Hopp til innhold

Forurensning

Gå til

Kantvegetasjon

Hvorfor er kantsonene så viktige?

Kantsoner med naturlig vegetasjon armerer elvekanten slik at utrasing av jordmasser reduseres. Dette bidrar til å holde matjorda på plass på jordet. Kantvegetasjonene er viktige rensefilter, og tar opp næring fra avrenning. God kantvegetasjon bidrar med skjul til fisk, fugl og andre dyr. Slik at større dyr får vandringsveier og drikkestasjon. Fisk får gyteplass og oppvekstområder. Kantsoner er også viktige for friluftsliv, hvem vil vel ikke sette pris på en kanotur i skyggen langs bekken, eller ett bad i en stille kulp.

 

Sjekkliste

Kilde: PURA, vannområdet Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget.

 
Spørsmål Svar
Hvordan skjøtte for å redusere kanterosjon? Behold trær langs kantene, og fortrinnsvis på begge sider av bekk/elv. Vurder å plante trær og busker med gode rotsystemer på utsatte strekninger.
Hvordan skjøtte for å ivareta god renseeffekt? Det bør være god markvegetasjon med gras/urter i sonen. Plukkhogst av enkelte trær kan gjennomføres dersom tettheten av trær gjør at bunndekket blir borte  grunnet mangel på lys.
Hvordan skjøtte for å redusere risiko for lokale oversvømmelser på sårbare arealer? Utvis skjønn og se nedbørfeltet under ett. Vegetasjon i og langs vassdrag  kan bremse vannet og redusere risiko for oversvømmelser på sårbare arealer nedstrøms i bekken.
Hvordan skjøtte for å ivareta biomangfold? La vegetasjonen i kantsonen være kontinuerlig. Trær og busker er viktig. La gamle trær stå igjen der hvor det er mulig, og behold høye stubber om trær må felles.

Er tiltaket søknadspliktig?

Før du vurderer å utføre skjøtsel eller tiltak i kantvegetasjonen må du undersøke om arbeidet er søknadspliktig.  

Vannressursloven § 11: «Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr.» Kommunen kan fastsette bredden. Bredden kan også fastsettes i rettslig bindende planer etter Plan og bygningsloven.  

Lier kommune har fastsatt at vegetasjonsbeltet skal være på 5 meter. Kommuneplanen § 5-1  

Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket § 4: «Det kan ikke gis tilskudd dersom det ikke er etablert vegetasjonssoner mot vassdrag med årssikker vannføring. Vegetasjonssonen skal være tilstrekkelig bred til å motvirke avrenning til åpent vann under normal vannføring. Sonen må være på minst 2 meter målt fra vassdragets normalvannstand, og kan ikke jordarbeides.»

Forskrift om nydyrking § 6: «Ved nydyrking skal det settes igjen en vegetasjonssone mot vassdrag. Langs vassdrag med årssikker vannføring skal sonen være minst 6 meter målt ved normal vannføring. Langs vassdrag uten årssikker vannføring skal sonen være minst 2 meter.»  

Forskrift om bærekraftig skogbruk § 5: "Ved hogst i kantsoner mot vatn og vassdrag og mellom skog og anna mark skal kantsona sin økologiske funksjon takast vare på"

Har du spørsmål eller tenker å utføre tiltak?

Statsforvalteren vurderer tiltaket etter vannressursloven

Lier kommune vurderer tiltaket etter:

  • Fastsatt vegetasjonsbelte på 5 meter etter kommuneplanen
  • Forskrift om nydyrking
  • Produksjonstilskudd
  • Forskrift om bærekraftig skogbruk

 

Plast

Kommunen mottar nå og da henvendelser om landbruksplast som er tatt av vinden og fester seg til trær. Slik forsøpling kan være ut fordrende å fjerne, og plasten er en kilde til forurensning når den brytes ned til mikroplast. Lir kommune øsnker derfor at bøndene som benytter plastmaterialer i sin produksjon gjør nødvendige tiltak, slik at plast ikke sprer seg i naturen. 

Bøndene må også sørge for at nødvendig opprydding hvis dette allikevel skulle skje.

De som benytter seg av plast i produksjonen bør tenke gjennom og sikre sin plast mot å bli tatt av vinden, både når det gjelder oppbevaring, mellomlagring og bruk. 

Kommunen er forurensningsmyndighet for forsøpling, og kan pålegge den ansvarlige å fjerne avfallet, eller selv gjennmomføre opprydding og kreve utgifter dekket.

Sist oppdatert: 08. juni 2021

Fant du det du lette etter?