Hopp til innhold

Skolefritidsordning

Artikler

Om SFO

SFO er et frivillig tilbud før og etter skoletid for barn på 1.–4. årstrinn. Du kan også søke om plass for barn på 5.–7. årstrinn som har dokumentert særlige behov.

Alle kommunens barneskoler har skolefritidsordning (SFO). Kontakt den enkelte skole for å få mer informasjon.

SFO er en integrert del av skolens virksomhet. SFO har egen rammeplan som omhandler alt arbeidet i skolefritidsordningen, det være seg SFO sitt verdigrunnlag, innholdet, samarbeid og kvalitetsutvikling. SFO skal gi barn trygghet og gode aktivitetsmuligheter, med vekt på lek, barnas egen kultur og sosialisering. Barnas alder, funksjonsnivå og interesser skal være utgangspunktet. 

Slik søker, endrer og sier du opp plassen

For å søke, endre eller si opp plassen i skolefritidsordningen i Lier må foresatte logge seg inn i Visma flyt skole.

Logg inn for å søke, endre eller si opp plassen i skolefritidsordningen

For å endre eller si opp en plass i SFO, se regler i vedtektene. Alle søknader om SFO-plass, endring og oppsigelse skjer som en hovedregel i Visma flyt skole og ikke på egne skjemaer. Oppstår det noen utfordringer her så ta direkte kontakt med ditt barns SFO for hjelp.

Det foretas et årlig hovedopptak med søknadsfrist 15.mars. Men det er også mulig å søke om plass i SFO gjennom hele skoleåret.

Første mulige oppstart i SFO for nye 1.trinnselever er 1.august det året de begynner på skolen.  

Åpningstid

Skolefritidsordningene har åpningstid mandag til fredag alle virkedager fra 7.30 til 16.30. Den enkelte skole kan utvide denne tiden med 30 min. pr. dag og avgjør selv hvordan utvidelsen skal praktiseres.

Skolefritidsordningene er stengt fra og med 24. desember til og med 1. januar, i de tre virkedagene i påskeuken og hele juli måned.

For sen henting i SFO

Lier kommune har rutiner ved for sen henting i SFO. Rutinen gjelder for all sen henting, også ved for sen henting etter 12 timers gratis kjernetid. 

  • Ved første gangs for sen henting vil foreldre bli varselt muntlig.
  • Ved andre gangs for sen henting vil foresatte bli fakturert med et fast beløp. Beløpet pr.t. kroner 200. Beløpet legges inn på ordinær faktura.

 

Pris fra januar 2024

Elever på 1.-3. trinn har 12 timer gratis kjernetid i SFO. En full plass for elever på 1.-3. trinn vil koste halvparten av ordinær pris.

Dersom man for elever på 1.-3. trinn velger å kun ha plass 12 timer i uka, noe som er gratis, har man opphold i SFO 2,5 timer per dag. Disse timene regnes fra skoledagens slutt. Dette tilbudet innebærer dermed at man ikke har plass på morgenen. I skolens ferier vil man ha rett på gratis plass i 2 hele dager av en full ferieuke.

Gratis kjernetid i SFO utvides til å gjelde også for 3.trinn fra høsten 2024.

Type SFO-plass  1.-3. trinn  4. trinn
Full plass 1785 kr 3570 kr
Etter skoletid 1350 kr 3135 kr
Før skoletid 930 kr 930 kr
1 dag Gratis 830 kr
2 dager Gratis 1660 kr
3 dager 700 kr 2485 kr
4 dager 1530 kr 3315 kr
Kjernetid i SFO: 12 timer per uke (2,5 timer per dag) Gratis Gjelder ikke 4. trinn
Dagsats (kjøp av enkeltdager) 260 kr 260 kr
Kost - full plass* 255 kr 255 kr

 

*Gjelder kun de skolefritidsordningene som har servering av mat

Slik søker du om redusert foreldrebetaling i SFO

Foresatte med barn i skolefritidsordning (SFO) kan søke om redusert foreldrebetaling via Visma Flyt skole.
 
Regjeringen har vedtatt at ingen familie/husstand skal betale mer enn 6% av samlet inntekt for opphold i SFO pr barn. For å ha rett til redusert betaling i Lier kommune fra januar 2024, tilsvarer dette en samlet inntekt på 654.500 kr for fulltidsplass i SFO. Foresatte som kan dokumentere totale inntekter i husstanden under dette beløpet har rett til redusert betaling.

Vi henter inntekt fra skattemyndighetene for siste likningsår. Dersom dagens inntekt er vesentlig endret fra siste skattemelding, trenger vi dokumentasjon på dette. Dokumentasjon kan være lønnslipper for de tre siste månedene, vedtaksbrev fra NAV om månedlig utbetaling eller liknende. Dette sendes med som vedlegg til den elektroniske søknaden i Visma Flyt Skole
 
Foresatte som har rett til redusert betaling, må søke innen 11.juni for å få dette fra 1.august. Søknader som kommer inn etter denne dato, vil bli innvilget påfølgende måned, f.eks. søknad kommer inn 13.juni - redusert betaling vil gjelde fra 1.september. 

Søknad om redusert betaling må søkes om hvert år!  

Planleggingsdager for SFO i skoleåret 2023 - 2024 

SFO er stengt i disse dagene:   

 
Måned Dato
August 2023 To dager i august, uka før skolestart. Dagene settes av skolen som gir beskjed ut til foresatte.
Januar 2024 Tirsdag 2. januar
Mai 2024 Fredag 10. mai
Juli 2024 Onsdag 31. juli

Planleggingsdager for SFO i skoleåret 2024 - 2025

SFO er stengt i disse dagene:    

 
Måned Dato
August 2024

Mandag 12. august
Tirsdag 13. august

Januar 2025 Torsdag 2. januar
Mai 2025 Fredag 30. mai
Juli 2025 Torsdag 31. juli

Vedtekter

Felles vedtekter for SFO i Lier. 

Her finner du vedtektene for SFO