Skogbruk

Gå til

Om skogloven

Kommunene har ansvaret for oppfølgingen av den offentlige skogpolitikken. Skogloven med forskrifter,bl.a. Forskrift om bærekraftig skogbruk. Skogbrukets miljøstandard (PEFC) skal legges til grunn for skogforvaltningen.

Avgjørelsesmyndighet og oppfølging av forhold som er regulert i Skogloven, andre særlover og forskrifter etter disse lovene, er tillagt kommunen. Landbrukskontoret er kommunens administrasjon for behandling av skogsaker. Dette gjelder både i forhold til skogeier, søknader om tiltak mv. og i forhold til kontroller av tiltak i felt (kontroll av skogfondsutbetalinger, foryngelseskontroll, kontroll av veisaker mv.)

Landbrukskontoret driver også veiledning og informasjon til skogeiere, allmennhet (bl.a. skoleelever) og andre grupper. Dette blant annet ved svar på direkte henvendelser og arrangement av skogdager for ulike grupper – i samarbeid med andre.

Kommuneskogen i Lier

Lier kommune eier omtrent 4400 dekar skog og er blant de størst skogeierne i Lier.  Skogen er fordelt på flere teiger som ligger spredt i kommunen. Skogen drives med ordinær skogsdrift, men friluftslivhensyn skal spesielt ivartas. Kommunen leier ut retten til jakt og fiske til grunneierlag eller jeger- og fiskeforeninger.

 

Kommuen eier følgende skogteiger:
 • Brevik skog på Øverskogen, totalt 1770 daa (1550 daa produktivt).
 • Sørum skog i Reistadåsen/Kjekstadmarka, totalt 1722 daa (1608 daa produktivt).
 • Gunnaråsen ved Damtjern/Gjellebekk, totalt 488 daa (441 daa produktivt). Garsjø/Eiksetra, flere teiger, totalt 383 daa (326 daa produktivt).
 • Eikengskogen på Undersrud, totalt 74 daa (69 daa produktivt).
 • Tranby, flere teiger, totalt 150 daa (150 daa produktivt).
 • Klinkerberghagen (Nordal), totalt 67 daa (67 daa produktivt)
 • I tillegg kommer noen mindre skogområder.
Det skal drives ordinær skogdrift på eiendommene. Hensynet til friluftsliv og miljø skal særlig ivaretas. Det er gjennomført registeringer av særlige naturverdier (nøkkelbiotoper) i all kommuneskog.

Skogene forvaltes av landbrukskontoret, mens skogsdrift gjennomføres av innleide entreprenører.

Hytter

Hytta ved Furudammen disponeres av Vestre Sylling og Øverskogen jeger og fiskeforening. Det er mulighet for overnatting, kontakte foreningen.  Hytta i Leirdalen disponeres av Hallingstad skole. Den brukes i undervisnings sammenheng.

Ved

Det har tidligere vært mulig å hogge ved i kommunes skoger etter avtale med landbruksforvaltningen. Vi har dessverre ikke lenger kapasitet til å ta på oss organiseringen av dette, og tilbudet har derfor bortfalt. 

Oslomarka

Skogbruket i Oslomarka er regulert ved en egen forskrift til skogloven – markaforskriften. Østre deler av Lier og Kjekstadmarka i Røyken ligger innenfor forskriftens område.

Skogeiere med skog i Oslomarka må søke om tillatelse til hogst minimum 3 uker før hogsten skal finne sted. Søknaden må være godkjent av kommunen før hogsten kan starte.

Tilskudd

Alle søknader om tilskudd innen skogbruk skal sendes til landbrukskontoret etter at tiltaket er utført – Unntaket er søknad om tilskudd til skogsbilveibygging og drift i bratt terreng.

Det er laget søknadsskjema for de enkelte tilskudd. Av skjemaet framgår det hvilken dokumentasjon som skal vedlegges søknaden. Husk å føre på kommune, gårds- og bruksnummer og å underskrive søknaden.

Noen tilskudd avgjøres av kommunen ved landbrukskontoret, andre behandles av landbrukskontoret og sendes Fylkesmannen i Buskerud for vedtak.

Søknader kan leveres på landbrukskontoret, sendes i posten eller skannes inn og sendes pr. e-post.

Skogfond

En nærmere presentasjon av skogfond og hvilke tiltak som dekkes av skogfondet finner du på www.skogfond.no og hos Landbruksdirektoratet

I saker som gjelder skogfond, skal du ta kontakt med landbrukskontoret.

Oversikt over aktuelle tilskudd i skogbruket

 • Tilskudd til ungskogpleie (avstandsregulering, lauvrydding i ungskogfelt). Avgjøres lokalt, satser i 2019
 • Tilskudd til nybygging/ombygging av skogsbilveier. Forberedes lokalt, vedtas av Fylkesmannen.
 • Tilskudd til drift i vanskelig terreng eller hestedrift. Forberedes lokalt, vedtas av Fylkesmannen.

NMSK – Nærings- og miljøtiltak i skogbruket

NMSK-tilskudd er hjemlet i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

 • 2019 avstandsregulering  og lauvrydding (ungskogpleie) – 40 %
 • 2019 avstandsregulering i lauvtrebestand – 50%, søkes etterskuddsvis.
Sist oppdatert: 03. juni 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?