Skolefritidsordning

Artikler

Om SFO

SFO er et frivillig tilbud før og etter skoletid for barn på 1.–4. årstrinn. Du kan også søke om plass for barn på 5.–7. årstrinn som har dokumentert særlige behov.

Alle kommunens barneskoler har skolefritidsordning (SFO). Kontakt den enkelte skole for å få mer informasjon.

SFO er en integrert del av skolens virksomhet. SFO har egen rammeplan som omhandler alt arbeidet i skolefritidsordningen, det være seg SFO sitt verdigrunnlag, innholdet, samarbeid og kvalitetsutvikling. SFO skal gi barn trygghet og gode aktivitetsmuligheter, med vekt på lek, barnas egen kultur og sosialisering. Barnas alder, funksjonsnivå og interesser skal være utgangspunktet. 

Slik søker, endrer og sier du opp plassen

For å søke plass, endre og/eller si opp plassen i skolefritidsordningen i Lier, må foresatte logge seg inn i Visma Flyt Skole. Det foretas et årlig hovedopptak med søknadsfrist 15.mars. Men det er også mulig å søke om plass i SFO gjennom hele skoleåret.

Første mulige oppstart i SFO for nye 1.trinnselever er 1.august det året de begynner på skolen.  

Her finner du veiledning om hvordan søke, endre eller si opp plass i skolefritidsordningen 

For å endre eller si opp en plass i SFO, se regler i vedtektene. Alle søknader om sfo-plass, endring og oppsigelse skjer nå i Visma Flyt skole og ikke på egne skjemaer.

Åpningstid

Skolefritidsordningene har åpningstid mandag til fredag alle virkedager fra 7.30 til 16.30. Den enkelte skole kan utvide denne tiden med 30 min. pr. dag og avgjør selv hvordan utvidelsen skal praktiseres.

Skolefritidsordningene er stengt fra og med 24. desember til og med 1. januar, i de tre virkedagene i påskeuken og hele juli måned.

Pris

Du betaler for oppholdet i SFO i elleve like terminer i løpet av et skoleår, august til juni.

Betalingssatser for 1. trinn fra august 2022

Type Pris inkl. mva
Full plass 1620 kroner
Etter skoletid 1225 kroner
Før skoletid 845 kroner
1 dag Gratis
2 dager Gratis
3 dager 635 kroner
4 dager 1390 kroner
12 timer per uke (2,5 t per dag) Gratis
Dagsats (kjøp av enkeltdager) 235 kroner

 

Betalingssatser for 2.- 4. trinn fra august 2022

Type Pris inkl. mva
Full plass 3240 kroner
Etter skoletid 2845 kroner
Før skoletid 845 kroner
1 dag 750 kroner
2 dager 1505 kroner
3 dager 2255 kroner
4 dager 3010 kroner
Dagsats (kjøp av enkeltdager) 235 kroner

Slik søker du om redusert foreldrebetaling i SFO

Foresatte med barn i skolefritidsordning (SFO) kan søke om redusert foreldrebetaling via Visma Flyt skole.
 
Regjeringen har vedtatt at ingen familie/husstand skal betale mer enn 6% av samlet inntekt for opphold i SFO pr barn. For å ha rett til redusert betaling i Lier kommune for skoleåret 22-23,  tilsvarer dette en samlet inntekt på 590.000,- for fulltidsplass i SFO. Foresatte som kan dokumentere totale inntekter i husstanden under dette beløpet har rett til redusert betaling.

Dokumentasjon er skattemelding (tidligere selvangivelse) for siste år. Dette lastes opp som vedlegg i søknadsportalen. Dersom ikke skattemeldingen gir riktig bilde av inntekt, må man legge ved annen relevant dokumentasjon (utskrift av lønnsutbetaling, vedtak fra NAV eller lignende).
 
Foresatte som har rett til redusert betaling, må søke innen 11.juni for å få dette fra 1.august. Søknader som kommer inn etter denne dato, vil bli innvilget påfølgende måned, f.eks. søknad kommer inn 13.juni - redusert betaling vil gjelde fra 1.september. 

Søknad om redusert betaling må søkes om hvert år!  

Her finner du veiledning til hvordan søke om redusert foreldrebetaling i SFO.

Gratis kjernetid for 1.trinnselever fra høst 2022

Fra høsten 2022 har stortinget vedtatt å innføre 12 timer gratis kjernetid i SFO for 1.trinn. Innføring av ordning forutsetter at stortinget vedtar ny forskrift til opplæringslova.  

Gratis kjernetid gir en vesentlig reduksjon i prisen for opphold i SFO for barn på 1.trinn. En full plass vil fra august 2022 koste 1.620 kr. Dette tilsvarer 50% av ordinær pris. Det blir også mulig å velge å kun ha plass 12 timer i uka, og derved ha gratis opphold. Velger man dette tilbudet, så har man kun opphold i SFO 2,5 timer per dag, og disse timene regnes fra skoledagens slutt. Dette tilbudet innebærer at man ikke har plass på morgenen. I skolens ferier vil man ha krav på gratis plass i 2 hele dager av en full ferieuke.

Gratisplasser for familier med lav inntekt
Fra august 2022 innføres gratis plass i SFO for barn som bor i familier med samlet inntekt under 300.000 kr. Dette gjelder kun for barn på 1.trinn. Det må søkes om redusert foreldrebetaling på ordinær måte (se egen veiledning «Slik søker du om redusert foreldrebetaling i SFO»).

Planleggingsdager for SFO i skoleåret 2022-2023 

Rammeplanen for SFO ble innført august 2022. Rammeplanen er en forskrift og definerer innhold og arbeid i SFO. Gjennom kvalitetsutviklingen med rammeplanen og i henhold til gjeldende avtaleverk, har Lier kommune lagt opp til fem planleggingsdager for SFO neste skoleår. Det betyr at SFO vil være stengt i disse dagene.   

 
Måned Dato
August 2022

Mandag 15. august. 

Valgfritt for skolene: Fredag 12. august eller tirsdag 16. august. Skolene gir hjemmet beskjed.

Januar 2023 Mandag 2. januar.
April 2023 Tirsdag 11. april.
Juli 2023 Mandag 31. juli.

 

Vedtekter

Felles vedtekter for SFO i Lier. MERK:Vedtektene vil bli endret i tråd med innføringen av felles planleggingsdger i SFO

SFO-vedtekter