Hopp til innhold

Trygg skoledag uten mobbing

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Lierskolen har nullvisjon og nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. 

Skolene i Lier driver et aktivt og systematisk arbeid for å fremme et trygt og godt miljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra på skolen.

Skolens aktivitetsplikt

Hvis en voksen på skolen vet om eller tror at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid:

  • gripe inn og stoppe krenkelsen med en gang, hvis det er mulig

  • si ifra til rektor

  • undersøke det som har skjedd

Rektor har ansvar for å lage en plan og sette inn tiltak for at eleven igjen får det trygt og godt på skolen igjen. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt.  

Melde saken til Statsforvalteren

Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan du melde saken til Statsforvalteren.

Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med Statsforvalteren. Du må ta kontakt med Statsforvalteren i det fylket du bor.

Mobbeombud

Mobbeombudet i Lier skal jobbe for at alle barn i kommunen opplever å ha et trygt, godt og inkluderende miljø i barnehage og skole. I Lier kommune er det ansatte i helsetjenesten barn og unge og PP-tjenesten som har funksjonen som mobbeombud. 

Du kan kontakte mobbeombudet via telefon eller e-post

Les mer om trygt og godt skolemiljø på Utdanningsdirektoratets nettside

Sist oppdatert: 26. januar 2024