Skolefritidsordning

Artikler

Om SFO

SFO er et frivillig tilbud før og etter skoletid for barn på 1.–4. årstrinn. Du kan også søke om plass for barn på 5.–7. årstrinn som har dokumentert særlige behov.

Alle kommunens barneskoler har skolefritidsordning (SFO). Kontakt den enkelte skole for å få mer informasjon.

SFO er en integrert del av skolens virksomhet. Innholdet og virksomheten skal gi barn trygghet og gode aktivitetsmuligheter, med vekt på lek, barnas egen kultur og sosialisering. Barnas alder, funksjonsnivå og interesser skal være utgangspunktet.

Vedtekter

Felles vedtekter for SFO i Lier.

SFO-vedtekter

Slik søker, endrer og sier du opp plassen

For å søke plass, endre og/eller si opp plassen i skolefritidsordningen i Lier, må foresatte logge seg inn i Visma Flyt Skole. Det foretas et årlig hovedopptak med søknadsfrist 15.mars. Men det er også mulig å søke om plass i SFO gjennom hele skoleåret.

Første mulige oppstart i SFO for nye 1.trinnselever er 1.august det året de begynner på skolen.  

Her finner du veiledning om hvordan søke, endre eller si opp plass i skolefritidsordningen 

For å endre eller si opp en plass i SFO, se regler i vedtektene. Alle søknader om sfo-plass, endring og oppsigelse skjer nå i Visma Flyt skole og ikke på egne skjemaer.

Slik søker du om redusert foreldrebetaling i SFO

Foresatte med barn i skolefritidsordning (SFO) kan søke om redusert foreldrebetaling via Visma Flyt skole.
 
Regjeringen har vedtatt at ingen familie/husstand skal betale mer enn 6% av samlet inntekt for opphold i SFO pr barn. For å ha rett til redusert betaling i Lier kommune for skoleåret 22-23,  tilsvarer dette en samlet inntekt på 590.000,- for fulltidsplass i SFO. Foresatte som kan dokumentere totale inntekter i husstanden under dette beløpet har rett til redusert betaling.

Dokumentasjon er skattemelding (tidligere selvangivelse) for siste år. Dette lastes opp som vedlegg i søknadsportalen. Dersom ikke skattemeldingen gir riktig bilde av inntekt, må man legge ved annen relevant dokumentasjon (utskrift av lønnsutbetaling, vedtak fra NAV eller lignende).
 
Foresatte som har rett til redusert betaling, må søke innen 11.juni for å få dette fra 1.august. Søknader som kommer inn etter denne dato, vil bli innvilget påfølgende måned, f.eks. søknad kommer inn 13.juni - redusert betaling vil gjelde fra 1.september. 

Søknad om redusert betaling må søkes om hvert år!  

Her finner du veiledning til hvordan søke om redusert foreldrebetaling i SFO.

Gratis kjernetid for 1.trinnselever fra høst 2022

Fra høsten 2022 har stortinget vedtatt å innføre 12 timer gratis kjernetid i SFO for 1.trinn. Innføring av ordning forutsetter at stortinget vedtar ny forskrift til opplæringslova. 

Åpningstid

Skolefritidsordningene har åpningstid mandag til fredag alle virkedager fra 7.30 til 16.30. Den enkelte skole kan utvide denne tiden med 30 min. pr. dag og avgjør selv hvordan utvidelsen skal praktiseres.

Skolefritidsordningene er stengt fra og med 24. desember til og med 1. januar, i de tre virkedagene i påskeuken og hele juli måned.

Pris

Du betaler for oppholdet i SFO i elleve like terminer i løpet av et skoleår, august til juni.

Betalingssatser for 2022

Type Pris inkl. mva
Kost - full plass kr 230,-
1 dag kr 750,-
2 dager kr 1 505,-
3 dager kr 2 255,-
4 dager kr 3 010,-
5 dager kr 3 240,-
Før skoletid kr 845,-
Etter skoletid kr 2 845,-
Dagsats kr 235,-