Hopp til innhold

Tilskudds - og velferdsordninger

Gå til

Produksjonstilskudd

Landbruksdirektoratet har informasjon om produksjonstilskudd og hvordan du skal søke

Regionalt Miljøprogram (RMP)

Informasjonsside hos Statsforvalteren i Oslo og Viken

Har du spørsmål om RMP kan du ta kontakt med Gry Løberg, telefon 91757373

Produksjonssvikt

Foretak som risikerer å få vesentlig produksjonssvikt pga. klimatiske årsaker kan være berettiget tilskudd for å erstatte det økonomiske tapet. Før du vurderer å søke, er det viktig at du melder i fra til landbrukskontoret så fort du ser at avlingsstapet blir betydelig. Du melder inn digitalt via Altinn her. Husk å dokumenter skadene og skadeomfanget. Etter at vekstseongen er avsluttet og du fortsatt vurderer at årets avling er vesentlig mindre enn gjennomsnittsavlingen for vekstgruppen, sender du inn selve søknaden. Søknaden sender du via Altinn her senest innen 31. oktober. Se mer informasjon om tilskuddsordningen på Landbruksdirektoratets nettsider.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Rabecca Martinsen tlf: 32 22 04 93

SMIL -tilskudd og drenering

Det gis tilskudd for å redusere forurensning fra jordbruket og diverse tiltak i landbrukets kultuandskap. Søknadsfristen er 1. mai hvert år. Søknad sendes inn via Altinn, direktelink til søknadsskjema finner du under dette.

Du kan søke om tilskudd for å forhindre forurensning, gjering og rydding av gamle kulturbeiter (disse to tiltakene hører sammen), restaurering av gamle verneverdige bygninger og biologisk mangfold. 

Har du spørsmål om SMIL eller drenering kan du ta kontakt med Gry Løberg, telefon 32 22 04 95

 

Lokale retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Reglene for tilskuddet reguleres etter Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder og skal vurderes etter Naturmangfoldloven Det er også utarbeidet et rundskriv: Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder.  

I samarbeid med beitelagene i Lier kommune, Finnemarka Beitelag og Vestmarka Beitedraftslag, ble disse retningslinjene utarbeidet i møte den 4. mars 2020.

Beiteområdene

Beiteområdene i Lier ligger i Finnemarka og Vestmarka. Selv om beiteområdene strekker seg over flere kommuner er det Lier kommune som tildeler midler til beitelaga.

Beiteområdene preges av mye turisttrafikk da det bor mye mennesker på alle kanter av beiteområdene. Dette er populære rekreasjons, tur og treningsområder. Beiteområdene er preget av skog, med en rekke skogsbilveier inn i områdene. I tillegg går det sterkt trafikkerte veier rundt beiteområdene.

Utfordringer i beiteområdene er løshunder og gaupe. I tillegg er det problemer med at dyr trekker ned fra Finnemarka pga manglende sperregjerder og vedlikehold av eksisterende gjerder.

Retningslinjer for tildeling av tilskudd

  • Søknader fra beitelaga skal prioriteres fremfor enkeltsøknader
  • Sperregjerder og sankegjerder gis maks 50%
  • Radiobjeller kan gis inntil 70%
  • Fordele penger mellom beitelaga ut fra dyretall.
  • Arbeid: 350 kr/time
  • Mann med traktor/maskin: 700 kr/time 

For beitelag som er registrert i mva.-registeret legges kostnadsoverslag uten mva. til grunn, for andre vil godkjent kostnadsoverslag være inkl. Mva. Det er ikke mva. på egeninnsats. 

Søknadsfrist er 1. mars

Øvrige erstatningsordninger

 

Velferdsordninger

  

Sist oppdatert: 31. juli 2023

Fant du det du lette etter?