolebehovsanalyse for Lier 2018 - 2040

 

Sykkelplan for Lier

Sykkelplan for Lier (2014)

 

Temaplan for fysiske kulturminner og kulturmiljøer

Temaplan for fysiske kulturminner og kulturmiljøer i Lier kommunen (2015)

 

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhetsplan 2017 – 2020 - Strategidel

Prioritering av fysiske tiltak vedtatt av Miljøutvalget 22.3.2017

 

 Vei, vann og avløp

Hovedplan vei 2017 - 2026

Tiltaksplan vei for Lier kommune 2019-2028

Hovedplan vann og avløp 2017-2041

 

Rapporter og utredninger

Næring

Mulighetsstudie i Buskerud - vekst og verdiskapning

VA 22 Drammen og Lier v2

Regional analyse for Lier 2014

Tjenester

Rapport - skolebehovsanalyse for Lier kommune

Miljø

Sluttrapport Ren Drammensfjord 2008-2015

Presentasjon fra Fylkesmannen i Buskerud om Ren Drammensfjord 2008-2015

Sist oppdatert: 21. august 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?