Hopp til innhold

Skolefritidsordning

Artikler

Om SFO

SFO er et frivillig tilbud før og etter skoletid for barn på 1.–4. årstrinn. Du kan også søke om plass for barn på 5.–7. årstrinn som har dokumentert særlige behov.

Alle kommunens barneskoler har skolefritidsordning (SFO). Kontakt den enkelte skole for å få mer informasjon.

SFO er en integrert del av skolens virksomhet. SFO har egen rammeplan som omhandler alt arbeidet i skolefritidsordningen, det være seg SFO sitt verdigrunnlag, innholdet, samarbeid og kvalitetsutvikling. SFO skal gi barn trygghet og gode aktivitetsmuligheter, med vekt på lek, barnas egen kultur og sosialisering. Barnas alder, funksjonsnivå og interesser skal være utgangspunktet. 

Slik søker, endrer og sier du opp plassen

For å søke, endre eller si opp plassen i skolefritidsordningen i Lier må foresatte logge seg inn i Visma flyt skole.

Logg inn for å søke, endre eller si opp plassen i skolefritidsordningen

For å endre eller si opp en plass i SFO, se regler i vedtektene. Alle søknader om SFO-plass, endring og oppsigelse skjer som en hovedregel i Visma flyt skole og ikke på egne skjemaer. Oppstår det noen utfordringer her så ta direkte kontakt med ditt barns SFO for hjelp.

Det foretas et årlig hovedopptak med søknadsfrist 15.mars. Men det er også mulig å søke om plass i SFO gjennom hele skoleåret.

Første mulige oppstart i SFO for nye 1.trinnselever er 1.august det året de begynner på skolen.  

 

Åpningstid

Skolefritidsordningene har åpningstid mandag til fredag alle virkedager fra 7.30 til 16.30. Den enkelte skole kan utvide denne tiden med 30 min. pr. dag og avgjør selv hvordan utvidelsen skal praktiseres.

Skolefritidsordningene er stengt fra og med 24. desember til og med 1. januar, i de tre virkedagene i påskeuken og hele juli måned.

Pris

Du betaler for oppholdet i SFO i elleve like terminer i løpet av et skoleår, august til juni.

Betalingssatser for 1. trinn fra januar 2023

Type Pris inkl. mva
Full plass 1680 kroner
Etter skoletid 1270 kroner
Før skoletid 875 kroner
1 dag Gratis
2 dager Gratis
3 dager 660 kroner
4 dager 1440 kroner
12 timer per uke (2,5 t per dag) Gratis
Dagsats (kjøp av enkeltdager) 245 kroner
Kost - full plass* 240 kroner

Betalingssatser for 2.- 4. trinn fra januar 2023

Type Pris inkl. mva
Full plass 3360 kroner
Etter skoletid 2950 kroner
Før skoletid 875 kroner
1 dag 780 kroner
2 dager 1560 kroner
3 dager 2340 kroner
4 dager 3120 kroner
Dagsats (kjøp av enkeltdager) 245 kroner
Kost - full plass* 240 kroner

*Gjelder kun de skolefritidsordningene som har servering av mat

Slik søker du om redusert foreldrebetaling i SFO

Foresatte med barn i skolefritidsordning (SFO) kan søke om redusert foreldrebetaling via Visma Flyt skole.
 
Regjeringen har vedtatt at ingen familie/husstand skal betale mer enn 6% av samlet inntekt for opphold i SFO pr barn. For å ha rett til redusert betaling i Lier kommune fra januar 2023, tilsvarer dette en samlet inntekt på 616.000 kroner for fulltidsplass i SFO. Foresatte som kan dokumentere totale inntekter i husstanden under dette beløpet har rett til redusert betaling.

Dokumentasjon er skattemelding (tidligere selvangivelse) for siste år. Dette lastes opp som vedlegg i søknadsportalen. Dersom ikke skattemeldingen gir riktig bilde av inntekt, må man legge ved annen relevant dokumentasjon (utskrift av lønnsutbetaling, vedtak fra NAV eller lignende).
 
Foresatte som har rett til redusert betaling, må søke innen 11.juni for å få dette fra 1.august. Søknader som kommer inn etter denne dato, vil bli innvilget påfølgende måned, f.eks. søknad kommer inn 13.juni - redusert betaling vil gjelde fra 1.september. 

Søknad om redusert betaling må søkes om hvert år!  

Gratis kjernetid for 1.trinnselever fra høst 2022

Fra høsten 2022 har stortinget vedtatt å innføre 12 timer gratis kjernetid i SFO for 1.trinn. Innføring av ordning forutsetter at stortinget vedtar ny forskrift til opplæringslova.  

Gratis kjernetid gir en vesentlig reduksjon i prisen for opphold i SFO for barn på 1.trinn. En full plass vil fra august 2022 koste 1 620 kroner. Dette tilsvarer 50% av ordinær pris. Det blir også mulig å velge å kun ha plass 12 timer i uka, og derved ha gratis opphold. Velger man dette tilbudet, så har man kun opphold i SFO 2,5 timer per dag, og disse timene regnes fra skoledagens slutt. Dette tilbudet innebærer at man ikke har plass på morgenen. I skolens ferier vil man ha krav på gratis plass i 2 hele dager av en full ferieuke.

Gratisplasser for 1.trinnselever for familier med lav inntekt
Fra august 2022 innføres gratis plass i SFO for barn på 1.trinn som bor i familier med samlet inntekt under 300.000 kroner. Dette gjelder kun for barn på 1.trinn. Det må søkes om redusert foreldrebetaling på ordinær måte (se egen veiledning «Slik søker du om redusert foreldrebetaling i SFO»).

Planleggingsdager for SFO i skoleåret 2022-2023 

Rammeplanen for SFO ble innført august 2022. Rammeplanen er en forskrift og definerer innhold og arbeid i SFO. Gjennom kvalitetsutviklingen med rammeplanen og i henhold til gjeldende avtaleverk, har Lier kommune lagt opp til fem planleggingsdager for SFO neste skoleår. Det betyr at SFO vil være stengt i disse dagene.   

 
Måned Dato
August 2022

Mandag 15. august. 

Valgfritt for skolene: Fredag 12. august eller tirsdag 16. august. Skolene gir hjemmet beskjed.

Januar 2023 Mandag 2. januar.
April 2023 Tirsdag 11. april.
Juli 2023 Mandag 31. juli.

 

Vedtekter

Felles vedtekter for SFO i Lier. 

Her finner du vedtektene for SFO