Hopp til innhold

Referat KFU og skolenes FAU

På denne siden finner du referater fra møter i kommunalt foreldreutvalg (KFU) i Lier og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved skolene. Siden oppdateres fortløpende når vi mottar referatene.

Vedtekter for kommunalt foreldreutvalg i Lier

§ 1- Foreldrerådet 
lle foreldre som har barn ved skolen, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide for å skape godt samhold mellom hjemmet og skolen, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.  

§ 2 - Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) er et arbeidsutvalg valgt av foreldrerådet, og er det utøvende organ for foreldrerådet. FAU er bindeleddet mellom foreldrene og skolen. FAU skal sikre reel medvirkning for foreldrene, og ha medansvar for at læringsmiljøet til elevene er trygt og godt.  

§ 3 – Kommunalt foreldreutvalg (KFU)
Kommunalt foreldreutvalg er en frivillig ordning der de FAU i kommunens grunnskoler som ønsker søker tilslutning deltar. KFU står organisatorisk og innholdsmessig uavhengig i forhold til kommunens administrasjon e.l.  KFU skal jobbe med saker hvor de involverte FAU har mye til felles. KFU skal være et interesseorgan for foreldre i grunnskolen i hele kommunen og en aktør som kan påvirke omgivelser, kommune og politikere.  

§ 4 - Valg og konstituering
KFU består av skolenes FAU-representanter i form av leder, evt. også nestleder eller vararepresentant. Ved avstemminger har hver skole imidlertid kun én stemme. KFUs leder eller dens stedfortreder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styret i KFU velges for ett år av gangen, fra høst til høst. Styret består av leder, nestleder og sekretær.  

§ 5 - Arbeidsgrupper
Det nedsettes arbeidsgrupper for større saker ved behov.  

 § 6 - Møter
KFU har møte 1-2 ganger pr skolehalvår, eller oftere ved behov. Leder avgjør endelig aktuell møtedato etter dialog og setter forslag til møteagenda. Møtested for ordinære møter er Lier rådhus.

 § 7 - Taushetsplikt
Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt, gjeldende for foreldrekontakter og medlemmer av skolens rådsorganer (Opplæringsloven § 15 - 1), gjelder også for KFU.  

§ 8 – Signeringsrett
Leder av KFU og ett styremedlem i felleskap.  

§ 9 – Endringer av vedtektene
Vedtektene gjennomgås en gang i året.                                    

Referat kommunalt foreldreutvalg i Lier

Referat kommunalt foreldreutvalg april 2024

Referat kommunalt foreldreutvalg januar 2024

Referat kommunalt foreldreutvalg mai 2023

Referat kommunalt foreldreutvalg februar 2023

Referat kommunalt foreldreutvalg november 2022

Referat FAU Høvik skole

Vedtekter FAU Høvik skole

Referat Høvik skole mai 2024

Referat Høvik skole februar 2024

Referat Høvik skole mai 2023

Referat Høvik skole november 2023

Referat Høvik skole oktober 2022

Referat Høvik skole november 2022

Referat FAU Oddevall skole

Referat Oddevall skole mars 2024

Referat FAU Egge skole

Referat Egge skole april 2024

Referat Egge skole februar 2024

Referat Egge skole september 2023

Referat FAU Hegg skole

Referat Hegg skole mai 2024

Referat Hegg skole mars 2024

Referat Hegg skole janauar 2024

 

 

 

 

Sist oppdatert: 06. juni 2024