Hopp til innhold

Barnehageplass i Lier

Her finner du informasjon om søknadsfrist, hvordan du søker og foreldrebetaling i barnehager i Lier kommune.

Søknadsfrist

Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars hvert år. Det er mulig å søke gjennom hele året, men da forutsetter det at det er ledige plasser. 

Søke barnehageplass

Søk om barnehageplass i Lier

Søkes det prioritet i kommunal barnehage, skjer tildeling av plass etter følgende prioriterte kriterier:

 • Barn med funksjonshemning dersom barnet etter en sakkyndig vurdering er funnet å  kunne ha nytte av opphold i barnehage.
 • Barn som må sikres barnehageplass som virkemiddel i forebyggende barnevern.
 • Barn med dokumenterte store helsemessige, sosiale og psykiske problemer.
 • Barn fra familier som har store belastninger pga. sykdom eller funksjonshemming,  hvor barnet etter
  en helhetsvurdering vil ha nytte av opphold i barnehage.
 • Barn av enslig forsørger som er i eller aktivt søker arbeid eller utdanning. Som enslig forsørger regnes
  personer som ikke er gift, har inngått partnerskap eller er samboende. Dette gjelder uavhengig av om ektefellen/partneren/samboeren har foreldreansvar.
 • Barn hvor begge foreldrene/foresatte er flyktninger og som har bodd mindre enn tre år i Norge.
Endre barnehageplass

Hvis du har plass i barnehage, men ønsker å øke eller redusere oppholdstiden, må du søke om det. Det samme gjelder hvis du vil bytte barnehage.

Søk om å endre barnehageplass

Si opp barnehageplass

Dersom du ønsker å si opp barnehageplassen din, må du gjøre det i søknadsportalen.

Husk at alle barnehagene har oppsigelsestid. For å finne ut hvor lang oppsigelsestid din barnehage har, kan du se i barnehagens vedtekter. Du kan benytte barnehageplassen i hele oppsigelsesperioden. 

Si opp barnehageplass

Foreldrebetaling

Pris for barnehageplass

Søskenmoderasjon

Familier med mer enn ett barn i barnehage, får 30 % moderasjon av maksimal sats for barn nummer to. For barn nummer tre er plassen gratis, så sant alle de tre barna går i barnehage i Lier. 

Familien betaler full sats for det barnet som har størst barnehagetilbud. Ved likt barnehagetilbud til søsken, betaler familien full sats for det eldste barnet.

Familien får kun søskenmoderasjon når søsken tilhører samme husstand/bopeladresse.

Kontakt styreren i den enkelte barnehagen for å få ytterligere og mer detaljert informasjon.

Redusert betaling

Familier som har lav inntekt kan søke om redusert betaling for plass i barnehage. Det er to moderasjonsordninger:  

 • Reduksjon i foreldrebetalingen. Dersom din familie har en inntekt som samlet er lavere enn 550.000 kroner (per 1. august 2023), kan du søke om redusert betaling for barnehageplassen. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. 
            
 • Gratis kjernetid. Er barnet ditt to år eller eldre, kan du ha rett til kjernetid 20 timer per uke. Fra 1. august 2023 er inntektsgrensen 615 590 kroner. Vi henter inntekt fra skattemyndighetene for 2022. Dersom dagens inntekt er vesentlig endret fra siste skattemelding, trenger vi dokumentasjon på dette. Dokumentasjon kan være lønnslipper for de tre siste månedene, eller vedtaksbrev fra NAV om månedlig utbetaling. Dette sendes med som vedlegg til den elektroniske søknaden i Visma Flyt Barnehage.

  Ordningen med redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid er regulert i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Søk om redusert betaling

Tilrettelagt barnehagetilbud

Ifølge barnehageloven skal barn med nedsatt funksjonsevne ha prioritet ved opptak dersom barnet etter sakkyndig vurdering kan ha nytte av et slikt tilbud. Hvis det er behov for tilleggsressurser tildeler kommunen dette til både private og kommunale etter søknad.

Spesialkompetansen/ekstra ressursen tildeles med hjemmel i opplæringsloven eller barnehageloven.
Etter vurdreing kan ressursene gis til enkeltbarn eller til barnegrupper. Ressursene administreres av barnehagens styrer.

For barn med behov for større tilrettelegging, har vi forsterket avdeling ved Hennummarka barnehage 

Minoritetsspråklige barn har muligheter til å få tildelt to-språklig assistent i barnehagen.

Mer om tilrettelagt barnehagetilbud

Vedtekter

Felles vedtekter for kommunale barnehager - gjelder fra og med 1. september 2023

Vedtekter for private barnehager - se hver enkelt barnehage

 

Sist oppdatert: 18. september 2023