Hopp til innhold

Tilskudds - og velferdsordninger

Gå til

Produksjonstilskudd

Landbruksdirektoratet har informasjon om produksjonstilskudd og hvordan du skal søke

Produksjonssvikt

Foretak som risikerer å få vesentlig produksjonssvikt pga. klimatiske årsaker kan være berettiget tilskudd for å erstatte det økonomiske tapet. Før du vurderer å søke, er det viktig at du melder i fra til landbrukskontoret så fort du ser at avlingsstapet blir betydelig. Du melder inn digitalt via Altinn her. Husk å dokumenter skadene og skadeomfanget. Etter at vekstseongen er avsluttet og du fortsatt vurderer at årets avling er vesentlig mindre enn gjennomsnittsavlingen for vekstgruppen, sender du inn selve søknaden. Søknaden sender du via Altinn her senest innen 31. oktober. Se mer informasjon om tilskuddsordningen på Landbruksdirektoratets nettsider.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Rabecca Martinsen tlf: 32 22 04 93

Regionalt Miljøprogram (RMP)

Informasjonsside hos Statsforvalteren i Oslo og Viken

Har du spørsmål om RMP kan du ta kontakt med Gry Løberg, telefon 32 22 04 95

SMIL -tilskudd og drenering

Det gis tilskudd for å redusere forurensning fra jordbruket og diverse tiltak i landbrukets kultuandskap. Søknadsfristen er 1. mai hvert år. Søknad sendes inn via Altinn, direktelink til søknadsskjema finner du under dette.

Du kan søke om tilskudd for å forhindre forurensning, gjering og rydding av gamle kulturbeiter (disse to tiltakene hører sammen), restaurering av gamle verneverdige bygninger og biologisk mangfold. 

Har du spørsmål om SMIL eller drenering kan du ta kontakt med Gry Løberg, telefon 32 22 04 95

Nærings- og miljøtilskudd i skogbruket

Gjelder tilskudd til tiltak som ivaretar og videreutvikler miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog.

Les mer hos Landbruksdirektoratet

Lokal tiltaksstrategi for NMSK 2024-2027

Retningslinjer for søknader om tilskudd til bygging og ombygging av skogsveger, drift med taubane og drift med hest for Lier kommune

Lokale retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder 2024-2027

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Reglene for tilskuddet reguleres etter Forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder og skal vurderes etter Naturmangfoldloven

Det er også utarbeidet et rundskriv: Forvaltning av forskrift om tilskudd til tiltak i beiteområder.

I samarbeid med beitelagene i Lier kommune, Finnemarka Beitelag og Vestmarka Beitedraftslag, ble disse retningslinjene utarbeidet i møte den 4. mars 2020.

Beiteområdene

Beiteområdene i Lier ligger i Finnemarka og Vestmarka. Selv om beiteområdene strekker seg over flere kommuner er det Lier kommune som tildeler midler til beitelaga.

Beiteområdene preges av mye turisttrafikk da det bor mye mennesker på alle kanter av beiteområdene. Dette er populære rekreasjons, tur og treningsområder. Beiteområdene er preget av skog, med en rekke skogsbilveier inn i områdene. I tillegg går det sterkt trafikkerte veier rundt beiteområdene.

Utfordringer i beiteområdene er løshunder og gaupe. I tillegg er det problemer med at dyr trekker ned fra Finnemarka pga manglende sperregjerder og vedlikehold av eksisterende gjerder.

Hva det kan gis tilskudd til

Tilskudd kan gis til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk i utmark samt tidsavgrensede planleggings- og tilretteleggingsprosjekter. Innenfor disse rammene kan tilskudd gis til alle tiltak som fremmer beitebruken i et område. 

Ulike typer faste og mobile investeringstiltak kan være (listen er ikke uttømmende): 

 • Sperregjerder 
  • Et sperregjerde skal hindre beitedyr i å komme ut av beiteområdet. Sperregjerder kan også tjene til å avgrense beiteområdet mot vei, jernbane, tettbebyggelse og sammenhengende jordbruksområder. Rene inngjerdinger av beitedyr i utmark faller ikke inn under definisjonen av sperregjerde, og tilskudd gis normalt ikke til dette. Heller ikke skal det gis tilskudd til gjerder mellom innmark og utmark som faller inn under Lov om grannegjerde.  
 • Ferister  
  • Ferister bør være av godkjent fabrikat eller bygd etter standardtegninger.  
 • Bruer 
  • Det kan gis tilskudd til bruer som er dimensjonert for føring av beitedyr. Dersom bruene er kraftigere dimensjonert kan kostnadsoverslag eller tilskuddsandel reduseres tilsvarende. 
 • Gjeterhytter 
  • Kostnadsoverslag for gjeterhytter kan omfatte hytter på inntil 20 m2 med kvadratmeterpris som tilsvarer gjennomsnittlig kostnad for hytter av enkel standard i det aktuelle området.  
 • Sanke- og skilleanlegg 
 • Anlegg/rydding/ utbedring av drifteveier 
 • Saltsteinsautomater 
 • Elektronisk overvåkingsutstyr (radiobjeller, lammenoder, merkesavlesere, findmysheep, droner mv.) 
 • Elektronisk gjerde (f.eks. av typen Nofence) 

Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter kan være ulike typer prosjekter som retter seg mot organisering og tilrettelegging av utmarksbeitene for god og effektiv beitebruk. Dette kan bl.a. omfatte:  

 • Planlegging og prosjektering av faste installasjoner 
 • Ny organisering av beitelag og utmarksbeiteområder 
 • Prosjektrettet arbeid for stimulering til økt beitebruk og rasjonell utnyttelse av beitene 
 • Tidsbegrenset utprøving av nytt utstyr som kan bidra til effektiv og god beitebruk 
 • Utarbeidelse av planer (beitebruksplan, tiltaksplan, beredskapsplan mv.) for utmarksbeite  
 • Vegetasjonskartlegging 

Frister for gjennomføring av tiltak, jf. § 5, gjelder også planleggings- og tilretteleggings-prosjekter.  

Retningslinjer for tildeling av tilskudd

Søknader fra beitelaga skal prioriteres fremfor enkeltsøknader. Det kan gis tilskudd med inntil 50 % av godkjent kostnadsoverslag ved investeringstiltak.  F.eks sperregjerder og sankebinger.  

Ved innkjøp av elektronisk overvåkingsutstyr kan det gis tilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag. Dette gjelder for inntil 50 % av dyretallet i beitelaget/besetningen.   

For planleggings- og tilretteleggingsprosjekter kan det gis tilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag.    Pengene skal fordeles mellom beitelaga med utgangspunkt i dyretall. Vi går gjennom søknadene i felleskap slik at det blir prioriteringer slik en ønsker.  

Ved godtgjørelse for egeninnsats settes med disse satsene: ·        

 • Arbeid: 500 kr/time ·        
 • Mann med traktor/maskin: 1000 kr/time   

For beitelag som er registrert i mva.-registeret legges kostnadsoverslag uten mva. til grunn, for andre vil godkjent kostnadsoverslag være inkl. mva. Det er ikke mva. på egeninnsats.   

Søknadsfrist er 1. mars

 

Øvrige erstatningsordninger

 

Velferdsordninger

Alle ordninger for jordbruk

Her er oversikten hos Landbruksdirektoratet over alle erstatningsrodninger, tilskuddsordninger, konsesjoner og rapporteringer

Sist oppdatert: 12. april 2024

Fant du det du lette etter?