Kommunestyremøtet tirsdag 11. oktober ble for første gang kringkastet over web-tv.

Politikerne i kommunestyret har gitt grønt lys for at kommunestyrets møter kan overføres på web-tv, men med en innlagt forsinkelse på noen minutter i sendingen for å kunne stoppe overføringen dersom det er behov for det.

Kommunestyremøtet 11. oktober var det klart for den aller første fullstendige sendingen fra kommunestyremøtet. Du kan se hele opptaket fra møtet ved å klikke HER

Her følger et kort sammendrag av noen av sakene som ble behandlet i kommunestyremøtet 11. oktober:

Politimester Christine Fossen møtte politikerne i Lier under åpningen av møtet, og hun ga en orientering om den pågående nærpolitireformen.

Revidert eierstrategi for Renovasjonsselskapet i Drammensregionen (RFD): Under kommunestyremøtet fremme Runar Gravdal (Ap) et forslag som ble enstemmig vedtatt: "Saken utsettes for å innarbeidet strategi for å videreutvikle verdirealisering - og beregne og behandle konsekvensen av endret selvkostberegning.

Klage på planvedtak - Områdetreguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for nytt Vestre Viken sykehus på Brakerøya: Kommunestyret vedtok at klagen ikke tas til følge. Dermed opprettholdes kommunestyrets vedtak fra 24. mai 2016, og klagen oversendes Fylkesmannen i Buskerud for videre behandling.

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Engersand havn syd: Kommunestyret vedtok å godkjenn detaljregulering for Engersand havn syd forutsatt at følgende punkter endres: 1. Bestemmelsen «Tak over terrasse på inntrukket toppetasje kan overskride maksimal tillatt gesimshøyde med inntil 2,0 meter forutsatt maksimal dybde 2,5 meter ut fra fasaden.» i § 3-1 b) tilføyes følgende «For feltene BBB2.3 og BBB3.2 gjelder dette kun for tak som anlegges mot vest». 

Sluttbehandling - reguleringsendring for Sønderhellene og Sognaveien: Kommunestyret vedtok følgende:

Forslag til reguleringsendring for Sønderhellene og Sognaveien godkjennes.
Lekeplass BLK2 må planeres minst 25%.
Gjeldende reguleringsbestemmelser skal (BBB1) gjennomføres og sluttføres før utbygging av BBB2 og BBB3 kan påbegynnes. Lekeplasser og tilrettelegging for barn må fullføres.
Ny bestemmelse §2.2.3 g: Før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for felt BBB2, skal det sikres permanent gangforbindelse fra BBB1 og f_BLK1 via f_BLK2 og videre til f_BLK3. Deler av forbindelsen kan etableres med trapper.

For fullstedig referat fra kommunestyret, klikk på denne lenken: Protokoll fra kommunestyremøtet 11. oktober 2016