Tilskudds - og velferdsordninger

Gå til

Produksjonstilskudd

Landbruksdirektoratet har informasjon om produksjonstilskudd og hvordan du skal søke

Erstatningsordning

SMIL -tilskudd og drenering

 Det gis tilskudd for å redusere forurensning fra jordbruket og diverse tiltak i landbrukets kultuandskap. Søknadsfristen er 1. mai hvert år. Søknad sendes inn via Altinn, direktelink til søknadsskjema finner du under dette.

Har du spørsmål om SMIL eller drenering kan du ta kontakt med Terje Olav Ryd Tlf: 32 22 04 88

Regionalt Miljøprogram (RMP)

Informasjonsside hos Statsforvalteren i Oslo og Viken

Har du spørsmål om RMP kan du ta kontakt med Gry Løberg tlf. 91757373

Lokale retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Reglene for tilskuddet reguleres etter Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder og skal vurderes etter Naturmangfoldloven Det er også utarbeidet et rundskriv: Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder.  

I samarbeid med beitelagene i Lier kommune, Finnemarka Beitelag og Vestmarka Beitedraftslag, ble disse retningslinjene utarbeidet i møte den 4. mars 2020.

Beiteområdene

Beiteområdene i Lier ligger i Finnemarka og Vestmarka. Selv om beiteområdene strekker seg over flere kommuner er det Lier kommune som tildeler midler til beitelaga.

Beiteområdene preges av mye turisttrafikk da det bor mye mennesker på alle kanter av beiteområdene. Dette er populære rekreasjons, tur og treningsområder. Beiteområdene er preget av skog, med en rekke skogsbilveier inn i områdene. I tillegg går det sterkt trafikkerte veier rundt beiteområdene.

Utfordringer i beiteområdene er løshunder og gaupe. I tillegg er det problemer med at dyr trekker ned fra Finnemarka pga manglende sperregjerder og vedlikehold av eksisterende gjerder.

Retningslinjer for tildeling av tilskudd

  • Søknader fra beitelaga skal prioriteres fremfor enkeltsøknader
  • Sperregjerder og sankegjerder gis maks 50%
  • Radiobjeller kan gis inntil 70%
  • Fordele penger mellom beitelaga ut fra dyretall.
  • Arbeid: 350 kr/time
  • Mann med traktor/maskin: 700 kr/time 

For beitelag som er registrert i mva.-registeret legges kostnadsoverslag uten mva. til grunn, for andre vil godkjent kostnadsoverslag være inkl. Mva. Det er ikke mva. på egeninnsats. 

Prioriteringer i 2020

  1. Radiobjeller
  2. Sperregjerder inkludert ferister
  3. Sankeinnretninger

Søknadsfrist

Søknadsfrist settes til 1. mars

 

Velferdsordninger

  

Sist oppdatert: 21. juni 2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?