Hopp til innhold

Skogbruk

Gå til

Om skogloven

Kommunene har ansvaret for oppfølgingen av den offentlige skogpolitikken. Skogloven med forskrifter, blant annet Forskrift om bærekraftig skogbruk og Skogbrukets miljøstandard (PEFC) skal legges til grunn for skogforvaltningen.

Avgjørelsesmyndighet og oppfølging av forhold som er regulert i Skogloven, andre særlover og forskrifter etter disse lovene, er tillagt kommunen. Landbrukskontoret er kommunens administrasjon for behandling av skogsaker. Dette gjelder både i forhold til skogeier, søknader om tiltak mv. og i forhold til kontroller av tiltak i felt (kontroll av skogfondsutbetalinger, foryngelseskontroll, kontroll av veisaker mv.)

Landbrukskontoret driver også veiledning og informasjon til skogeiere, allmennhet (bl.a. skoleelever) og andre grupper. Dette blant annet ved svar på direkte henvendelser og arrangement av skogdager for ulike grupper – i samarbeid med andre.

Skogfond

Skogfond er en fondsavsetning som er lovpålagt ved hogst. Dette fondet kan brukes til å dekke investeringer i skogen for å sikre god kvalitetsskog videre og for å opprettholde bærekraftig skogbruk. En nærmere presentasjon av skogfond og hvilke tiltak som dekkes av skogfondet finner du på Skogfond

Krav om utbetaling fra skogfond kan du gjøre ved å legge inn dokumentasjon og krav direkte via altinn, eller ved å sende det til landbrukskontoret:

e-post: postmottak@lier.kommune.no

Tilskudd

Lier kommune gir tilskudd til ungskogpleie/avstandsregulering og ombygging/nybygging av skogsbilveier og bruer. Disse tilskuddene er hjemlet i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.  

Ungskogpleie

Tilskudd til ungskogpleie skal søkes om samtidig som du ber om utbetaling fra skogfond. Det er ikke nødvendig å søke om dette på forhånd.

Søknad om tilskudd til ungskogpleie kan leveres direkte via altinn, du kan sende dokumentasjonen til postmottak@lier.kommune.no, eller det kan leveres på landbrukskontoret. Nødvendig dokumentasjon:

 • Hvor er tiltaket utført? – kart og bestandsnummer
 • Hvor mange dekar er ryddet?
 • Hva har det kostet? – totalkostnad er det viktige

Tilskuddsatser for 2024:

 • Gran og furu   - 40 % av kostnaden, max 255 kr/dekar

Skogsbilveier og bruer

Mange av skogsbilveiene og bruene som finnes i Lier er bygd for mange år siden og har i mange tilfeller behov for full ombygging eller mindre ombygginger. Det samme gjelder en del bruer. Dette er det mulig å få tilskudd til. Alle veier og bruer som har en nytte for skogbruket har anledning til å få tilskudd. Uavhengig om nytten av veien er 100 % knyttet til skogbruket eller bare 10 %. Hvor mye tilskudd du kan få avhenger av denne skogandelen. Det gis ikke tilskudd til rene jordbruksveier for eksempel.

For å få tilskudd må det foreligge en godkjent byggesøknad. Søknadsskjema finner du her

Dersom du får byggetillatelse kan du gå videre med å søke om tilskudd. Du kan søke om tilskudd ved å bruke dette skjemaet.

Søknadene sendes på e-post til postmottak@lier.kommune.no eller pr. post (postadresse finner du helt nederst på siden).

Det er utarbeidet egne retningslinjer for tildeling av tilskudd til skogsbilveier. Her finner du også informasjon om hvor mye tilskudd som kan gis.

Søknadsfrist for tilskudd til vei er 1. mai hvert år. Søknader som kommer inn etter dette blir behandlet fortløpende.  

Dokumenter

Oslomarka

Skogbruket i Oslomarka er regulert ved en egen forskrift til skogloven – markaforskriften. Østre deler av Lier, Vestmarka og Kjekstadmarka ligger innenfor forskriftens område.

Skogeiere med skog i Oslomarka må søke om tillatelse til hogst minimum 3 uker før hogsten skal finne sted. For å søke om hogst i marka logger du inn på din skogfondskonto via altinn og registrerer søknad der.

Kommuneskogen i Lier

Lier kommune eier omtrent 4400 dekar skog og er blant de størst skogeierne i Lier.  Skogen er fordelt på flere teiger som ligger spredt i kommunen. Skogen drives med ordinær skogsdrift, men friluftslivhensyn skal spesielt ivartas. Kommunen leier ut retten til jakt og fiske til grunneierlag eller jeger- og fiskeforeninger.

 

Kommuen eier følgende skogteiger:
 • Brevik skog på Øverskogen, totalt 1770 daa (1550 daa produktivt).
 • Sørum skog i Reistadåsen/Kjekstadmarka, totalt 1722 daa (1608 daa produktivt).
 • Gunnaråsen ved Damtjern/Gjellebekk, totalt 488 daa (441 daa produktivt). Garsjø/Eiksetra, flere teiger, totalt 383 daa (326 daa produktivt).
 • Eikengskogen på Undersrud, totalt 74 daa (69 daa produktivt).
 • Tranby, flere teiger, totalt 150 daa (150 daa produktivt).
 • Klinkerberghagen (Nordal), totalt 67 daa (67 daa produktivt)
 • I tillegg kommer noen mindre skogområder.
Det skal drives ordinær skogdrift på eiendommene. Hensynet til friluftsliv og miljø skal særlig ivaretas. Det er gjennomført registeringer av særlige naturverdier (nøkkelbiotoper) i all kommuneskog.

Skogene forvaltes av landbrukskontoret, mens skogsdrift gjennomføres av innleide entreprenører.

Hytter

Hytta ved Furudammen disponeres av Vestre Sylling og Øverskogen jeger og fiskeforening. Det er mulighet for overnatting, kontakte foreningen.  Hytta i Leirdalen disponeres av Hallingstad skole. Den brukes i undervisnings sammenheng.

Ved

Det har tidligere vært mulig å hogge ved i kommunes skoger etter avtale med landbruksforvaltningen. Vi har dessverre ikke lenger kapasitet til å ta på oss organiseringen av dette, og tilbudet har derfor bortfalt. 
Sist oppdatert: 15. mars 2024

Fant du det du lette etter?